Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM | Tin tức | Hoạt động văn hóa & văn nghệ | Kế hoạch thực hiện Văn hóa UEH năm 2017
Kế hoạch thực hiện Văn hóa UEH năm 2017
21.03.2017 09:34

Kế hoạch số 508/KH-ĐHKT-CTCT ngày 21 tháng 3 năm 2017 của Hiệu trưởng UEH.

KẾ HOẠCH

Thực hiện “Văn hóa UEH” năm 2017

Thực hiện mục tiêu chất lượng và chương trình hành động của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) năm 2017;

Nhằm giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của UEH, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh xây dựng Kế hoạch thực hiện “Văn hóa UEH” năm 2017, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng hơn “Văn hóa UEH”, đưa nội dung cốt lõi của“Văn hóa UEH” thấm sâu vào từng viên chức và người học.

2. Tạo được phong trào thực hiện “Văn hóa UEH” trong viên chức và người học bằng những việc làm cụ thể, hàng ngày trên mọi lĩnh vực công tác, học tập.

3. Công tác triển khai thực hiện “Văn hóa UEH” đảm bảo hiệu quả, thiết thực, tránh hình thức; việc tổ chức phải thường xuyên, liên tục, phù hợp với từng đơn vị, từng đối tượng viên chức, người học.

II. NỘI DUNG

1.Ban hành và triển khai thực hiện

- Quy định về quy tắc ứng xử của viên chức UEH;

- Quy định về quy tắc ứng xử của người học tại UEH.

Thời gian thực hiện: tháng 2, 3, 4.

2. Cập nhật và bổ sung “Văn hóa UEH”.

Thời gian thực hiện: tháng 5, 6, 7.

3.Thực hiện công tác truyền thông “Văn hóa UEH”

- Đa dạng hóa các hoạt động truyền thông trên Portal UEH, các bài viết tuyên truyền, cổ động trên Bản tin UEH và một số kênh truyền thông khác như facebook, các trang mạng xã hội …

- Nghiên cứu chuyển tải các nội dung cốt lõi “Văn hóa UEH” trong xây dựng các thiết kế đồ họa thông tin (Infographic), tuyên truyền trực quan để đăng tải trên hệ thống LED, LCD ...

- Lồng ghép nội dung “Văn hoá UEH” bằng các loại hình phù hợp trong các hoạt động học tập, sinh hoạt dành cho viên chức và người học để tạo hiệu ứng tuyên truyền.

Thời gian thực hiện: tháng 3 đến tháng 12.

4.Tổ chức hai buổi tọa đàm “Viên chức trường Đại học Kinh tế TP.HCM với Văn hóa UEH” và “Sinh viên trường Đại học Kinh tế TP.HCM với Văn hóa UEH”.

Thời gian thực hiện: tháng 8, 9.

5.Tổ chức cuộc thi tìm hiểu “Văn hóa UEH”dành cho đối tượng là giảng viên, viên chức quản lý và sinh viên đại học chính quy bằng mô hình trực tuyến (online), tổ chức đêm chung kết kết hợp trò chơi (gameshow) và giải quyết tình huống “Ứng xử theo văn hoá UEH”.

Thời gian thực hiện: tháng 10, 11.

6.Đánh giá, tổng kết và đề xuất khen thưởngcác tập thể, cá nhân thực hiện tốt “Văn hóa UEH” năm 2017.

Thời gian thực hiện: tháng 12.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Giám hiệu phân công Phòng Công tác chính trị chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện kế hoạch này, cụ thể như sau:

- Trực tiếp tham mưu cho Lãnh đạo trường thực hiện nội dung 1, 2 và 6.

- Phối hợp với Phòng Truyền thông và quan hệ công chúng, Phòng Công nghệ thông tin thực hiện nội dung 3.

- Phối hợp với Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Phòng Công nghệ thông tin thực hiện nội dung 4 và 5.

2. Các lãnh đạo đơn vị và đoàn thể chính trị - xã hội thuộc UEH có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, vận động viên chức, người học, đoàn viên, hội viên thực hiện nghiêm túc kế hoạch này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các lãnh đạo đơn vị và đoàn thể chính trị - xã hội phản ánh về Ban Giám hiệu (qua Phòng Công tác chính trị, điện thoại: 38.294.242, e-mail:ctct@ueh.edu.vn).

Nơi nhận:
- Các Phó Hiệu trưởng;
- Các đơn vị thuộc trường;
- Portal UEH;
- Website: www.ctct.ueh.edu.vn;
- Lưu: VT, CTCT.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

GS.TS. Nguyễn Đông Phong

 


Nội dung Văn hóa UEH

 CTCT

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:Lên đầu trang