Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM | Tin tức | Hoạt động thể thao & rèn luyện thể chất | Ban hành Điều lệ Hội thao truyền thống sinh viên UEH năm 2018
Ban hành Điều lệ Hội thao truyền thống sinh viên UEH năm 2018
01.08.2017 07:52

Thông báo số 24/TB-CTCT ngày 01 tháng 8 năm 2017 của Trưởng phòng CTCT UEH.

THÔNG BÁO

V/v Ban hành Điều lệ Hội thao truyền thống sinh viên UEH năm 2018

_________

Căn cứ tình hình tổ chức Hội thao truyền thống sinh viên UEH năm 2017;

Căn cứ cuộc họp tổng kết và rút kinh nghiệm của Ban Tổ chức Hội thao truyền thống sinh viên UEH năm 2017;

Căn cứ theo tình hình thực tế công tác giảng dạy các môn giáo dục thể chất và tình hình cơ sở vật chất của UEH;

Nhằm tạo điều kiện và định hướng cho các đơn vị Đoàn – Hội Khoa, Viện, Ký túc xá chuẩn bị vận động viên tham gia Hội thao cấp trường, Phòng Công tác chính trị thông báo ban hành Điều lệ Hội thao truyền thống sinh viên UEH năm 2018, nội dung cụ thể như sau:

1. Nội dung Điều lệ:

Chi tiết theo file đính kèm.

2. Điều khoàn thi hành

Điều lệ có giá trị áp dụng trong Hội thao truyền thống sinh viên UEH năm 2018 và Hội thao sinh viên cấp khoa, viện, KTX do Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên tổ chức trong năm 2017 và năm 2018.

Các đơn vị Đoàn – Hội Khoa, Viện, Ký túc xá tổ chức Hội thao cho sinh viên năm 2017 và 2018 bắt buộc phải có các môn thi đấu được quy định trong Điều lệ này.

Nơi nhận:
- Các Đoàn - Hội khoa, Viện, KTX;
- Website CTCT;
- Lưu: VT, CTCT.

TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

Nguyễn Thiện Duy

 


TẢI ĐIỀU LỆ HỘI THAO

 

 CTCT

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:Lên đầu trang