Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM | Tin tức | Công tác tư vấn học tập | Tổ chức Sinh hoạt lớp buổi 2 Học kỳ đầu năm 2017 đối với các khóa 39, 40, 41, 42 - ĐHCQ
Tổ chức Sinh hoạt lớp buổi 2 Học kỳ đầu năm 2017 đối với các khóa 39, 40, 41, 42 - ĐHCQ
23.03.2017 09:13

Công văn số 05/CTCT ngày 21 tháng 3 năm 2017 của Trưởng phòng Công tác chính trị UEH.

Kính gửi:

- Các khoa, viện đào tạo;

- Cố vấn học tập các lớp khoá 39, 40, 41, 42 - ĐHCQ.

Căn cứ Quy định Công tác tư vấn học tập đối với sinh viên hệ đại học chính quy, Quy định Công tác sinh viên, Quy định Đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hiện hành; thực hiện chương trình công tác năm 2017 và các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phòng Công tác chính trị kính đề nghị các khoa, viện đào tạo triển khai cho Cố vấn học tập các lớp khóa 39, 40, 41, 42  hệ đại học chính quy tổ chức Sinh hoạt lớp buổi 2 - Học kỳ đầu năm 2017 và thực hiện các công việc sau:

1. Phổ biến thông tin

a. Các nội dung về đào tạo, học vụ và công tác sinh viên (Phụ lục 1)

b. Hướng dẫn thực hiện đánh giá kết quả rèn luyện (Phụ lục 2) 

c. Công tác thu thập thông tin và thực hiện khảo sát (Phụ lục 3) 

d. Giới thiệu UEH Alumni (Phụ lục 4) 

e. Các nội dung khác

- Cố vấn học tập nhắc nhở Ban Chấp hành Chi đoàn triển khai thực hiện Thông báo số 256-TB/ĐHKT-ĐTN ngày 15/3/2017 của Ban Thường vụ Đoàn trường về việc thực hiện đánh giá kết quả tham gia sinh hoạt chi đoàn của đoàn viên khóa 39, 40, 41, 42 trong học kỳ đầu năm 2017.

- Cố vấn học tập các lớp khóa 39 thông báo cho Ban Cán sự lớp nhận Giấy chứng nhận "Khởi nghiệp kinh doanh" tại Phòng Công tác chính trị (Phòng A.218, Cơ sở A) trong thời gian từ ngày 27/3/2017 đến ngày 10/4/2017.

Ngoài các nội dung trên, đề nghị Cố vấn học tập cập nhật các nội dung của khoa, viện đào tạo và các đơn vị khác (nếu có) để phổ biến cho sinh viên.

2. Nhận xét, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của ban cán sự lớp

Nội dung đánh giá thực hiện theo Khoản e, Điều 27 và Phụ lục 2 của Quy định Công tác sinh viên, gồm các bước sau:

- Lớp trưởng, lớp phó đọc báo cáo công tác trước tập thể lớp.

- Tập thể lớp nhận xét, đánh giá theo các mức:

Tích cực;

Chưa tích cực;

Đề nghị bãi nhiệm.

3. Thực hiện đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên trong học kỳ đầu năm 2017

Cố vấn học tập chủ trì đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên trong lớp (thực hiện theo mục 2.4. của Phụ lục 2).

4. Lịch Sinh hoạt lớp buổi 2 (Phụ lục 5)

Các lớp ISB tổ chức Sinh hoạt lớp theo kế hoạch đào tạo của Viện Đào tạo quốc tế.

5. Hồ sơ Sinh hoạt lớp buổi 2

STT

Biểu mẫu

Diễn giải

1

SHL2

Biên bản Sinh hoạt lớp buổi 2

2

SHL2_Mẫu 1

Báo cáo công tác của lớp trưởng, lớp phó (BCS_Mẫu 1)

3

SHL2_Mẫu 2

Bảng điểm rèn luyện

4

SHL2_Mẫu 3

Danh sách đề nghị cộng điểm rèn luyện của lớp

- Các lớp tải mẫu tại www.ctct.ueh.edu.vn từ ngày 24/3/2017;

- Cố vấn học tập nộp hồ sơ về Văn phòng khoa, viện đào tạo  (K39 hạn cuối ngày 30/3/2017; K40, 41, 42 hạn cuối ngày 15/5/2017).

- Các khoa, viện đào tạo nộp hồ sơ về Phòng Công tác chính trị (K39 hạn cuối ngày 10/04/2017; K40, 41, 42 hạn cuối ngày 22/5/2017).

Trân trọng./-

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng QLĐT-CTSV (để phối hợp);
- Phòng KHĐT-KT (để phối hợp);
- Phòng Thanh tra (để phối hợp);
- Website P.CTCT;
- Lưu: CTCT.

TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

Nguyễn Thiện Duy

 


Nội dung chi tiết công văn và phụ lục vui lòng tải và xem tại đường dẫn sau:

http://www.ctct.ueh.edu.vn/modules.php?name=Files&go=cat&cid=48

 CTCT

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:Lên đầu trang