Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM | Tin tức | | ISO 9001:2008
ISO 9001:2008
30.03.2017 10:02

ISO 9001:2008

1. Mục tiêu chất lượng và chương trình hành động

Năm Mục tiêu chất lượng và chương trình hành động Báo cáo
2013 Mục tiêu chất lượng và chương trình hành động năm 2013 Báo cáo năm 2013
2014 Mục tiêu chất lượng và chương trình hành động năm 2014 Báo cáo năm 2014
2015 Mục tiêu chất lượng và chương trình hành động năm 2015 Báo cáo năm 2015
2016 Mục tiêu chất lượng và chương trình hành động năm 2016 Báo cáo năm 2016
2017 Mục tiêu chất lượng và chương trình hành động năm 2017 Báo cáo năm 2017
2018 Mục tiêu chất lượng và chương trình hành động năm 2018  

2. Danh mục tài liệu

» Danh mục tài liệu bên ngoài

» Danh mục tài liệu nội bộ

3. Báo cáo kết quả hoạt động

» Báo cáo kết quả hoạt động năm 2013 

» Báo cáo kết quả hoạt động năm 2014

» Báo cáo kết quả hoạt động năm 2015

» Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016

» Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017CTCT

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Lên đầu trang