Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM | Tin tức | Hoạt động văn hóa & văn nghệ | Thực hiện Văn hóa UEH và các quy tắc ứng xử
Thực hiện Văn hóa UEH và các quy tắc ứng xử
06.10.2017 09:43

Công văn số 1725/ĐHKT-CTCT ngày 04 tháng 10 năm 2017 của Hiệu trưởng UEH.

 

Kính gửi:     Các đơn vị thuộc Trường

Ngày 07/9/2017, Hiệu trưởng đã ban hành “Nội dung Văn hóa Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh phiên bản 2017”. Trước đó, ngày 04/4/2017 và ngày 15/6/2017, Hiệu trưởng cũng đã ban hành “Quy định về quy tắc ứng xử của viên chức Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh” và “Quy định về quy tắc ứng xử của người học tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh”. Với mục tiêu đưa việc thực hiện Văn hóa UEH và các quy tắc ứng xử đi vào thực tiễn, Ban Giám hiệu yêu cầu các đơn vị thuộc Trường nghiêm túc thực hiện các công việc sau:

1. Phổ biến, quán triệt nội dung Văn hóa UEH và các quy tắc ứng xử đến toàn thể viên chức, người lao động và người học trong phạm vi đối tượng, hoạt động được UEH giao nhiệm vụ.

2. Lãnh đạo đơn vị có trách nhiệm kiểm tra, giám sát, tổ chức đánh giá viên chức thuộc phạm vi quản lý của đơn vị trong việc thực hiện Văn hóa UEH và các quy tắc ứng xử.

3. Phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế có trách nhiệm hoàn thành Quy định về đạo đức nghiên cứu khoa học tại Trường Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh.

4. Phòng Công tác chính trị có trách nhiệm nghiên cứu và tiến hành xây dựng bộ quy trình, công cụ và tiêu chuẩn đánh giá việc thực hiện Văn hóa UEH của viên chức, người lao động và người học.

5. Phòng Thanh tra, Phòng Tổ chức - Hành chính, Phòng Công tác chính trị, Công đoàn trường, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên và các đơn vị liên quan phối hợp tổ chức giám sát việc thực hiện Văn hóa UEH và các quy tắc ứng xử.

Quá trình triển khai thực hiện Văn hóa UEH và các quy tắc ứng xử nếu có vấn đề vướng mắc, đề nghị phản ánh về Ban Giám hiệu (qua Phòng Công tác chính trị) để xem xét giải quyết.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Các Phó Hiệu trưởng;

- Portal UEH;

- Website P.CTCT;

- Lưu: VT, CTCT.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

GS.TS. Nguyễn Đông Phong


● VĂN HÓA UEH PHIÊN BẢN 2017

● QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA VIÊN CHỨC UEH

● QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA NGƯỜI HỌC TẠI UEHCTCT

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:Lên đầu trang