Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM | Tin tức | | Thông tin về đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên
Thông tin về đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên
02.04.2010 16:25


Lưu ý: Nhấn vào chữ để xem nội dung

 I. TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN SINH VIÊN

 II. HỒ SƠ ĐÁNH GIÁ RÈN LUYỆN SINH VIÊN

 1.

 Phiếu đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên (đánh giá trực tuyến) 

 2.

 Nội dung Phổ biến và hướng dẫn công tác đánh giá rèn luyện sinh viên 

 3.

 Biên bản họp Đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên (P.CTCT gửi về khoa) 

 4.

 Bảng điểm Rèn luyện sinh viên (xem trong phần quản lý tài khoản sinh viên sau khi kết thúc thời gian sinh viên tự đánh giá) 

 5.

 Biên bản họp Đánh giá bổ sung kết quả rèn luyện sinh viên

  III. TRA CỨU ĐIỂM RÈN LUYỆN (xem trong tài khoản sinh viên) 

 IV. QUY ĐỊNH - QUY CHẾ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN SINH VIÊN

 1.

 Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục đại học và trường trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy

 2.

 Quy định Đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

 IV. KHEN THƯỞNG RÈN LUYỆN XUẤT SẮC

 V. NGỪNG HỌC, BUỘC THÔI HỌC THEO QUY CHẾ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN SINH VIÊN

 CN

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Lên đầu trang