Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM | Tin tức | Tuần sinh hoạt công dân | Tổ chức Tuần sinh hoạt công dân năm 2017
Tổ chức Tuần sinh hoạt công dân năm 2017
09.08.2017 07:38

Kế hoạch số 1387/KH-ĐHKT-CTCT ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Hiệu trưởng UEH.

KẾ HOẠCH

Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân” năm 2017

____________

Căn cứ Công văn số 3333/BGDĐT- GDCTHSSV ngày 02 tháng 8 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” trong các trường ĐH, CĐSP, TCSP năm học 2017 - 2018; căn cứ mục tiêu, chiến lược phát triển của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) giai đoạn 2016 - 2021, Trường xây dựng kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân” năm 2017 cho sinh viên (SV) đại học chính quy (ĐHCQ).

1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1.1. Mục đích

- Thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, nhân cách cho SV. 

- Nâng cao nhận thức của SV về đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Giúp SV hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của công dân - SV thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, các quy chế, quy định liên quan đến người học nhằm đáp ứng yêu cầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học, rèn luyện của SV và nhu cầu của xã hội.

1.1. Yêu cầu

- Việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân” năm 2017 phải được tiến hành nghiêm túc, phù hợp, đạt hiệu quả giáo dục cao; có thảo luận, đối thoại với SV.

- Cuối đợt học, SV viết thu hoạch để đánh giá kết quả học tập.

2. NỘI DUNG

2.1. Quán triệt các nội dung đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và các kế hoạch, chương trình hành động của ngành Giáo dục. 

Tuyên truyền về những quan điểm của Đảng trong các kết luận, nghị quyết của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Quán triệt những vấn đề về tình hình kinh tế - xã hội của đất nước và Thành phố Hồ Chí Minh.

Thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017: về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tiếp tục tổ chức giáo dục chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cho SV phù hợp ngành đào tạo và gắn với trách nhiệm của SV trong giai đoạn hiện nay.

2.2. Quán triệt và triển khai Quyết định 1501/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020” trong ngành Giáo dục.

2.3. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các quy định pháp luật cơ bản, cần thiết liên quan tới SV; công tác an ninh, an toàn trường học, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường.

Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho SV; các quy chế, quy định về đào tạo, rẻn luyện, chế độ chính sách, công tác SV của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của UEH.

Tuyên truyền các nội dung về chủ quyền biển, đảo và chiến lược biển của Việt Nam; hình thức và phương pháp đấu tranh giữ vững chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

2.4. Phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, phòng chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm. Phòng, chống tác hại của trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực và không lành mạnh; tổ chức hoạt động giáo dục, hướng dẫn cách sử dụng, khai thác hiệu quả thông tin trên Internet, nhất là trang bị các kỹ năng, hiểu biết, để SV ứng xử, nâng cao khả năng tự đề kháng trước các thông tin xấu, độc hại, tác động tiêu cực môi trường mạng.

2.5. Quán triệt, phổ biến các nội dung về yêu cầu SV thực hiện Quy định về quy tắc ứng xử của người học tại UEH; tham gia các hoạt động câu lạc bộ sở thích, văn hóa, văn nghệ do nhà trường tổ chức; giáo dục kỹ năng sống, rèn luyện thân thể.

2.6. Giới thiệu các chuyên đề, các diễn đàn về giáo dục kiến thức gia đình, giới, sức khỏe sinh sản vị thành niên; công tác thanh niên gắn với triển khai Chương trình công tác Đoàn, Hội và phong trào SV UEH năm học 2017 - 2018.

2.7. Tuyên truyền về công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ kiến thức khởi nghiệp cho SV; tổ chức các hoạt động hỗ trợ SV khởi nghiệp; tăng cường phối hợp, kết nối với doanh nghiệp tổ chức ngày hội việc làm cho SV.

2.8. Phổ biến, cập nhật các quy định mới của UEH; trao đổi, thảo luận, giải đáp thắc mắc của SV.

3. CHƯƠNG TRÌNH HỌC TẬP

“Tuần sinh hoạt công dân” năm 2017 của UEH được tổ chức học tập theo chuyên đề có nội dung phù hợp với từng đối tượng SV đầu khóa, giữa khóa và cuối khóa.

3.1. Chương trình sinh hoạt công dân 

3.1.1. Chuyên đề 1: Giới thiệu UEH.

3.1.2. Chuyên đề 2: Học tập ở bậc đại học.

3.1.3. Chuyên đề 3: Kỹ năng sống dành cho SV.

3.1.4. Chuyên đề 4: Ý thức công dân.

3.1.5. Chuyên đề 5: SV UEH với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

3.1.6. Chuyên đề 6: Nguồn nhân lực - SV UEH.

3.1.7. Chuyên đề 7: Phát triển khởi nghiệp.

3.1.8. Chuyền đề 8: Employee Mind Education.

3.1.9. Chuyên đề 9: Đạo đức người quản lý và trách nhiệm xã hội.

(Nội dung chi tiết theo Phụ lục 1).

3.2. Chương trình sinh hoạt công dân đầu khóa

3.2.1. Đối tượng: SV khóa 43 - ĐHCQ.

3.2.2. Thời lượng: 4 buổi học tại lớp.

3.2.3. Nội dung: Các chuyên đề 1, 2, 3, 4, 5.

3.3. Chương trình sinh hoạt công dân giữa khóa

3.3.1. Đối tượng: SV khóa 42, 41 - ĐHCQ.

3.3.2. Thời lượng: 1 buổi học tại lớp và 1 buổi học trực tuyến.

3.3.3. Nội dung:

Khóa 42: các chuyên đề 4, 5, 6.

Khóa 41: các chuyên đề 4, 5, 7.

3.4. Chương trình sinh hoạt công dân cuối khóa

3.4.1. Đối tượng: SV khóa 40 - ĐHCQ.

3.4.2. Thời lượng: 3 buổi học tại lớp và 1 buổi học trực tuyến.

3.4.3. Nội dung: Các chuyên đề 4, 5, 8, 9.

3.5. Đánh giá kết quả học tập

3.5.1. Đánh giá quá trình

Quá trình học tập của SV được đánh giá theo hình thức điểm danh từng buổi học.

3.5.2. Viết bài thu hoạch

SV viết bài thu hoạch theo hình thức thi tự luận vào cuối đợt học.

3.5.3. Đánh giá kết quả học tập

SV được đánh giá là hoàn thành “Tuần sinh hoạt công dân” năm 2017 nếu có điểm bài thu hoạch >=5 và không vắng quá 25% số buổi học.

4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

4.1. Thành lập Ban Tổ chức

- GS.TS. Nguyễn Đông Phong, Hiệu trưởng, Trưởng ban;

- PGS.TS. Nguyễn Hữu Huy Nhựt, Phó Hiệu trưởng, Phó Trưởng ban;

- ThS. Nguyễn Thiện Duy, Trưởng phòng CTCT, Ủy viên thường trực;

- ThS. Nguyễn Văn Đương, Phó Trưởng phòng QLĐT-CTSV, Ủy viên;

- PGS. TS. Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng khoa LLCT, Ủy viên;

- Ông Trần Anh Thanh Sơn, Phó Trưởng phòng CTCT, Ủy viên;

- Ông Dương Minh Mẫn, Bí thư Đoàn Thanh niên trường, Ủy viên;

- ThS. Đặng Thái Thịnh, Phó Trưởng phòng CNTT, Ủy viên;

- ThS. Nguyễn Công Nam, Chuyên viên Phòng CTCT, Thư ký.

4.2. Tiến độ thực hiện

- 01/8/2017 – 27/8/2017:  Phòng Công tác chính trị phối hợp với các đơn vị có liên quan để chuẩn bị và triển khai thực hiện kế hoạch.

- 07/8/2017 – 20/8/2017:  Tiếp nhận đăng ký lớp học.

- 28/8/2017 – 08/10/2017:  Học tập “Tuần sinh hoạt công dân” năm 2017.

- 06/11/2017 – 10/11/2017:  Thông báo kết quả học tập.

- Tháng 01/2018:  Báo cáo kết quả tổ chức thực hiện “Tuần sinh hoạt công dân” năm 2017 về Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Tháng 3, 4/2018:  Đăng ký và tổ chức học lại cho SV chưa đạt.

4.3. Phân công các đơn vị thực hiện

4.3.1. Phòng Công tác chính trị

- Thường trực Ban Tổ chức;

- Xây dựng lịch học và tiếp nhận đăng ký lớp học;

- Thông báo lịch học cho SV các khóa 40, 41, 42 - ĐHCQ;

- Biên soạn và phát hành tài liệu học tập;

- Giúp Ban Giám hiệu trong công tác quản lý đội ngũ báo cáo viên: họ tên, chức vụ, cơ quan công tác, đề cương và nội dung báo cáo, đánh giá kết quả;

- Phụ trách mời báo cáo viên;

- Theo dõi, tổ chức, quản lý lớp học;

- Tổ chức điểm danh các buổi học;

- Tổ chức cho SV viết bài thu hoạch;

- Báo cáo kết quả thực hiện “Tuần sinh hoạt công dân” năm 2017;

- Cấp chứng nhận hoàn thành chương trình học theo yêu cầu của SV;

- Tổ chức học lại cho SV chưa hoàn thành;

- Đưa kết quả học tập “Tuần sinh hoạt công dân” - năm 2017 vào nội dung đánh giá kết quả rèn luyện SV trong học kỳ cuối năm 2017 và học kỳ đầu năm 2018;

- Phối hợp với Phòng Quản lý đào tạo - Công tác sinh viên, sử dụng kết quả học tập “Tuần sinh hoạt công dân” - 2017 trong việc xét các danh hiệu thi đua của SV ĐHCQ trong năm học;

- Dự toán và thanh toán kinh phí tổ chức.

4.3.2. Phòng Quản lý đào tạo - Công tác sinh viên

- Phối hợp với Phòng Công tác chính trị xây dựng chương trình Sinh hoạt công dân đầu khóa;

- Thông báo lịch học cho SV khóa 43 - ĐHCQ.

4.3.3. Báo cáo viên

Đội ngũ báo cáo viên của UEH bao gồm công chức, viên chức thuộc các đơn vị:

- Ban Giám hiệu;

- Phòng Công tác chính trị;

- Phòng Quản lý đào tạo - Công tác sinh viên;

- Phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế;

- Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí;

- Phòng Tài chính - Kế toán;

- Phòng Công nghệ thông tin;

- Thư viện;

- Trung tâm Hỗ trợ sinh viên;

- Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên;

- Viện Đào tạo quốc tế;

- Các chương trình liên kết đào tạo;

- Trung tâm Phát triển khởi nghiệp;

- Giảng viên thuộc các khoa đào tạo;

Báo cáo viên chuyên đề “Kỹ năng sống” và “Employee Mind Education”:

- Công ty Cổ phần Giáo dục Ước mơ xanh. 

4.3.4. Các đơn vị hỗ trợ

- Phòng Tổ chức - Hành chính: Đảm bảo an ninh, trật tự trong thời gian học tập.

- Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí: Quản lý lịch sử dụng hội trường và các giảng đường để tổ chức học tập và làm bài thu hoạch.

- Phòng Tài chính - Kế toán: Kiểm tra dự toán và thanh toán kinh phí tổ chức.

- Phòng Công nghệ thông tin: Đảm bảo cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và đường truyền internet.

- Phòng Cơ sở vật chất: Quản lý trang, thiết bị và phục vụ trong hội trường, giảng đường.

- Trung tâm Hỗ trợ sinh viên: Tổ chức giữ xe cho SV trong thời gian học tập và làm bài thu hoạch.

2.4. Thời khóa biểu

(Theo Phụ lục 2).

5. TÀI LIỆU

Tài liệu học tập “Tuần sinh hoạt công dân” năm 2017 của UEH.

6. CÔNG TÁC BÁO CÁO

Kết thúc “Tuần sinh hoạt công dân” năm 2017, Phòng Công tác chính trị có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo kết quả tổ chức thực hiện với Ban Giám hiệu và gửi báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định./-

Nơi nhận:
- Các Phó Hiệu trưởng;
- Các thành viên Ban Tổ chức;
- Các đơn vị liên quan;
- Portal UEH, website P.CTCT;
- Lưu: VT, CTCT.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

GS.TS. Nguyễn Đông Phong


PHỤ LỤC 1

Chương trình Sinh hoạt công dân UEH - năm 2017

 

Khóa

Chuyên đề

Nội dung

43

(Chương trình đầu khóa)

Giới thiệu UEH

Lịch sử, Sứ mạng - Tầm nhìn UEH

Chương trình tiên tiến quốc tế UEH

Chương trình đào tạo của Viện Đào tạo quốc tế

Chính sách học phí, học bổng và tín dụng học tập SV

Quy định về khảo thí

Các hoạt động hỗ trợ SV

Chương trình đào tạo chất lượng cao

Quy định về đào tạo, học vụ và công tác SV

Học tập ở bậc đại học

Phương pháp học tập bậc đại học và đạo đức khoa học

Nâng cao kỹ năng tiếng Anh trong môi trường học tập tiên tiến

Hướng dẫn sử dụng cơ sở dữ liệu học thuật UEH

Chuẩn đầu ra kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản (IC3)

Mô hình học tập Blended Learning tại UEH và khai thác tài nguyên trên điện toán đám mây

Kỹ năng sống dành cho SV

Rèn luyện tinh thần mạnh mẽ

Khả năng tự kiểm soát bản thân

Nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão

Ý thức công dân

Quy tắc ứng xử của người học tại UEH

Công tác đánh giá kết quả rèn luyện và tư vấn học tập

Công tác trọng tâm của UEH trong năm học 2017 - 2018

Học tập Nghị quyết của Đảng về kinh tế

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục những quy định pháp luật cơ bản, cần thiết liên quan tới SV

Công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong trường học

Hoạt động Đoàn, Hội và phong trào tại UEH

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư

SV UEH với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư

42

(Chương trình giữa khóa)

Nguồn nhân lực - SV UEH

Thị trường lao động TP. Hồ Chí Minh trong bối cảnh toàn cầu hoá/Hội nhập Kinh tế quốc tế - Cơ Hội và thách thức cho SV UEH

Hoạt động khoa học của UEH và nghiên cứu khoa học trong SV

Ý thức công dân

Quy tắc ứng xử của người học tại UEH

Học tập Nghị quyết của Đảng về kinh tế

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chủ quyền biển, đảo và chiến lược biển của Việt Nam

Công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong trường học

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư

SV UEH với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Khai thác cơ sở dữ liệu học thuật UEH

41

(Chương trình giữa khóa)

Phát triển khởi nghiệp

Khơi dậy khát vọng khởi nghiệp

Ý thức công dân

Quy tắc ứng xử của người học tại UEH

Học tập Nghị quyết của Đảng về kinh tế

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chủ quyền biển, đảo và chiến lược biển của Việt Nam

Công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong trường học

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư

SV UEH với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Khai thác cơ sở dữ liệu học thuật UEH

40

(Chương trình cuối khóa)

Employee Mind Education

Xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa nhân viên và quản lý

Tạo động lực làm việc cho bản thân

Cân bằng giữa công việc và cuộc sống

Đạo đức người quản lý và trách nhiệm xã hội

Đạo đức người quản lý

Trách nhiệm xã hội

Ý thức công dân

Quy tắc ứng xử của người học tại UEH

Học tập Nghị quyết của Đảng về kinh tế

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chủ quyền biển, đảo và chiến lược biển của Việt Nam

Công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong trường học

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư

SV UEH với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Khai thác cơ sở dữ liệu học thuật UEH

 


PHỤ LỤC 2

Thời khóa biểu “Tuần sinh hoạt công dân” - năm 2017

1. Địa điểm

- Hội trường A116 (Lầu 1), cơ sở A - Số 59C, đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

- Khóa 40, 41, 42 học trực tuyến LMS tại www.lms.ueh.edu.vn

- Thường trực quản lý lớp: Phòng Công tác chính trị - Phòng A218 (lầu 2) - Điện thoại: (028) 38294242.

2. Lịch học

Khối

Khóa

Thông tin lớp học

Ngày

Thứ

Giờ

101

43

ID nhập học: 0001 - 0850

05/09/2017

Ba

8:00

08/09/2017

Sáu

8:00

102

43

ID nhập học: 0851 - 1700

05/09/2017

Ba

13:30

08/09/2017

Sáu

13:30

103

43

ID nhập học: 1701 - 2550

06/09/2017

8:00

08/09/2017

Sáu

17:30

104

43

ID nhập học: 2551 - 3400

06/09/2017

13:30

09/09/2017

Bảy

8:00

105

43

ID nhập học: 3401 - 4250

07/09/2017

Năm

8:00

09/09/2017

Bảy

13:30

106

43

ID nhập học: >4250

07/09/2017

Năm

13:30

09/09/2017

Bảy

17:30

201

43

7, 8, 9, 10, 11, 12, 43, 44, 45, 46, 47, 48, LA2, EC1, IB01CLC_TA, IB7CLC, IB12CLC, FN1CLC, ISB01, ISB02

11/09/2017

Hai

8:00

11/09/2017

Hai

13:30

202

43

13, 14, 15, 16, 17, 18, 49, 50, 51, 52, 53, 54, IB8CLC, IB13CLC, FN2CLC, QB1

12/09/2017

Ba

8:00

12/09/2017

Ba

13:30

203

43

19, 20, 21, 22, 23, 24, 55, 56, IB02CLC_TA, IB03CLC_TA, IB4CLC, IB5CLC, IB9CLC, IB11CLC, AD1CLC, AD2CLC, KI1CLC

13/09/2017

8:00

15/09/2017

Sáu

17:00

204

43

31, 32, 33, 34, 35, 36, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 70, LA1, IB6CLC, IB10CLC, MR1CLC, KI2CLC

13/09/2017

13:30

14/09/2017

Năm

8:00

205

43

25, 26, 27, 28, 29, 30, 57, 58, 59, 60, 67, 68, 69, AE1, BI1, AG1, KC1, AV1

14/09/2017

Năm

13:30

15/09/2017

Sáu

13:30

206
43
1, 2, 3, 4, 5, 6, 37, 38, 39, 40, 41, 42, TF1, TD1, AV2, AV3, ISB03, ISB04, ISB05 16/09/2017 Bảy 8:00
16/09/2017 Bảy 13:30
301 41 SBD đăng ký: 001 - 700 28/08/2017 Hai 8:00

302

41

SBD đăng ký: 001 - 700

29/08/2017

Ba

13:30

303

41

SBD đăng ký: 001 - 700

29/08/2017

Ba

17:30

304

41

SBD đăng ký: 001 - 700

30/08/2017

8:00

305

41

SBD đăng ký: 001 - 700

31/08/2017

Năm

8:00

306

41

SBD đăng ký: 001 - 700

01/09/2017

Sáu

8:00

307

41

Học trực tuyến LMS

01/09/2017 – 09/09/2017

Sáu

8:00

401

42

SBD đăng ký: 001 - 800

28/08/2017

Hai

13:30

402

42

SBD đăng ký: 001 - 800

30/08/2017

13:30

403

42

SBD đăng ký: 001 - 800

31/08/2017

Năm

13:30

404

42

SBD đăng ký: 001 - 800

01/09/2017

Sáu

13:30

405

42

SBD đăng ký: 001 - 800

05/09/2017

Ba

17:30

406

42

SBD đăng ký: 001 - 800

06/09/2017

17:30

407

42

Học trực tuyến LMS

10/09/2017 – 16/09/2017

CN

8:00

501

40

SBD đăng ký: 001 - 600

18/09/2017

Hai

8:00

502

40

SBD đăng ký: 001 - 600

19/09/2017

Ba

8:00

503

40

SBD đăng ký: 001 - 600

20/09/2017

8:00

504

40

SBD đăng ký: 001 - 600

21/09/2017

Năm

8:00

505

40

SBD đăng ký: 001 - 600

22/09/2017

Sáu

8:00

601

40

SBD đăng ký: 001 - 600

18/09/2017

Hai

13:30

602

40

SBD đăng ký: 001 - 600

19/09/2017

Ba

13:30

603

40

SBD đăng ký: 001 - 600

20/09/2017

13:30

604

40

SBD đăng ký: 001 - 600

21/09/2017

Năm

13:30

605

40

SBD đăng ký: 001 - 600

22/09/2017

Sáu

13:30

701

40

SBD đăng ký: 001 - 600

25/09/2017

Hai

8:00

702

40

SBD đăng ký: 001 - 600

26/09/2017

Ba

8:00

703

40

SBD đăng ký: 001 - 600

27/09/2017

8:00

704

40

SBD đăng ký: 001 - 600

28/09/2017

Năm

8:00

705

40

SBD đăng ký: 001 - 600

29/09/2017

Sáu

8:00

706

40

Học trực tuyến LMS

01/10/2017 – 07/10/2017

CN

8:00

3. Lịch làm bài thu hoạch

Khóa

Thông tin lớp thi

Ngày

Thứ

Giờ

41

Thi theo lớp SV (6 ca thi)

10/09/2017

CN

12:30 - 20:10

42

Thi theo lớp SV (8 ca thi)

17/09/2017

CN

12:30 - 20:10

43

Thi theo lớp SV (8 ca thi)

01/10/2017

CN

7:30 - 17:00

40

Thi theo lớp SV (8 ca thi)

08/10/2017

CN

7:30 - 17:00

* Ghi chú: Thời khóa biểu có thể thay đổi tùy theo tình hình sử dụng Hội trường A116 của nhà trường.CTCT

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:Lên đầu trang