Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM | Tin tức | Tuần sinh hoạt công dân | Báo cáo Tuần sinh hoạt công dân - năm 2017
Báo cáo Tuần sinh hoạt công dân - năm 2017
13.02.2018 09:22

Báo cáo số 339/BC-ĐHKT-CTCT ngày 12 tháng 02 năm 2018 của Hiệu trưởng UEH.

BÁO CÁO

Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân” - năm 2017

_________

1. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ

1.1. Ban hành kế hoạch tổ chức

Thực hiện Công văn số 3333/BGDĐT- GDCTHSSV ngày 02 tháng 8 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” trong các trường ĐH, CĐSP, TCSP năm học 2017 - 2018, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) xây dựng và ban hành Kế hoạch số 1387/KH-ĐHKT-CTCT ngày 07 tháng 8 năm 2017 tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân” - năm 2017 cho sinh viên (SV) đại học chính quy (ĐHCQ).

1.2. Phân công các đơn vị thực hiện

- Đơn vị thường trực, chịu trách nhiệm tổ chức: Phòng Công tác chính trị.

- Các đơn vị hỗ trợ tổ chức:

+ Phòng Quản lý đào tạo - Công tác sinh viên;

+ Phòng Tổ chức - Hành chính;

+ Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí;

+ Phòng Tài chính - Kế toán;

+ Phòng Công nghệ thông tin;

+ Phòng Cơ sở vật chất;

+ Trung tâm Hỗ trợ sinh viên;

+ Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên.

- Các đơn vị phụ trách báo cáo:

+ Phòng Công tác chính trị;

+ Phòng Quản lý đào tạo - Công tác sinh viên;

+ Phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế;

+ Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí;

+ Phòng Công nghệ thông tin;

+ Phòng Tài chính - Kế toán;

+ Khoa Kinh tế;

+ Khoa Quản trị;

+ Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing;

+ Khoa Hệ thống thông tin kinh doanh;

+ Khoa Lý luận chính trị;

+ Thư viện;

+ Trung tâm Hỗ trợ sinh viên;

+ Trung tâm Phát triển khởi nghiệp;

+ Viện Đào tạo quốc tế;

+ Các chương trình liên kết đào tạo;

+ Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên.

2. CHƯƠNG TRÌNH HỌC TẬP

“Tuần sinh hoạt công dân” - năm 2017 của UEH được tổ chức học tập theo chuyên đề, có nội dung phù hợp với từng đối tượng SV đầu khóa, giữa khóa và cuối khóa, được chia thành 9 chuyên đề sau:

- Chuyên đề 1: Giới thiệu UEH

- Chuyên đề 2: Học tập ở bậc đại học

- Chuyên đề 3: Kỹ năng sống dành cho SV

- Chuyên đề 4: Ý thức công dân

- Chuyên đề 5: SV UEH với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư

- Chuyên đề 6: Nguồn nhân lực - SV UEH

- Chuyên đề 7: Phát triển khởi nghiệp

- Chuyền đề 8: Employee Mind Education

- Chuyên đề 9: Đạo đức người quản lý và trách nhiệm xã hội

2.1. Chương trình sinh hoạt công dân đầu khóa

- Đối tượng: SV khóa 43 - ĐHCQ.

- Thời lượng: 4 buổi học.

- Nội dung: Các chuyên đề 1, 2, 3, 4, 5.

Chuyên đề

Nội dung

1. Giới thiệu UEH

Lịch sử, Sứ mạng - Tầm nhìn UEH

Chương trình tiên tiến quốc tế UEH

Chương trình đào tạo của Viện Đào tạo quốc tế

Chương trình liên kết đào tạo UEH - VUW

Chính sách học phí, học bổng và tín dụng học tập SV

Quy định về khảo thí

Các hoạt động hỗ trợ SV

Chương trình đào tạo chất lượng cao

Quy định về đào tạo, học vụ và công tác SV

2. Học tập ở bậc đại học

Phương pháp học tập bậc đại học và đạo đức khoa học

Nâng cao kỹ năng tiếng Anh trong môi trường học tập tiên tiến

Hướng dẫn sử dụng cơ sở dữ liệu học thuật UEH

Chuẩn đầu ra kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản (IC3)

Mô hình học tập Blended Learning tại UEH và khai thác tài nguyên trên điện toán đám mây

3. Kỹ năng sống dành cho SV

Rèn luyện tinh thần mạnh mẽ

Khả năng tự kiểm soát bản thân

Nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão

4. Ý thức công dân

Quy tắc ứng xử của người học tại UEH

Công tác đánh giá kết quả rèn luyện và tư vấn học tập

Công tác trọng tâm của UEH trong năm học 2017 - 2018

Học tập Nghị quyết của Đảng về kinh tế

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục những quy định pháp luật cơ bản, cần thiết liên quan tới SV

Công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong trường học

Hoạt động Đoàn, Hội và phong trào tại UEH

5. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư

SV UEH với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư

1.1. Chương trình sinh hoạt công dân giữa khóa

- Đối tượng: SV khóa 41, 42 - ĐHCQ.

- Thời lượng: 2 buổi học.

- Nội dung:

+ Khóa 41: các chuyên đề 4, 5, 7.

Chuyên đề

Nội dung

4. Ý thức công dân

Quy tắc ứng xử của người học tại UEH

Học tập Nghị quyết của Đảng về kinh tế

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chủ quyền biển, đảo và chiến lược biển của Việt Nam

Công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong trường học

5. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư

SV UEH với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Khai thác cơ sở dữ liệu học thuật UEH

7. Phát triển khởi nghiệp

Khơi dậy khát vọng khởi nghiệp

+ Khóa 42: các chuyên đề 4, 5, 6.

Chuyên đề

Nội dung

4. Ý thức công dân

Quy tắc ứng xử của người học tại UEH

Học tập Nghị quyết của Đảng về kinh tế

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chủ quyền biển, đảo và chiến lược biển của Việt Nam

Công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong trường học

5. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư

SV UEH với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Khai thác cơ sở dữ liệu học thuật UEH

6. Nguồn nhân lực - SV UEH

Thị trường lao động TP. Hồ Chí Minh trong bối cảnh toàn cầu hoá/Hội nhập Kinh tế quốc tế - Cơ Hội và thách thức cho SV UEH

Hoạt động khoa học của UEH và nghiên cứu khoa học trong SV

2.3. Chương trình sinh hoạt công dân cuối khóa

- Đối tượng: SV khóa 40 - ĐHCQ.

- Thời lượng: 4 buổi học.

- Nội dung: Các chuyên đề 4, 5, 8, 9.

Chuyên đề

Nội dung

4. Ý thức công dân

Quy tắc ứng xử của người học tại UEH

Học tập Nghị quyết của Đảng về kinh tế

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chủ quyền biển, đảo và chiến lược biển của Việt Nam

Công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong trường học

5. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư

SV UEH với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Khai thác cơ sở dữ liệu học thuật UEH

8. Employee Mind Education

Xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa nhân viên và quản lý

Tạo động lực làm việc cho bản thân

Cân bằng giữa công việc và cuộc sống

9. Đạo đức người quản lý và trách nhiệm xã hội

Đạo đức người quản lý

Trách nhiệm xã hội

3. ĐỘI NGŨ BÁO CÁO VIÊN

3.1. Chuyên đề ý thức công dân

- Giảng viên Khoa Lý luận chính trị;

- Trưởng phòng Công tác chính trị (Báo cáo viên Đảng ủy Khối các trường ĐH, CĐ và TCCN TP. Hồ Chí Minh).

3.2. Các chuyên đề về đào tạo, rèn luyện, học tập, nghiên cứu khoa học

- Ban Giám hiệu;

- Trưởng các đơn vị có liên quan;

- Chuyên viên phụ trách công việc.

3.3. Các chuyên đề về học tập ở bậc đại học, phát triển khởi nghiệp, nguồn nhân lực - SV UEH, đạo đức người quản lý và trách nhiệm xã hội

- Giảng viên các khoa chuyên ngành của UEH.

3.4. Các chuyên đề về kỹ năng sống, Employee Mind Education

- Giảng viên UEH và Công ty cổ phần giáo dục Ước mơ xanh.

4. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

TT

Nội dung thực hiện

Thời gian

1

Đăng ký học lại “Tuần sinh hoạt công dân” các năm trước

02/8/2017 - 10/8/2017

2

Tổ chức học lại “Tuần sinh hoạt công dân” các năm trước

20/8/2017

3

Phòng Công tác chính trị phối hợp với các đơn vị có liên quan để chuẩn bị và triển khai thực hiện kế hoạch. Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân” - năm 2017.

01/8/2017 - 27/8/2016

4

Tiếp nhận đăng ký lớp học tự chọn (thông qua mạng Internet tại website ctct.ueh.edu.vn)

07/8/2017 - 20/8/2017

5

Tổ chức học tập Chương trình sinh hoạt công dân đầu khóa năm 2017

05/9/2017 - 16/9/2017

6

Tổ chức học Chương trình sinh hoạt công dân giữa khóa năm 2017

28/8/2017 - 16/9/2017

7

Tổ chức học Chương trình sinh hoạt công dân cuối khóa năm 2017

18/9/2017 - 07/10/2017

8

Tổ chức làm bài thu hoạch

10/9/2017 - 08/10/2017

9

Đánh giá kết quả học tập và thông báo kết quả học tập “Tuần sinh hoạt công dân” - năm 2017

09/10/2017 - 05/12/2017

10

Phúc khảo kết quả học tập “Tuần sinh hoạt công dân” - năm 2017

05/12/2017 - 15/12/2017

11

Tiếp nhận đăng ký và tổ chức học lại “Tuần sinh hoạt công dân” - năm 2017

01/3/2018 - 30/3/2018

5. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

UEH đã tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân” - năm 2017 theo đúng mục đích, yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo cả về nội dung, hình thức và chất lượng.

5.1. Đánh giá quá trình học tập

- Đánh giá quá trình: Quá trình học tập của SV được đánh giá theo hình thức điểm danh từng buổi học.

- Viết bài thu hoạch: SV viết bài thu hoạch theo hình thức thi tự luận vào cuối đợt học.

- Đánh giá kết quả học tập: SV được đánh giá là hoàn thành “Tuần sinh hoạt công dân” - năm 2017 nếu có điểm bài thu hoạch >=5 và không vắng quá 25% số buổi học.

5.2. Kết quả học tập

(Số liệu thống kê tính đến ngày 31/12/2017).

TT

Chương trình

Tổng số  SV

Tổng số SV tham gia

Tỷ lệ tham gia (%)

Tổng số SV đạt yêu cầu

Tỷ lệ đạt (%)

Tổng số SV không đạt yêu cầu, phải học bù

Tỷ lệ không đạt (%)

1

Chương trình SHCD đầu khóa

4.993

4.941

99%

4.821

97%

172

3%

2

Chương trình SHCD giữa khóa

8.885

8.526

96%

8.317

94%

568

6%

3

Chương trình SHCD cuối khóa

3.386

3.242

96%

3.193

94%

193

6%

 

TỔNG CỘNG:

17.264

16.709

97%

16.331

95%

933

5%

Nơi nhận:

- Vụ GDCT&CTHSSV - Bộ GD&ĐT;

- Lưu: VT, CTCT.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

GS.TS. Nguyễn Đông Phong
CTCT

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:Lên đầu trang