Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM | Tin tức | Công tác tư vấn học tập | Đề cử viên chức tham gia thực hiện công tác Cố vấn học tập các lớp sinh viên Khóa 42 - ĐHCQ giai đoạn chuyên ngành
Đề cử viên chức tham gia thực hiện công tác Cố vấn học tập các lớp sinh viên Khóa 42 - ĐHCQ giai đoạn chuyên ngành
17.07.2017 10:42

Công văn số 22/CTCT ngày 14 tháng 7 năm 2017 của Trưởng phòng CTCT.

Kính gửi: Các khoa, viện đào tạo

Căn cứ Quyết định số 3745/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 24 tháng 10 năm 2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh về Quy định Công tác tư vấn học tập đối với sinh viên hệ đại học chính quy, Phòng Công tác chính trị kính đề nghị các khoa, viện đào tạo đề cử viên chức tham gia thực hiện công tác Cố vấn học tập (CVHT), cụ thể như sau:

1. Các khoa,viện đào tạophân công viên chức làm CVHT cho các lớp sinh viên Khóa 42 - ĐHCQ giai đoạn chuyên ngành (theo phụ lục đính kèm).

Nhiệm vụ CVHT giai đoạn chuyên ngành thực hiện theo Điều 6 của Quy định công tác tư vấn học tập đối với sinh viên hệ đại học chính quy. Mỗi CVHT chỉ phụ trách tối đa 03 (ba) lớp sinh viên, bao gồm cả các lớp sinh viên các khoá ĐHCQ khác đang phụ trách (nếu có).

2. Đối với các lớp sinh viên Khóa 42 - ĐHCQ  lớp chất lượng cao, lớp chuyên ngành và lớp cử nhân tài năng, các khoa, viện đào tạorà soát, cập nhật các trường hợp thay đổi CVHT (nếu có).

Phòng Công tác chính trị kính đề nghị các lãnh đạo khoa, viện đào tạo phân công và lập danh sách CVHT các lớp sinh viên Khóa 42 - ĐHCQ giai đoạn chuyên ngành (mẫu đính kèm), gửi về Phòng Công tác chính trị (Phòng A.218 cơ sở A và email klienkt@ueh.edu.vn), hạn cuối 16g30 ngày 21/7/2017.

Trân trọng./-

Nơi nhận:
- Như trên;
- Website P.CTCT;
- Lưu: CTCT.

TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

Nguyễn Thiện Duy

 


 

PHỤ LỤC VÀ MẪU ĐÍNH KÈMCTCT

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:Lên đầu trang