Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM | Trang thành viên
Thành viên Đăng nhập/Đăng ký

Thành viên đăng nhập
Đối với sinh viên khóa mới:
Mật khẩu đăng nhập lần đầu: KSA và số báo danh thi THPT quốc gia (trường hợp không có số báo danh, sinh viên sử dụng số thứ tự nhập học để thay thế).
Ví dụ: Sinh viên số báo danh là 02030405 sẽ có mật khẩu là KSA02030405; số báo danh là DB3000 sẽ có mật khẩu là KSADB3000.
Lưu ý:
- Hệ thống Tài khoản rèn luyện độc lập với tài khoản online (mật khẩu khác nhau).
- Sau khi đăng nhập thành công, sinh viên có thể đổi mật khẩu để sử dụng riêng cho Tài khoản rèn luyện bằng cách chọn mục Thay đổi thông tin cá nhân.
- Nếu không đăng nhập được, vui lòng chọn mục Đặt lại mật khẩu dưới đây.
Mã số sinh viên:
Mật khẩu:
Ghi nhớ
[ Đặt lại mật khẩu Tài khoản rèn luyện | Đặt lại mật khẩu email UEH ]