Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM | Tin tức | Hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng | Kế hoạch Tổ chức các hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho sinh viên UEH năm 2017
Kế hoạch Tổ chức các hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho sinh viên UEH năm 2017
23.02.2017 09:17

Kế hoạch số 287/KH-ĐHKT-CTCT ngày 23 tháng 02 năm 2017 của Hiệu trưởng UEH.

KẾ HOẠCH

Tổ chức các hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống

cho sinh viên Trường Đại học Kinh tế TP.HCM năm 2017

Thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24 tháng 3 năm 2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030; Quyết định số 1501/QĐ-TTg  ngày 28 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 - 2020” và Quyết định số 410/QĐ-BGDĐT ngày 04 tháng 02 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định 1501 của ngành Giáo dục;

Căn cứ Công văn số 2623/ BGDĐT-CTHSSV ngày 06 tháng 6 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho sinh viên năm 2017, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Xác định những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho sinh viên UEH năm 2017.

2. Các nội dung của công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống phải được thực hiện nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả, phù hợp với nhiệm vụ và điều kiện của UEH.

3. Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị có liên quan thuộc trường trong việc giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho sinh viên.

II. NỘI DUNG

1. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho sinh viên

- Phòng Công tác chính trị phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên trường tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 - 2020”, Kế hoạch triển khai Quyết định 1501 của ngành Giáo dục.

- Xây dựng chuyên mục về giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống; vinh danh tấm gương sinh viên tiêu biểu trong học tập, nghiên cứu khoa học, rèn luyện trên Bản tin UEH, website của Phòng Công tác chính trị và Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên.

2. Tổ chức các hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho sinh viên

   2.1. Xây dựng môi trường để sinh viên tự rèn luyện, phát huy tính chủ động. tích cực trong giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống

- Xây dựng và tổ chức thực hiện quy tắc văn hóa ứng xử trong viên chức, sinh viên UEH.

- Tăng cường công tác tư vấn, hỗ trợ sinh viên trong học tập, nghiên cứu khoa học, rèn luyện, hướng nghiệp, việc làm, sinh hoạt, đời sống.      

- Triển khai sâu rộng phong trào “Sinh viên 5 tốt”, nhân rộng các mô hình hoạt động tốt và tuyên dương gương điển hình trong sinh viên.

- Tổ chức các hội thảo, giao lưu, gặp gỡ với chuyên gia để định hướng cho sinh viên hội nhập quốc tế và trở thành công dân toàn cầu (Global Citizens).

- Hỗ trợ, tạo điều kiện cho hoạt động của các câu lạc bộ, đội, nhóm sinh viên.

   2.2. Tổ chức một số hoạt động trọng tâm trong giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống

- Hội thi truyền thống Olympic các môn khoa học Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh. (Tháng 02, 3 năm 2017)

- Tuần Sinh hoạt công dân sinh viên đầu khóa, cuối khóa và đầu năm học. (Tháng 8, 9, 10 năm 2017)

- Chiến dịch tình nguyện sinh viên Kinh tế. (Tháng 7, 8, 9 năm 2017)

- Cuộc thi tìm hiểu “Văn hóa UEH”. (Tháng 8, 9 năm 2017)

- Các hoạt động văn hóa, thể thao. (Tháng 3, 4, 10, 11 năm 2017)

- Giáo dục kỹ năng sống. (Tháng 9, 10 năm 2017)

- Các cuộc thi online về tìm hiểu pháp luật, hội thi lái xe an toàn. (Tháng 4, 9, 10 năm 2017)

3. Tham gia các hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống do cấp trên tổ chức

Phòng Công tác chính trị phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên tổ chức cho sinh viên UEH tham gia các hoạt động do cấp trên tổ chức trong năm 2017:

- Các hội thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Ánh sáng soi đường”, “Tầm nhìn xuyên thế kỷ”, “Tự hào sử Việt” … do Trung ương Đoàn, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thành đoàn - Hội Sinh viên TP.HCM tổ chức.

- Các hội thi, hội thao do Thành đoàn, Hội Sinh viên TP.HCM, Đảng ủy Khối các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp tổ chức.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Lãnh đạo các khoa, viện đào tạo, phòng chức năng, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên, có trách nhiệm tuyên truyền, phối hợp tổ chức thực hiện công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho sinh viên UEH.

2. Ban Giám hiệu phân công Phòng Công tác chính trị chủ trì, phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên trường và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện kế hoạch này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các lãnh đạo đơn vị phản ánh về Ban Giám hiệu (qua Phòng Công tác chính trị, điện thoại: 38.294.242, e-mail: ctct@ueh.edu.vn).

 Nơi nhận:
- Các Phó Hiệu trưởng;
- Các đơn vị khoa, viện đào tạo;
- P.QLĐT-CTSV, TT.HTSV;
- Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên;
- Website: www.ctct.ueh.edu.vn;
- Lưu: VT, CTCT.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

GS.TS. Nguyễn Đông Phong 
CTCT

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:Lên đầu trang