Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM | Tin tức | Công tác đánh giá kết quả rèn luyện | Thực hiện đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên ĐHCQ - học kỳ đầu năm 2018
Thực hiện đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên ĐHCQ - học kỳ đầu năm 2018
03.05.2018 11:17

Công văn số 798/ĐHKT-CTCT ngày 03 tháng 5 năm 2018 của Phó Hiệu trưởng UEH.

Kính gửi:

- Các khoa, viện đào tạo;

- Phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế;

- Phòng Quản lý đào tạo - Công tác sinh viên;

- Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí;

- Phòng Đảm bảo chất lượng - Phát triển chương trình;

- Phòng Tài chính - Kế toán;

- Phòng Thanh tra;

- Thư viện;

- Trung tâm Hỗ trợ sinh viên;

- Trạm y tế;

- Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường.

Căn cứ Quyết định số 3193/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 28 tháng 9 năm 2015 của Hiệu trưởng ban hành Quy định đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên đại học chính quy;

Căn cứ tiến độ đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên trong học kỳ đầu năm 2018, Ban Giám hiệu đề nghị các đơn vị phối hợp với Phòng Công tác chính trị thực hiện công tác đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên, cụ thể như sau:

1. Các khoa, viện đào tạo

1.1. Đánh giá rèn luyện sinh viên tại các lớp

Theo dõi tình hình đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên tại các lớp Khóa 40, 41, 42, 43 - ĐHCQ và tiếp nhận hồ sơ Sinh hoạt lớp Buổi 2 từ các lớp gồm có:

STT

Biểu mẫu

Diễn giải

1

SHL2

Biên bản Sinh hoạt lớp buổi 2

2

SHL2_Mẫu 1

Báo cáo công tác của lớp trưởng, lớp phó (Mẫu 1 - BCS)

3

SHL2_Mẫu 2

Bảng điểm rèn luyện

4

SHL2_Mẫu 3

Danh sách đề nghị cộng điểm rèn luyện của lớp

1.2. Họp Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên cấp khoa, viện

- Thành phần: 01 lãnh đạo khoa/viện là thành viên Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên ĐHCQ cấp trường (chủ trì); đại diện Đoàn Thanh niên, Liên Chi hội Sinh viên khoa/viện, các cố vấn học tập.

- Nội dung:

+ Xem xét, xác nhận kết quả đánh giá rèn luyện sinh viên các lớp thuộc khoa, viện;

+ Tổng hợp ý kiến, đề nghị của các lớp căn cứ trên biên bản họp lớp;

+ Nhận xét việc thực hiện nhiệm vụ của ban cán sự các lớp, cán bộ Đoàn - Hội thuộc khoa, viện;

+ Xem xét và lập danh sách đề nghị trừ điểm rèn luyện đối với sinh viên vi phạm, không hoàn thành nhiệm vụ;

+ Xem xét và lập danh sách đề nghị cộng điểm rèn luyện đối với sinh viên tham gia tích cực các hoạt động của khoa, viện .

- Hồ sơ gửi về Phòng Công tác chính trị (CTCT) gồm có:

STT

Biểu mẫu

Diễn giải

1

 

Hồ sơ đánh giá kết quả rèn luyện của các lớp (theo tiểu mục 1.1)

2

RLSV_Mẫu 4

Biên bản họp hội đồng cấp khoa, viện đánh giá rèn luyện sinh viên

3

RLSV_Mẫu 5

Danh sách đề nghị trừ điểm rèn luyện sinh viên vi phạm, không hoàn thành nhiệm vụ (nếu có)

4

RLSV_Mẫu 6

Danh sách đề nghị cộng điểm rèn luyện sinh viên hỗ trợ và tham gia tích cực (nếu có)

2. Phòng Quản lý đào tạo - Công tác sinh viên

- Tổ chức đánh giá kết quả học tập, kết quả hoàn thành khóa luận tốt nghiệp và tình hình sinh viên thực hiện quy định học vụ, quy định công tác sinh viên, quy chế ngoại trú, tham gia phụ trách lớp.

- Xem xét và lập danh sách đề nghị trừ điểm rèn luyện đối với những sinh viên bị xử lý kỷ luật, do vi phạm các chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; do vi phạm các quy định về quản lý sinh viên ngoại trú; do không hoàn thành nhiệm vụ ban cán sự lớp sinh viên, lớp học phần và gửi về Phòng CTCT.

- Xem xét và lập danh sách đề nghị cộng điểm rèn luyện đối với sinh viên có thành tích nổi bật trong học tập, sinh viên hỗ trợ và tham gia tích cực các hoạt động của đơn vị.

- Hồ sơ gửi về Phòng CTCT gồm có:

STT

Biểu mẫu

Diễn giải

1

File excel

Kết quả học tập của sinh viên ĐHCQ

2

File excel

Điểm khóa luận tốt nghiệp (nếu có)

3

RLSV_Mẫu 5

Danh sách đề nghị trừ điểm rèn luyện sinh viên vi phạm (nếu có)

4

RLSV_Mẫu 6

Danh sách đề nghị cộng điểm rèn luyện sinh viên hỗ trợ và tham gia tích cực (nếu có)

3. Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên

- Tổ chức đánh giá tình hình sinh viên tham gia các hoạt động do Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên tổ chức; tham gia công tác tổ chức Đoàn - Hội của trường; chi ủy viên chi bộ khối sinh viên.

- Hồ sơ gửi về Phòng CTCT gồm có:

STT

Biểu mẫu

Diễn giải

1

File excel

Danh sách sinh viên tham gia các hoạt động Đoàn - Hội (từ hệ thống Mã vạch website www.youth.ueh.edu.vn)

2

File excel

Danh sách thành viên và các thành viên hoạt động tích cực của câu lạc bộ, đội, nhóm (dựa trên kết quả đánh giá của các câu lạc bộ, đội, nhóm)

3

File excel

Danh sách cán bộ Đoàn - Hội cấp khoa, cấp trường; chi ủy viên chi bộ; ban điều hành câu lạc bộ, đội, nhóm hoàn thành nhiệm vụ

4

File excel

Danh sách cán bộ Đoàn - Hội được biểu dương, khen thưởng

5

RLSV_Mẫu 5

Danh sách đề nghị trừ điểm rèn luyện sinh viên vi phạm (nếu có)

6

RLSV_Mẫu 6

Danh sách đề nghị cộng điểm rèn luyện sinh viên hỗ trợ và tham gia tích cực (nếu có)

4. Phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế

- Xem xét, đánh giá tình hình sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học.

- Hồ sơ gửi về Phòng CTCT gồm có:

STT

Biểu mẫu

Diễn giải

1

File excel

Danh sách sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học và đạt giải thưởng ở các cấp

2

RLSV_Mẫu 5

Danh sách đề nghị trừ điểm rèn luyện sinh viên vi phạm (nếu có)

3

RLSV_Mẫu 6

Danh sách đề nghị cộng điểm rèn luyện sinh viên hỗ trợ và tham gia tích cực (nếu có)

5. Trung tâm Hỗ trợ sinh viên: Xem xét, đánh giá tình hình sinh viên thực hiện Quy chế công tác HSSV nội trú của Bộ Giáo dục và Đào tạo và chấp hành Nội quy Ký túc xá, Nội quy Nhà khách UEH; tham gia công tác tổ chức Đoàn - Hội tại Ký túc xá, Nhà khách.

6. Phòng Đảm bảo chất lượng - Phát triển chương trình: Xem xét, đánh giá tình hình sinh viên tham gia thực hiện các khảo sát, đánh giá liên quan đến hoạt động đào tạo và phục vụ đào tạo.

7. Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí: Xem xét, đánh giá tình hình sinh viên thực hiện các quy định trong các kỳ thi.

8. Phòng Tài chính - Kế toán, Phòng Thanh tra, Thư viện, Trạm Y tế: Xem xét, đánh giá tình hình sinh viên thực hiện các quy định, nội quy của đơn vị.

Hồ sơ gửi về Phòng CTCT của các đơn vị trên (từ mục 5 đến mục 8) gồm có:

STT

Biểu mẫu

Diễn giải

1

RLSV_Mẫu 5

Danh sách đề nghị trừ điểm rèn luyện sinh viên vi phạm (nếu có)

2

RLSV_Mẫu 6

Danh sách đề nghị cộng điểm rèn luyện sinh viên hỗ trợ và tham gia tích cực (nếu có)

Để đảm bảo đúng tiến độ đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên học kỳ đầu năm 2018, đề nghị các đơn vị gửi hồ sơ về Phòng Công tác chính trị (bản giấy gửi về phòng A218, file gửi về email congnam@ueh.edu.vn) hạn chót ngày 21/5/2018. Trong trường hợp không thể thực hiện, đề nghị có phản hồi về Phòng Công tác chính trị để phối hợp giải quyết.

Trân trọng./-

Nơi nhận:

- Như trên;

- Website Phòng CTCT;

- Lưu: VT, CTCT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

PGS.TS. Nguyễn Hữu Huy NhựtCTCT

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:Lên đầu trang