Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM | Tin tức | Hoạt động văn hóa & văn nghệ | Tổ chức tọa đàm Sinh viên trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thực hiện Văn hóa UEH và các Quy tắc ứng xử trong UEH
Tổ chức tọa đàm Sinh viên trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thực hiện Văn hóa UEH và các Quy tắc ứng xử trong UEH
07.09.2017 09:41

Kế hoạch số 1540/KH-ĐHKT-CTCT ngày 06 tháng 9 năm 2017 của Hiệu trưởng UEH.

KẾ HOẠCH 

Tổ chức tọa đàm “Sinh viên trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thực hiện Văn hóa UEH và các Quy tắc ứng xử trong UEH”

___________

Căn cứ Kế hoạch số 508/KH-ĐHKT-CTCT ngày 21 tháng 3 năm 2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh về thực hiện “Văn hóa UEH” năm 2017;

Thực hiện Quy định về Quy tắc ứng xử của người học tại UEH; Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh xây dựng kế hoạch tổ chức tọa đàm “Sinh viên trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thực hiện Văn hóa UEH và các Quy tắc ứng xử trong UEH”, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm tuyên truyền sâu rộng nội dung, thực hiện Văn hóa UEH và các Quy định về Quy tắc ứng xử trong UEH với người học tại UEH trong sinh viên hệ đại học chính quy (sau đây gọi tắt là sinh viên).

- Thông qua tọa đàm nhằm nâng cao ý thức của sinh viên về thực hiện các chuẩn mực ứng xử trong quá trình học tập và rèn luyện tại UEH.

2. Yêu cầu

Việc tổ chức tọa đàm phải bảo đảm thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm; đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị tổ chức; động viên, cổ vũ sinh viên thi đua, tích cực thực hiện tốt Văn hóa UEH và các Quy tắc ứng xử trong UEH. 

II. NỘI DUNG 

- Giới thiệu tổng quan về Văn hóa UEH, Quy định về Quy tắc ứng xử của người học tại UEH và Điều 12, chương IV của Quy định về Quy tắc ứng xử của viên chức UEH. 

- Vai trò của tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên trong việc vận động sinh viên thực hiện tốt Quy định về Quy tắc ứng xử của người học tại UEH.

- Sinh viên thực hiện các quy tắc: 

+ Ứng xử với giảng viên;

+ Ứng xử với viên chức khối quản lý;

+ Ứng xử với nhân viên phục vụ;

+ Ứng xử trong học tập;

+ Ứng xử trong nghiên cứu khoa học;

+ Ứng xử trong cộng đồng người học.

- Sinh viên thực hiện quy định về trang phục, tác phong khi đến UEH.

- Giải pháp nâng cao hoạt động truyền thông Văn hóa UEH và Quy tắc ứng xử của người học tại UEH trong sinh viên.

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Thời gian: Từ 14g00 đến 16g00 thứ Năm, ngày 28 tháng 9 năm 2017.

2. Địa điểm: Phòng A103 - Số 59C Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM. 

3. Thành phần tham dự

- Đại diện Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng trường;

- Đại diện lãnh đạo khoa, viện đào tạo; Ban Giáo dục thể chất;

- Đại diện lãnh đạo, chuyên viên, nhân viên các đơn vị: Phòng Quản lý đào tạo - Công tác sinh viên, Phòng Truyền thông và quan hệ công chúng, Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí, Phòng Cơ sở vật chất, Phòng Thanh tra, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên.

- Ban Chấp hành Đoàn trường, Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường;

- Ban Chấp hành Đoàn khoa, Liên Chi hội SV khoa, viện đào tạo, ký túc xá; Ban Chủ nhiệm CLB, Đội, Nhóm;

- Viên chức, sinh viên quan tâm.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Giám hiệu phân công Phòng Công tác chính trị phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện kế hoạch này.

2. Tiến độ thực hiện

- 31/8/2017 - 06/9/2017: Xây dựng kế hoạch tổ chức tọa đàm.

- 07/9/2017 - 22/9/2017: 

+ Triển khai kế hoạch đến các đơn vị liên quan;

+ Thực hiện đặt bài viết theo các nội dung tọa đàm; 

+ Thực hiện công tác truyền thông;

+ Dự trù kinh phí tổ chức.

- 23/9/2017 - 27/9/2107: 

+ Họp Ban Tổ chức để triển khai công tác tổ chức tọa đàm.

+ Tổng hợp bài viết, in ấn tài liệu.

- Ngày 28/9/2017: Tổ chức tọa đàm.

Để buổi tổ chức tọa đàm đạt kết quả tốt, Ban Giám hiệu yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch này.

Nơi nhận:
- Chủ tịch Hội đồng trường;
- Các Phó Hiệu trưởng;
- Các đơn vị liên quan;
- Portal UEH;
- Website Phòng CTCT, ĐTN;
- Lưu: VT, CTCT.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

GS.TS. Nguyễn Đông Phong
CTCT

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:Lên đầu trang