Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM | Tin tức | Hội thi Olympic Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh | Cộng điểm thưởng - Hội thi truyền thống Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 17 - năm 2017
Cộng điểm thưởng - Hội thi truyền thống Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 17 - năm 2017
19.04.2017 17:00

Quyết định số 860/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 17 tháng 4 năm 2017 của UEH.

QUYẾT ĐỊNH

V/v cộng điểm thưởng khuyến khích học tập cho các sinh viên

đạt thành tích cao trong Hội thi truyền thống Olympic các môn

khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 17 - năm 2017

____________

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học;

Căn cứ Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với cơ sở giáo dục đại học công lập giai đoạn 2014 - 2017;

Căn cứ Quyết định số 2377/QĐ-TTg ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm đối mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2014 - 2017;

Căn cứ vào Kế hoạch số 03/KH-ĐHKT-CTCT ngày 03 tháng 01 năm 2017 về việc tổ chức Hội thi truyền thống Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 17 năm 2017;

Căn cứ vào kết quả Hội thi truyền thống Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 17 năm 2017;

Xét đơn đề nghị của các sinh viên đạt thành tích tốt tại Hội thi;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Công tác chính trị,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cộng điểm vào điểm học phần hoặc miễn thi và nhận điểm học phần một trong các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho 159 (một trăm năm mươi chín) sinh viên đã đạt thành tích tốt tại Hội thi truyền thống Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 17 năm 2017 (danh sách đính kèm). Việc cộng điểm chỉ thực hiện khi điểm học phần có kết quả từ 5 điểm trở lên và tổng điểm sau khi cộng không vượt quá 10 điểm.

Điều 2. Các ông (bà) Trưởng phòng Công tác chính trị, Trưởng phòng Quản lý đào tạo - Công tác sinh viên, các trưởng đơn vị có liên quan và các sinh viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định  này kể từ ngày ký.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Portal UEH, website P.CTCT;
- Lưu: VT, CTCT.
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

PGS.TS. Nguyễn Hữu Huy Nhựt


Danh sách sinh viên được miễn thi - cộng điểm thưởng

 CTCT

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:Lên đầu trang