Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM | Tin tức | Công tác tư vấn học tập | Đánh giá hoàn thành nhiệm vụ của Cố vấn học tập học kỳ cuối năm 2017
Đánh giá hoàn thành nhiệm vụ của Cố vấn học tập học kỳ cuối năm 2017
05.12.2017 07:29

Công văn số 2014/ĐHKT-CTCT ngày 14 tháng 11 năm 2017 của UEH.

Kính gửi:

- Các khoa, viện đào tạo;

- Phòng Quản lý đào tạo - Công tác sinh viên;

- Phòng Thanh tra.

Căn cứ Quyết định số 3745/QĐ-ĐHKT-CTCT, ngày 24 tháng 10 năm 2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh về Quy định công tác tư vấn học tập đối với sinh viên hệ đại học chính quy, Ban Giám hiệu đề nghị các đơn vị có liên quan phối hợp với Phòng Công tác chính trị, thực hiện các công việc trong thời gian từ ngày 25/11/2017 đến ngày 15/12/2017, cụ thể như sau:

1. Các khoa, viện đào tạo:

- Triển khai cho các cố vấn học tập (CVHT) thực hiện báo cáo công tác;

- Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của CVHT.

2. Phòng Quản lý đào tạo - Công tác sinh viên: Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của CVHT.

3. Phòng Thanh tra: Đánh giá việc sinh hoạt lớp của CVHT.

Nội dung đánh giá được thực hiện theo Điều 15, 16 Chương V và Phụ lục Quy trình đánh giá hoàn thành nhiệm vụ CVHT lớp sinh viên của Quy định công tác tư vấn học tập đối với sinh viên hệ đại học chính quy.

Hồ sơ đánh giá của các đơn vị và CVHT gồm có:

STT

Biểu mẫu

Nội dung

Phụ trách

thực hiện

Thời gian thực hiện

1

Mẫu 1

Báo cáo công tác CVHT

Các CVHT

25/11/2017 - 08/12/2017

2

Mẫu 2

Bảng đánh giá CVHT của khoa, viện

Các khoa, viện

11/12/2017 - 15/12/2017

3

Mẫu 3

Bảng đánh giá CVHT của Phòng QLĐT-CTSV

Phòng QLĐT-CTSV

4

Mẫu 4

Bảng  đánh giá CVHT của Phòng Thanh tra

Phòng Thanh tra

Các mẫu trên tải tại website www.ctct.ueh.edu.vn (phần Hồ sơ, biểu mẫu) từ ngày 25/11/2017.

Để đảm bảo đúng tiến độ đánh giá hoàn thành nhiệm vụ của CVHT học kỳ cuối năm 2017, Ban Giám hiệu đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện và gửi các báo cáo, đánh giá CVHT (theo mẫu 1, 2, 3, 4 - CVHT) bằng văn bản về Phòng Công tác chính trị (Phòng A218 - Cơ sở A), hạn cuối ngày 15/12/2017.

Trân trọng./-

Nơi nhận:

- Như trên;

- Website P.CTCT;

- Lưu: VT, CTCT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

PGS.TS. Nguyễn Hữu Huy NhựtCTCT

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:Lên đầu trang