Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM | Tin tức | Công tác tư vấn học tập | Tổ chức Sinh hoạt lớp buổi 2 Học kỳ cuối năm 2017 đối với các khóa 40, 41, 42, 43 - ĐHCQ
Tổ chức Sinh hoạt lớp buổi 2 Học kỳ cuối năm 2017 đối với các khóa 40, 41, 42, 43 - ĐHCQ
23.11.2017 16:42

Công văn số 20/CTCT ngày 14 tháng 11 năm 2017 của Trưởng phòng Công tác chính trị UEH.

Kính gửi:

- Các khoa, viện đào tạo;

- Cố vấn học tập các lớp khoá  40, 41, 42, 43 - ĐHCQ.

Căn cứ Quy định Công tác tư vấn học tập, Quy định Công tác sinh viên, Quy định Đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hiện hành; thực hiện chương trình công tác năm 2017 và các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phòng Công tác chính trị kính đề nghị các khoa, viện đào tạo triển khai cho Cố vấn học tập (CVHT) các lớp khóa 40, 41, 42, 43  hệ đại học chính quy tổ chức Sinh hoạt lớp buổi 2 - Học kỳ cuối năm 2017 (theo lịch đính kèm) và thực hiện các công việc sau:

1. Phổ biến thông tin

a. Các nội dung về đào tạo, học vụ và công tác sinh viên (Phụ lục 1).

b. Các nội dung của khoa, viện đào tạo và các đơn vị khác (nếu có).

2. Nhận xét, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của ban cán sự lớp

Nội dung đánh giá thực hiện theo Khoản e, Điều 27 và Phụ lục 2 của Quy định Công tác sinh viên, gồm các bước sau:

- Lớp trưởng, lớp phó thực hiện báo cáo công tác trước tập thể lớp.

- Tập thể lớp nhận xét, đánh giá, có xác nhận của CVHT theo các mức:

+ Tích cực: tích cực, năng nổ thực hiện nhiệm vụ; tập thể lớp hòa đồng, tích cực tham gia các hoạt động học tập, rèn luyện và thực hiện “Văn hóa UEH”;

+ Chưa tích cực;

+ Đề nghị bãi nhiệm.

3. Thực hiện đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên trong học kỳ cuối năm 2017

(Phụ lục 2)

Lưu ý: Trường hợp sinh viên có điểm rèn luyện <50 trong 2 học kỳ liên tiếp sẽ bị xét ngừng học.

3. Lịch Sinh hoạt lớp buổi 2 (Phụ lục 3)

Các lớp ISB tổ chức sinh hoạt lớp theo kế hoạch đào tạo của Viện Đào tạo quốc tế.

4. Hồ sơ Sinh hoạt lớp buổi 2:

STT

Biểu mẫu

Diễn giải

1

SHL2

Biên bản Sinh hoạt lớp buổi 2

2

SHL2_Mẫu 1

Báo cáo công tác của lớp trưởng, lớp phó (BCS_Mẫu 1)

3

SHL2_Mẫu 2

Bảng điểm rèn luyện (Danh sách sinh hoạt lớp buổi cuối học kỳ)

4

SHL2_Mẫu 3

Danh sách đề nghị cộng điểm rèn luyện của lớp

- Các lớp tải mẫu tại www.ctct.ueh.edu.vn từ ngày 23/11/2017;

- CVHT nộp hồ sơ về Văn phòng khoa, viện đào tạo, hạn cuối ngày 11/12/2017;

- Các khoa, viện đào tạo nộp hồ sơ về Phòng Công tác chính trị, hạn cuối ngày 15/12/2017.

Trân trọng./-

Nơi nhận:

- Như trên;

- Phòng QLĐT-CTSV (để phối hợp);

- Phòng KHĐT-KT (để phối hợp);

- Phòng Thanh tra (để phối hợp);

- Website P.CTCT;

- Lưu: CTCT.

TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

ThS. Nguyễn Thiện Duy


Nội dung chi tiết công văn và phụ lục vui lòng tải và xem tại đường dẫn sau:

http://ctct.ueh.edu.vn/modules.php?name=Files&go=view_file&lid=813CTCT

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:Lên đầu trang