Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM | Tin tức | Công tác tư vấn học tập | Ban hành Bộ tiêu chí đánh giá kết quả công việc của Cố vấn học tập
Ban hành Bộ tiêu chí đánh giá kết quả công việc của Cố vấn học tập
24.01.2018 10:11

Quyết định số 257/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 18 tháng 01 năm 2018 của Hiệu trưởng UEH.

QUYẾT ĐỊNH

V/v ban hành Bộ tiêu chí đánh giá kết quả công việc

của Cố vấn học tập lớp sinh viên hệ Đại học chính quy

tại trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

__________

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học;

Căn cứ Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với cơ sở giáo dục đại học công lập giai đoạn 2014 - 2017;

Căn cứ Quyết định số 2377/QĐ-TTg ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2014 - 2017;

Căn cứ Quyết định số 3745/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 24 tháng 10 năm 2016 của Hiệu trưởng về ban hành Quy định công tác tư vấn học tập đối với sinh viên hệ Đại học chính quy tại trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh;

Căn cứ Kết luận phiên họp ngày 04 tháng 01 năm 2018 của Hội đồng Đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên các khóa 40, 41, 42, 43 hệ Đại học chính quy học kỳ cuối năm 2017;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Công tác chính trị,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này “Bộ tiêu chí đánh giá kết quả công việc của Cố vấn học tập lớp sinh viên hệ Đại học chính quy”.

Điều 2. Bộ tiêu chí này được dùng để: (1) đánh giá kết quả công việc của Cố vấn học tập; (2) là tiêu chí để xem xét, đánh giá kết quả công việc của giảng viên hàng năm.

Điều 3. Các ông (bà) Trưởng phòng Công tác chính trị, các Trưởng đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./-

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Portal UEH, website P.CTCT;

- Lưu: VT, CTCT.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

GS.TS. Nguyễn Đông Phong

Tải Bộ tiêu chí đính kèm

 CTCT

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:Lên đầu trang