Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM | Tin tức | Công tác đánh giá kết quả rèn luyện | Khen thưởng sinh viên đạt kết quả rèn luyện loại Xuất sắc toàn khóa học Khóa 39 - Đại học chính quy
Khen thưởng sinh viên đạt kết quả rèn luyện loại Xuất sắc toàn khóa học Khóa 39 - Đại học chính quy
26.06.2017 15:34

Quyết định số 1584/QĐ-ĐHKT-TCHC ngày 16 tháng 6 năm 2017 của Hiệu trưởng UEH.

QUYẾT ĐỊNH

V/v khen thưởng sinh viên đạt kết quả rèn luyện loại Xuất sắc toàn khóa học

Khóa 39 - Đại học chính quy

__________

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học;

Căn cứ Quyết định số 2377/QĐ-TTg ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2014 - 2017;

Căn cứ Thông tư số 35/2015/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục;

Căn cứ Thông tư số 16/2015/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 8 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế Đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy;

Căn cứ Quyết định số 3193/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 28 tháng 9 năm 2016 của Hiệu trưởng về việc ban hành Quy định Đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên đại học chính quy;

Căn cứ kết luận tại phiên họp ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Hội đồng Đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên Đại học chính quy Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính và Trưởng phòng Công tác chính trị,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh cho 28 sinh viên Khóa 39 - Đại học chính quy đạt kết quả rèn luyện loại Xuất sắc toàn khóa học (danh sách đính kèm).

Điều 2. Các sinh viên có tên trong danh sách tại Điều 1 được thưởng theo quy định của Trường.

Điều 3. Các ông (bà) Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Trưởng phòng Công tác chính trị, Trưởng phòng Tài chính - Kế toán, các Trưởng đơn vị liên quan và các sinh viên có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./-

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, HCTH.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

GS. TS. Nguyễn Đông Phong


DANH SÁCH

SINH VIÊN KHÓA 39 - ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

ĐẠT KẾT QUẢ RÈN LUYỆN LOẠI XUẤT SẮC TOÀN KHÓA HỌC

STT

Khoa, viện

Họ và tên

MSSV

1

Khoa Kinh tế

Nguyễn Như Quốc

Anh

31131021332

2

Khoa Quản trị

Phạm Dương Diệu

Thảo

31131021189

3

Khoa Quản trị

Trần Thiên

Thanh

31131023782

4

Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing

Vũ Thị Thanh

Hiền

31131021989

5

Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing

Võ Hoàng Bảo

Ngọc

31131021923

6

Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing

Chung Trương Quốc

Duy

31131021964

7

Khoa Tài chính công

Phan Văn

Khánh

31131023453

8

Khoa Tài chính công

Đinh Thị Ngọc

Bích

31131022480

9

Khoa Tài chính

Lê Đào Tuyết

Mai

31131020962

10

Khoa Tài chính

Trần Thị Mỹ

Chi

31131020218

11

Khoa Tài chính

Hồ Thị Thanh

Hằng

31131021915

12

Khoa Tài chính

Đặng Quỳnh

Như

31131022389

13

Khoa Tài chính

Trương Thị Thanh

Sang

31131020444

14

Khoa Tài chính

Nguyễn Thanh

Sang

31131023400

15

Khoa Tài chính

Lê Thị Anh

Thư

31131020405

16

Khoa Tài chính

Trần Quang Thành

Công

31131020443

17

Khoa Tài chính

Nguyễn Đức

Duy

31131021557

18

Khoa Tài chính

Nguyễn Thị Kim

Oanh

31131020223

19

Khoa Tài chính

Phạm Thị Phương

Thảo

31131020708

20

Khoa Tài chính

Nguyễn Hoàng

Thắng

31131023529

21

Khoa Ngân hàng

Nguyễn Thị

Ngân

31131021240

22

Khoa Ngân hàng

Trần Ngọc

Lương

31131022778

23

Khoa Ngân hàng

Phan Nguyễn Phương

Uyên

31131021447

24

Khoa Ngân hàng

Võ Minh

Minh

31131022846

25

Khoa Kế toán

Hồ Thị Huỳnh

Na

31131023688

26

Khoa Kế toán

Phạm Khánh

Vy

31131020483

27

Khoa Toán - Thống kê

Nguyễn Anh

Lộc

31131022577

28

Viện Du lịch

Nguyễn Văn

Sa

31131022829

* Sinh viên nhận tiền khen thưởng vui lòng đến nhận tại Phòng Công tác chính trị (Phòng A218) trong giờ làm việc, thời hạn đến ngày 31/7/2017.CTCT

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:Lên đầu trang