Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM | Tin tức | Hoạt động văn hóa & văn nghệ | Tổ chức tọa đàm Viên chức, người lao động Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thực hiện Văn hóa UEH và Quy tắc ứng xử trong UEH
Tổ chức tọa đàm Viên chức, người lao động Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thực hiện Văn hóa UEH và Quy tắc ứng xử trong UEH
31.07.2017 14:19

Kế hoạch số 1331/KH-ĐHKT-CTCT ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Hiệu trưởng UEH.

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TỌA ĐÀM

“Viên chức, người lao động Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

thực hiện Văn hóa UEH và Quy tắc ứng xử trong UEH”

_________

Căn cứ Kế hoạch số 508/KH-ĐHKT-CTCT ngày 21 tháng 3 năm 2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh về thực hiện “Văn hóa UEH” năm 2017;

Thực hiện Quy định về Quy tắc ứng xử của viên chức UEH;

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh xây dựng kế hoạch tổ chức tọa đàm  “Viên chức, người lao động Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thực hiện Văn hóa UEH và Quy tắc ứng xử trong UEH”, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm tuyên truyền sâu rộng nội dung, thực hiện Văn hóa UEH và Quy định về Quy tắc ứng xử của viên chức UEH trong toàn thể viên chức, người lao động.

- Thông qua tọa đàm lấy ý kiến góp ý để cập nhật, bổ sung nội dung Văn hóa UEH.

2. Yêu cầu

Việc tổ chức tọa đàm phải bảo đảm thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm; đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị tổ chức; động viên, cổ vũ viên chức, người lao động UEH thi đua, phấn đấu, tích cực thực hiện tốt Văn hóa UEH và Quy định về Quy tắc ứng xử của viên chức UEH.

II. NỘI DUNG 

- Giới thiệu tổng quan về Văn hóa UEH, Quy định về Quy tắc ứng xử của viên chức UEH. 

- Vai trò của tổ chức công đoàn trong việc vận động đoàn viên công đoàn thực hiện tốt Quy định về Quy tắc ứng xử của viên chức UEH.

- Vai trò của cán bộ công đoàn trong việc giám sát thực hiện Quy định về Quy tắc ứng xử của viên chức UEH tại các khoa, phòng, ban, viện, trung tâm…

- Giảng viên thực hiện Quy tắc ứng xử trong hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

- Viên chức khối quản lý, người lao động thực hiện Quy tắc ứng xử trong hoạt động quản lý.

- Giải pháp nâng cao hoạt động truyền thông Văn hóa UEH và Quy tắc ứng xử của viên chức UEH.

- Đề xuất các nội dung cập nhật, bổ sung Văn hóa UEH. 

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Thời gian: Từ 08g00 đến 11g00 thứ Năm, ngày 24 tháng 8 năm 2017.

2. Địa điểm: Phòng A103 - Số 59C Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM. 

3. Thành phần tham dự

- Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng trường;

- Ban Chấp hành Công đoàn trường;

- Trưởng, phó đơn vị thuộc Trường;

- Ban Chấp hành Công đoàn bộ phận; Tổ trưởng, Tổ phó Tổ công đoàn đơn vị trực thuộc Công đoàn trường;

- Viên chức, người lao động quan tâm.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Giám hiệu phân công Phòng Công tác chính trị phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn trường và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện kế hoạch này.

2. Phòng Truyền thông và quan hệ công chúng thực hiện công tác truyền thông trước, trong và sau thời gian tổ chức tọa đàm trên Portal, hệ thống LCD, LED LCD của UEH.

3. Trưởng, phó đơn vị thuộc Trường có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, vận động viên chức, người lao động tham gia viết bài cho buổi tọa đàm.

4. Tiến độ thực hiện

- 07/7/2017 - 31/7/2017: Xây dựng kế hoạch tổ chức tọa đàm.

- 01/8/2017 - 15/8/2017: 

+ Triển khai kế hoạch đến các đơn vị thuộc Trường;

+ Thực hiện đặt bài viết, tham luận theo các nội dung tọa đàm; 

+ Thực hiện công tác truyền thông;

+ Dự trù kinh phí tổ chức.

- 16/8/2017 - 23/8/2107: 

+ Họp Ban Tổ chức để triển khai công tác tổ chức tọa đàm.

+ Tổng hợp bài viết, in ấn tài liệu.

- Ngày 24/8/2017: Tổ chức tọa đàm.

Để buổi tổ chức tọa đàm đạt kết quả tốt, Ban Giám hiệu yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch này.

Nơi nhận:
- Chủ tịch Hội đồng trường;
- Các Phó Hiệu trưởng;
- BCH Công đoàn trường;
- Các đơn vị thuộc Trường;
- Portal UEH;
- Website Công đoàn trường, Phòng CTCT;
- Lưu: VT, CTCT.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

GS.TS. Nguyễn Đông PhongCTCT

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:Lên đầu trang