Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM | Tin tức | Tuần sinh hoạt công dân | Tổ chức chương trình đào tạo Khởi nghiệp kinh doanh năm 2017
Tổ chức chương trình đào tạo Khởi nghiệp kinh doanh năm 2017
10.08.2017 15:11

Thông báo số 14/TB-ĐHKT-PTKN ngày 08 tháng 8 năm 2017 của Giám đốc Trung tâm PTKT.

THÔNG BÁO

V/v tổ chức chương trình đào tạo “Khởi nghiệp kinh doanh” năm 2017

dành cho sinh viên khóa 40, Đại học chính quy

___________

Thực hiện Kế hoạch số 609/KH-ĐHKT-PTKN của Ban Giám hiệu về việc tổ chức chương trình “Hành trình khởi nghiệp - mở lối thành công” dành cho sinh viên UEH, năm 2017, trung tâm Phát triển khởi nghiệp Thông báo đến các sinh viên khóa 40 về việc tổ chức chương trình đào tạo “Khởi nghiệp kinh doanh” năm 2017, cụ thể như sau: 

1. Đối tượng: Tất cả sinh viên khóa 40, Đại học chính quy

2. Hình thức tổ chức:

Trung tâm Phát triển khởi nghiệp phối hợp với phòng Công tác chính trị trong công tác triển khai cho sinh viên đăng ký, tổ chức lớp học, sử dụng hệ thống LMS trong thời gian tổ chức đào tạo. 

- Tất cả các sinh viên khóa 40, Đại học chính quy đăng nhập tài khoản rèn luyệntại website www.ctct.ueh.edu.vn và tiến hành đăng ký các buổi học tương ứng. 

- Thời gian đăng ký: Đến 16h00, ngày 20/8/2017.

- Mỗi sinh viên tham gia chương trình đào tạo về khởi nghiệp kinh doanh phải đăng ký 06 buổi, tổng thời lượng là 30 tiết, bao gồm 06 chuyên đề:

Buổi

Nội dung chuyên đề

1

Tư duy sáng tạo và đổi mới trong khởi nghiệp kinh doanh

2

Nhận dạng cơ hội kinh doanh và thương mại hóa ý tưởng kinh doanh

3

Bảo vệ tài sản tri thức khi khởi nghiệp kinh doanh 

4

Lựa chọn hình thức hoạt động

5

Các phương thức khởi nghiệp kinh doanh

6

Lập kế hoạch kinh doanh

- Đội ngũ giảng viên gồm: Giảng viên UEH; Các chuyên gia từ các vườn ươm doanh nghiệp; Các chuyên gia thuộc Bộ, Ngành, Sở Kế hoạch đầu tư, Sở khoa học Công nghệ; Các chuyên gia từ các tổ chức tư vấn khởi nghiệp.

- Kết thúc chương trình đào tạo, các sinh viên đạt yêu cầu sẽ được cấp Chứng nhận “Hoàn thành khóa đào tạo Khởi nghiệp kinh doanh”.

Trung tâm Phát triển khởi nghiệp thông báo đến các sinh viên biết và thực hiện theo đúng chương trình.

Nơi nhận:

- Sinh viên khóa 40;

- Website CTCT;

- Lưu: VT, PTKN.

GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Nguyễn Hùng PhongCTCT (Theo Trung tâm Phát triển khởi nghiệp)

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:Lên đầu trang