Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM | Tin tức | Hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng | Thành lập nhóm sinh viên nòng cốt thực hiện dự án “Safety Delivered - Hành trang an toàn” trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh năm 2017-2018
Thành lập nhóm sinh viên nòng cốt thực hiện dự án “Safety Delivered - Hành trang an toàn” trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh năm 2017-2018
13.02.2018 09:32

Quyết định số 480/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 13 tháng 02 năm 2018 của Hiệu trưởng UEH.

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập nhóm sinh viên nòng cốt 

thực hiện dự án “Safety Delivered - Hành trang an toàn” 

trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh năm 2017-2018

____________

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học;

Căn cứ Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với cơ sở giáo dục đại học công lập giai đoạn 2014-2017; Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về phiên họp thường ký tháng 10 năm 2017;

Căn cứ Quyết định số 2377/QĐ-TTg ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2014-2017; 

Căn cứ kế hoạch số 578/KHPH ngày 29 tháng 12 năm 2017 về việc phối hợp tổ chức dự án “Safety Delivered - Hành trang an toàn” trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh năm 2017-2018 giữa Ban An toàn Giao thông TP. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh và Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Công tác chính trị,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập nhóm sinh viên nòng cốt thực hiện dự án “Safety Delivered - Hành trang an toàn” trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh năm 2017-2018 gồm có 30 sinh viên (theo danh sách đính kèm).

Điều 2. Cử Ông Nguyễn Đức Việt - chuyên viên Phòng Công tác chính trị tham gia điều phối các hoạt động của dự án tại Trường.

Điều 3. Nhóm sinh viên nòng cốt có nhiệm vụ thực hiện các hoạt động theo Kế hoạch số 578/KHPH ngày 29 tháng 12 năm 2017 về việc phối hợp tổ chức dự án “Safety Delivered - Hành trang an toàn” trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh năm 2017-2018. Nhóm tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các ông (bà) Trưởng phòng Công tác chính trị, các Trưởng đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./-

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Website P.CTCT;

- Lưu: VT, CTCT.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

GS.TS. Nguyễn Đông Phong

 


DANH SÁCH SINH VIÊN NÒNG CỐT 

 THỰC HIỆN DỰ ÁN “SAFETY DELIVERED - HÀNH TRANG AN TOÀN”

 TRÊN ĐỊA BÀN TP. HỒ CHÍ MINH NĂM 2017-2018

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 480/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 13 tháng 02 năm 2018

của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh)

STT

HỌ VÀ TÊN

MSSV

LỚP - KHÓA

1

Bùi Thị Uyên Bình

31161022483

BR001 - K42

2

Nguyễn Minh Chiến

31171024434

FNC02 - K43

3

Phạm Trần Anh Duy

31161022486

LA002 - K42

4

Lầu Thị Thùy Dương

31161020027

TG001 - K42

5

Võ Nguyễn Châu Hân

31161023788

KI02 - K42

6

Dương Mỹ Hảo

31171024982

DC051 - K43

7

Phùng Minh Hiếu

31161024170

LA001 - K42

8

Nguyễn Thị Hồng

31161024190

PF002 - K42

9

Trần Huỳnh

31161020188

MR003 - K42

10

Đặng Xuân Khải

31161024923

IBC01 - K43

11

Nguyễn Trường Đăng Khoa

31171023744

DC022 - K43

12

Quách Như Khoa

31171025194

DC040 - K43

13

Nguyễn Hùng Kiệt

31171022296

DC067 - K43

14

Lê Trương Mỹ Kiều

31161025126

NH003 - K42

15

Đinh Lê Phương Linh

31161025355

KIC01 - K42

16

Bùi Nhựt Linh

31161022329

ADC01 - K42

17

Đỗ Ngọc Yến Ngân

31161024403

IBC11 - K42

18

Nguyễn Đặng Kim Ngân

31161024058

NH004 – K42

19

Trần Hữu Nghĩa

31171023863

IBC05 - K43

20

Trần Thị Hạnh Nguyên

31171021872

IBC01 - K43

21

Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc

31171024234

DC001 - K43

22

Phạm Thị Yến Nhi

31171022382

DC019 - K43

23

Nguyễn Minh Phát

31171021199

AE001 - K43

24

Lê Đỗ Quyên

31171022439

DC025 - K43

25

Nguyễn Thị Thanh Tâm

31161022715

NS001 - K42

26

Nguyễn Văn Thành

31171022392

TD001 - K43

27

Nguyễn Tất Thiên Thọ

31171021744

DC015 - K43

28

Lê Bích Trâm

31161022387

KIC03 - K42

29

Trịnh Quốc Trung

31171021347

DC008 - K43

30

Lê Thị Phương Tuyền

31161026363

ADC01 - K42

Danh sách có 30 (ba mươi) sinh viên.CTCT

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:Lên đầu trang