Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM | Tin tức | Công tác tư vấn học tập | Phân công Cố vấn học tập Khóa 42 - ĐHCQ (2016 - 2020) giai đoạn chuyên ngành
Phân công Cố vấn học tập Khóa 42 - ĐHCQ (2016 - 2020) giai đoạn chuyên ngành
27.07.2017 14:28

Quyết định số 2091/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Hiệu trưởng UEH.

QUYẾT ĐỊNH

V/v phân công Cố vấn học tập Khóa 42 - ĐHCQ (2016 - 2020) 

giai đoạn chuyên ngành

___________

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học;

Căn cứ Quyết định số 2377/QĐ-TTg ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2014 - 2017;

Căn cứ Quyết định số 3745/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 24 tháng 10 năm 2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh về Quy định công tác tư vấn học tập đối với sinh viên hệ đại học chính quy;

Căn cứ Quyết định số 2055/QĐ-ĐHKT-QLĐT ngày 18 tháng 7 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh về việc thành lập Khóa 42 - ĐHCQ (2016 - 2020) giai đoạn chuyên ngành; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Công tác chính trị,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân công 55 viên chức làm Cố vấn học tập cho 61 lớp Khóa 42 hệ đại học chính quy - giai đoạn chuyên ngành theo danh sách đính kèm.

Điều 2. Cố vấn học tập có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong Quyết định số 3745/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 24 tháng 10 năm 2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh về Quy định công tác tư vấn học tập đối với sinh viên hệ đại học chính quy.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) Trưởng phòng Công tác chính trị, các Trưởng đơn vị liên quan và các viên chức có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Portal UEH, website P.CTCT;

- Lưu: VT, CTCT.

HIỆU TRƯỞNG

 (đã ký)

GS.TS. Nguyễn Đông Phong

 


DANH SÁCH CỐ VẤN HỌC TẬP K42 CHUYÊN NGÀNH

 CTCT

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:Lên đầu trang