Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM | Tin tức | Công tác tư vấn học tập | Lịch các hoạt động sinh viên do Phòng Công tác chính trị tổ chức - Học kỳ đầu năm 2018
Lịch các hoạt động sinh viên do Phòng Công tác chính trị tổ chức - Học kỳ đầu năm 2018
04.01.2018 15:30

Lịch các hoạt động sinh viên do Phòng Công tác chính trị tổ chức - Học kỳ đầu năm 2018

TT

Nội dung

Đối tượng thực hiện

Địa điểm

Thời gian

Biểu mẫu

Bắt đầu

Kết thúc

I

SINH HOẠT LỚP SINH VIÊN

1

Tổ chức Sinh hoạt lớp Buổi 1. Ban cán sự lớp SV (BCS lớp) tải hồ sơ họp tại www.ctct.ueh.edu.vn (trước buổi Sinh hoạt lớp 01 ngày). Các lớp K40 không tham gia Sinh hoạt hoạt lớp Buổi 1 do trong thời gian thực tập.

Cố vấn học tập (CVHT) và sinh viên (SV) các lớp K41, 42, 43

theo thời khóa biểu

02/01/2018

08/01/2018

Công văn tổ chức sinh hoạt lớp buổi 1; Hồ sơ Sinh hoạt lớp buổi 1 HK đầu năm 2018 (SHL1, SHL1_Mẫu 1)

2

Nộp hồ sơ Sinh hoạt lớp Buổi 1 về văn phòng khoa, viện

CVHT K41, 42, 43

Văn phòng khoa, viện

09/01/2018

12/01/2018

SHL1, SHL1_Mẫu 1

3

Tổ chức Sinh hoạt lớp Buổi 2 (theo thời khóa biểu) để đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên. Ban cán sự lớp tải hồ sơ họp www.ctct.ueh.edu.vn (trước buổi Sinh hoạt lớp 01 ngày).

CVHT và SV các lớp K40

theo thời khóa biểu

26/03/2018

30/03/2018

Công văn tổ chức sinh hoạt lớp buổi 2; Hồ sơ Sinh hoạt lớp buổi 2 HK đầu năm 2018 (SHL2, SHL2_Mẫu 1, SHL2_Mẫu 2, SHL2_Mẫu 3)

CVHT và SV các lớp K41, 42, 43

07/05/2018

12/05/2018

4

Nộp hồ sơ Sinh hoạt lớp Buổi 2 về văn phòng khoa, viện

CVHT K40

Văn phòng khoa, viện

27/03/2018

02/04/2018

SHL2, SHL2_Mẫu 1, SHL2_Mẫu 2, SHL2_Mẫu 3

CVHT K41, 42, 43

08/05/2018

14/05/2018

II

TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN

1

Đăng ký học lại Tuần SHCD năm 2017 và các năm trước

SV chưa đạt

www.ctct.ueh.edu.vn

01/03/2018

29/03/2018

 

2

Tổ chức học lại Tuần SHCD

SV chưa đạt

Hội trường A116

01/04/2018

01/04/2018

Dự kiến

3

Thông báo kết quả học lại và cập nhật vào kết quả rèn luyện sinh viên

P.CTCT

www.ctct.ueh.edu.vn

09/04/2018

09/04/2018

 

III

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN

1

Khiếu nại, giải trình, bổ sung KQRL SV HK cuối năm 2017

SV K40, 41, 42, 43; P.CTCT

Phòng CTCT (A218)

04/01/2018

22/01/2018

 

2

Phổ biến và hướng dẫn công tác đánh giá kết quả rèn luyện (KQRL) (theo nội dung Sinh hoạt lớp Buổi 1)

CVHT và SV ĐHCQ

Sinh hoạt lớp Buổi 1

02/01/2018

08/01/2018

 

3

Thông báo điểm rèn luyện HK đầu năm 2018 (sau đó, điểm rèn luyện tiếp tục được cập nhật theo kết quả thực tế)

P.CTCT

www.ctct.ueh.edu.vn

01/03/2018

05/05/2018

 

4

Sinh viên kiểm tra, tự đánh giá KQRL

SV K40

www.ctct.ueh.edu.vn

01/03/2018

25/03/2018

 

SV K41, 42, 43

01/03/2018

05/05/2018

 

5

CVHT chủ trì tổ chức họp lớp đánh giá KQRL SV (thực hiện và nộp hồ sơ về văn phòng khoa, viện theo nội dung Sinh hoạt lớp Buổi 2)

CVHT và SV các lớp K40

Sinh hoạt lớp Buổi 2

26/03/2018

30/03/2018

SHL2; các biểu mẫu đính kèm

CVHT và SV các lớp K41, 42, 43

07/05/2018

12/05/2018

6

Tổng hợp, xem xét, xác nhận KQRL SV thuộc khoa, viện và gửi về P.CTCT

Hội đồng đánh giá KQRL cấp khoa, viện K40

Văn phòng khoa, viện

02/04/2018

09/04/2018

Hồ sơ Sinh hoạt lớp buổi 2 của lớp; Biên bản họp Hội đồng cấp khoa; Danh sách trừ điểm rèn luyện

Hội đồng đánh giá KQRL cấp khoa, viện K41, 42, 43

14/05/2018

21/05/2018

7

Tổng hợp kết quả đánh giá thuộc các đơn vị tham gia công tác đánh giá KQRL SV và gửi về P.CTCT

Các đơn vị liên quan (kết quả K40)

Phòng CTCT (A218)

02/04/2018

09/04/2018

Danh sách cộng điểm, trừ điểm rèn luyện

Các đơn vị liên quan (kết quả K41, 42, 43)

14/05/2018

21/05/2018

8

Họp hội đồng cấp trường đánh giá KQRL SV; sau đó thông báo kết quả tại www.ctct.ueh.edu.vn

Hội đồng đánh giá KQRL cấp trường K40

Phòng họp A101

19/04/2018

19/04/2018

Dự kiến

Hội đồng đánh giá KQRL cấp trường K41, 42, 43

02/08/2018

02/08/2018

Dự kiến

9

Khiếu nại, giải trình, bổ sung KQRL SV

SV K40; P.CTCT

Phòng CTCT (A218)

20/04/2018

10/05/2018

 

SV K41, 42, 43; P.CTCT

03/08/2018

17/08/2018

 

10

Công bố Quyết định công nhận kết quả rèn luyện sinh viên

K40; P.CTCT

www.ctct.ueh.edu.vn

11/05/2018

11/05/2018

 

K41, 42, 43; P.CTCT

20/08/2018

20/08/2018

 

IV

HỘI THI TRUYỀN THỐNG OLYMPIC CÁC MÔN KHOA HỌC MÁC - LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH LẦN THỨ 18

1

Đăng ký đội dự thi (5 đến 6 thành viên/ 1 dội)

SV ĐHCQ

www.ctct.ueh.edu.vn

09/01/2018

28/01/2018

 

2

Vòng thi trắc nghiệm trực tuyến

Thí sinh; Ban tổ chức

www.ctct.ueh.edu.vn

01/02/2018

01/02/2018

 

3

Vòng loại

Thí sinh; Ban tổ chức

Phòng máy tính cơ sở A

04/03/2018

04/03/2018

 

4

Vòng bảng

Thí sinh; Ban tổ chức

Phòng A103

13/03/2018

15/03/2018

 

5

Vòng bán kết

Thí sinh; Ban tổ chức

Hội trường A116

20/03/2018

20/03/2018

 

6

Vòng chung kết

Thí sinh; Ban tổ chức

Hội trường A116

22/03/2018

22/03/2018

 

V

HỘI THAO TRUYỀN THỐNG SINH VIÊN UEH

1

Các đơn vị khoa, viện, ký túc xá đăng ký tham gia

Khoa, viện, KTX

Phòng CTCT

tháng 3/2018

tháng 3/2018

 

2

Khai mạc

Ban tổ chức; các đoàn tham gia

Cơ sở Q.8

18/03/2018

18/03/2018

 

3

Thi đấu các môn

Ban tổ chức; các đoàn tham gia

Cơ sở Q.8

18/03/2018

22/04/2018

 

4

Bế mạc

Ban tổ chức; các đoàn tham gia

Cơ sở Q.8

22/04/2018

22/04/2018

 CTCT

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:Lên đầu trang