Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM | Tin tức | Công tác tư vấn học tập | Tổ chức Sinh hoạt lớp buổi 1 Học kỳ cuối năm 2017 đối với các khóa 40, 41, 42 - ĐHCQ
Tổ chức Sinh hoạt lớp buổi 1 Học kỳ cuối năm 2017 đối với các khóa 40, 41, 42 - ĐHCQ
27.07.2017 14:37

Công văn số 23/CTCT ngày 27 tháng 7 năm 2017 của Trưởng phòng Công tác chính trị UEH.

Kính gửi:

- Các khoa, viện đào tạo;

- Cố vấn học tập các lớp khoá 40, 41, 42 - ĐHCQ.

Căn cứ Quy định Công tác tư vấn học tập đối với sinh viên hệ đại học chính quy, Quy định Công tác sinh viên, Quy định Đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hiện hành; thực hiện chương trình công tác năm 2017 và các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phòng Công tác chính trị kính đề nghị các khoa, viện đào tạo triển khai cho Cố vấn học tập (CVHT) các lớp khóa 40, 41, 42  hệ đại học chính quy tổ chức Sinh hoạt lớp buổi 1 - Học kỳ cuối năm 2017 (HKC2017) và thực hiện các công việc sau:

1. Phổ biến thông tin

a. Các nội dung về đào tạo, học vụ và công tác sinh viên. (Phụ lục 1)

b. Các nội dung về sinh hoạt công dân và đánh giá rèn luyện. (Phụ lục 2)

c. Quy định về quy tắc ứng xử của người học tại UEH. (Phụ lục 3)

Ngoài các nội dung trên, đề nghị CVHT cập nhật các nội dung của khoa, viện đào tạo và các đơn vị khác (nếu có) để phổ biến cho sinh viên.

2. Xét đề nghị khen thưởng cá nhân và tập thể lớp sinh viên khóa 40, 41 đại học chính quy năm 2016 đối với các lớp chưa thực hiện trong đợt Sinh hoạt lớp buổi 2 - Học kỳ đầu năm 2017. 

(Thông báo về việc xét khen thưởng tập thể, cá nhân sinh viên đại học chính quy trong năm 2016 của Phòng Quản lý đào tạo - Công tác  sinh viên tại đường link http://daotao.ueh.edu.vn/tin-tuc/tin-trong-nam/xu-ly-hoc-vu/2017-5-5-thong-bao-ve-viec-xet-khen-thuong-tap-the-ca-nhan-sinh-vien-dai-hoc-chinh-quy-trong-nam-2016)

3. Lịch Sinh hoạt lớp buổi 1 (Phụ lục 4)

Các lớp ISB tổ chức sinh hoạt lớp theo kế hoạch đào tạo của Viện Đào tạo quốc tế.

4. Hồ sơ Sinh hoạt lớp buổi 1

TT

Biểu mẫu

Diễn giải

1

SHL1

Biên bản Sinh hoạt lớp buổi 1

2

SHL1_Mẫu 1

Danh sách sinh viên tham gia Sinh hoạt lớp buổi 1

- Các lớp tải mẫu tại www.ctct.ueh.edu.vn từ ngày 28/7/2017;

- CVHT nộp hồ sơ về Văn phòng khoa, viện đào tạo, hạn cuối ngày 07/8/2017.

- Các khoa, viện đào tạo nộp hồ sơ về Phòng Công tác chính trị, hạn cuối ngày 11/8/2017.

Trân trọng./-

Nơi nhận:- Như trên; - Phòng QLĐT-CTSV (để phối hợp); - Phòng KHĐT-KT (để phối hợp); - Phòng Thanh tra (để phối hợp); - Website P.CTCT; - Lưu: CTCT.

TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

Nguyễn Thiện Duy


Nội dung chi tiết công văn và phụ lục vui lòng tải và xem tại đường dẫn sau:

http://www.ctct.ueh.edu.vn/modules.php?name=Files&go=view_file&lid=806CTCT

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:Lên đầu trang