Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM | Tin tức | Hoạt động văn hóa & văn nghệ | Ban hành Nội dung Văn hóa Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh phiên bản 2017
Ban hành Nội dung Văn hóa Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh phiên bản 2017
20.09.2017 15:54

Quyết định số 2638/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 07 tháng 9 năm 2017 của Hiệu trưởng UEH.

QUYẾT ĐỊNH

V/v ban hành Nội dung Văn hóa Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

phiên bản 2017

 _________

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học;

Căn cứ Quyết định số 2377/QĐ-TTg ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2014-2017;

Căn cứ Quyết định số 296/QĐ-ĐHKT-TCHC ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh về Chiến lược phát triển Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Công văn số 282/BGDĐT-CTHSSV ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa trong trường học;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Công tác chính trị,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Nội dung Văn hóa Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh phiên bản 2017”, gọi tắt là “Văn hóa UEH”.

Điều 2. Giao cho Phòng Công tác chính trị, các đơn vị thuộc Trường chịu trách nhiệm triển khai, giám sát việc thực hiện “Văn hóa UEH”. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1697/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 30 tháng 7 năm 2012 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh về việc ban hành “Văn hóa UEH”. Các ông (bà) Trưởng phòng Công tác chính trị, các trưởng đơn vị và toàn thể công chức, viên chức, người học tại UEH chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./-

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Các Phó Hiệu trưởng;

- Portal UEH;

- Website P.CTCT;

- Lưu: VT, CTCT.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

GS.TS. Nguyễn Đông Phong


 NỘI DUNG

Văn hóa Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh phiên bản 2017

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2638/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 07/9/2017

của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh)

Văn hóa UEH

I. NHỮNG GIÁ TRỊ CỐT LÕI

1. Tự hào phát huy truyền thống UEH.

2. Tôn sư trọng đạo, sống có nghĩa tình.

3. Đoàn kết, tương trợ lẫn nhau.

4. Phát triển hài hòa cùng cộng đồng.

II. HỆ THỐNG GIÁ TRỊ NỀN TẢNG

1. Giá trị truyền thống

UEH thực hiện việc bảo tồn, lưu giữ giá trị truyền thống trong từng thời kỳ thông qua việc cập nhật, bổ sung vào hệ thống dữ liệu văn hóa - lịch sử UEH và phổ biến rộng rãi nhằm kết nối văn hóa giữa các thế hệ đã và đang học tập, làm việc tại UEH.

2. Giá trị tương lai

Với mục tiêu trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng nghiên cứu, là trung tâm đào tạo, nghiên cứu và tư vấn về khoa học có uy tín trong khu vực châu Á; UEH đã, đang và tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống để xây dựng văn hóa UEH mang tính hiện đại, chuẩn mực, thân thiện, đáp ứng định hướng phát triển giáo dục, đào tạo của UEH nói riêng và của Việt Nam nói chung.

3. Văn hóa nghiên cứu khoa học

Công chức, viên chức, người học của UEH trong quá trình thực hiện, phản biện và đánh giá hoạt động nghiên cứu khoa học của cá nhân và của tổ chức luôn trên tinh thần thượng tôn chân lý khoa học, tinh thần nghiên cứu vô vụ lợi, phản biện khoa học; tôn trọng sở hữu trí tuệ, tôn trọng đạo đức trong nghiên cứu và chống đạo văn.

4. Văn hóa ứng xử

UEH tạo môi trường học tập và làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, hiện đại, kỷ cương và hiệu quả. Đội ngũ công chức, viên chức, người học UEH luôn được định hướng các chuẩn mực ứng xử nhằm nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, đảm bảo sự liêm chính, tính chính trực, tôn trọng bản thân và mọi người trong quá trình học tập, làm việc tại UEH.

 

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

GS.TS. Nguyễn Đông PhongCTCT

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:Lên đầu trang