Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM | Tin tức | Công tác đánh giá kết quả rèn luyện | Thành lập Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên ĐHCQ UEH (năm 2017)
Thành lập Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên ĐHCQ UEH (năm 2017)
17.04.2017 13:45

Quyết định số 822/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 17 tháng 4 năm 2017 của Hiệu trưởng UEH.

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên

đại học chính quy

 __________

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với cơ sở giáo dục đại học công lập giai đoạn 2014 - 2017;

Căn cứ Quyết định số 2377/QĐ-TTg ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2014 - 2017;

Căn cứ Thông tư số 16/2015/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 8 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy;

Căn cứ Quyết định số 3193/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 28 tháng 9 năm 2015 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh ban hành Quy định Đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên đại học chính quy;

Căn cứ Quyết định số 522/QyĐ-ĐHKT-TCHC ngày 15 tháng 3 năm 2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh Quy định về các hội đồng thuộc cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Công tác chính trị,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên đại học chính quy theo danh sách đính kèm.

Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ giúp Hiệu trưởng tổ chức thực hiện công tác đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên đại học chính quy theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của Trường.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) Trưởng phòng Công tác chính trị, các Trưởng đơn vị liên quan và các ông (bà) có tên trong danh sách đính kèm tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./-

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Portal UEH, website P.CTCT;
- Lưu: VT, CTCT.
HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

GS.TS. Nguyễn Đông Phong


DANH SÁCH HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN SINH VIÊN

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 822  /QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 17/4/2017

của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh)

1. PGS.TS. Nguyễn Hữu Huy Nhựt, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch;

2. ThS. Nguyễn Thiện Duy, Trưởng phòng CTCT, Ủy viên thường trực;

3. ThS. Nguyễn Văn Đương, Phó Trưởng phòng, phụ trách phòng QLĐT-CTSV, Ủy viên;

4. ThS. Trương Hồng Khánh, Trưởng phòng KTĐT-KT, Ủy viên;

5. ThS. Bùi Quang Hùng, Trưởng phòng TC-KT, Ủy viên;

6. TS. Phạm Thành Tâm, Trưởng phòng Thanh tra, Ủy viên;

7. PGS.TS. Trần Tiến Khai, Phó Trưởng phòng QLKH-HTQT, Ủy viên;

8. ThS. Nguyễn Ngọc Mỹ Trinh, Phó Trưởng phòng QLĐT-CTSV, Ủy viên;

9. ThS. Bùi Mộng Ngọc, Phó Trưởng phòng QLĐT-CTSV, Ủy viên;

10. ThS. Phan Như Minh, Phó Viện trưởng Viện ĐTQT, Ủy viên;

11. TS. Ngô Thị Ánh, Phó Trưởng phòng ĐBCL-PTCT, Ủy viên;

12. Ông Trần Anh Thanh Sơn, Phó Trưởng phòng CTCT, Ủy viên;

13. ThS.Lê Thành Nhân, Phó Trưởng khoa Kinh tế, Ủy viên;

14. PGS.TS.Bùi Thị Thanh, Phó Trưởng khoa Quản trị, Ủy viên;

15. ThS.Huỳnh Phước Nghĩa, Phó Trưởng khoa KDQT-MA, Ủy viên;

16. PGS.TS.Vũ Thị Minh Hằng, Phó Trưởng khoa Tài chính công, Ủy viên;

17. TS.Đinh Thị Thu Hồng, Phó Trưởng khoa Tài chính, Ủy viên;

18. TS.Nguyễn Thanh Phong, Phó Trưởng khoa Ngân hàng, Ủy viên;

19. ThS.Đào Tất Thắng, Phó Trưởng khoa Kế toán, Ủy viên;

20. TS.Hà Văn Sơn, Phó Trưởng khoa Toán - Thống kê, Ủy viên;

21. ThS.Phan Hiền, Phó Trưởng khoa HTTTKD, Ủy viên;

22. TS.Nguyễn Văn Sáng, Phó Trưởng khoa Lý luận chính trị, Ủy viên;

23. ThS.Nguyễn Triều Hoa, Phó Trưởng khoa Luật, Ủy viên;

24. ThS.Trần Thị Phỉ, Phó Trưởng khoa Ngoại ngữ kinh tế, Ủy viên;

25. ThS.Nguyễn Thị Minh Ngọc, Phó Viện trưởng Viện Du lịch, Ủy viên;

26. ÔngHà Duy Thắng, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh viên, Ủy viên;

27. ÔngDương Minh Mẫn, Bí thư Đoàn trường, Ủy viên;

28. ÔngTrần Nhật Hoàng, Chủ tịch Hội Sinh viên trường, Ủy viên.

Tổ Thư ký:

1. ThS.Nguyễn Công Nam, Chuyên viên phòng CTCT;

2. BàThái Kim Liên, Chuyên viên phòng CTCT;

3. ThS.Nguyễn Đức Việt, Chuyên viên phòng CTCT;

4. ThS.Nguyễn Hoàng Sơn, Chuyên viên phòng QLĐT-CTSV;

5. ThS. Nguyễn Hà Thạch, Chuyên viên phòng QLĐT-CTSV./-CTCT

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:Lên đầu trang