Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM | Trang thành viên
Bạn đã khai báo sai! Hãy thử lần nữa...

Thành viên đăng nhập
Đối với sinh viên K42 ĐHCQ:
Mật khẩu đăng nhập lần đầu: tên và năm sinh, viết liền nhau, chữ viết thường và không bỏ dấu, tắt chương trình gõ tiếng Việt (nếu có).
Ví dụ: sinh viên tên Kdăm, năm sinh 1998, mật khẩu là kdam1998.
Lưu ý:
- Hệ thống Tài khoản rèn luyện độc lập với tài khoản online (mật khẩu khác nhau).
- Sau khi đăng nhập thành công, sinh viên có thể đổi mật khẩu để sử dụng riêng cho Tài khoản rèn luyện bằng cách chọn mục Thay đổi thông tin cá nhân.
- Nếu không đăng nhập được, vui lòng chọn mục Quên mật khẩu ở dưới đây.
Mã số sinh viên:
Mật khẩu:
Ghi nhớ
[ Quên mật khẩu? | Đăng ký mới ]