Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM | Tin tức | Công tác đánh giá kết quả rèn luyện | Cập nhật kết quả rèn luyện sinh viên K39, 40, 41, 42 ĐHCQ - Học kỳ cuối năm 2016
Cập nhật kết quả rèn luyện sinh viên K39, 40, 41, 42 ĐHCQ - Học kỳ cuối năm 2016
29.12.2016 15:00

Kết quả được cập nhật đến ngày 29/12/2016.

Phòng Công tác chính trị đã cập nhật điểm rèn luyện tính đến ngày 29/12/2016, bao gồm:

- Các hoạt động ngoại khóa do Phòng Công tác chính trị, Đoàn - Hội Trường tổ chức (vui lòng nhấn để xem danh sách hoạt động). Nếu có sai sót, sinh viên liên hệ trực tiếp đơn vị quản lý hoạt động thông qua email đã cung cấp trong danh sách để điều chỉnh, bổ sung;

- Ý thức tham gia học tập Sinh hoạt công dân - Tiêu chí 2.3.;

- Nhận thức về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước (điểm bài thu hoạch Tuần sinh hoạt công dân năm 2016) - Tiêu chí 4.2.;

- Sinh viên sử dụng chức năng tra cứu tại www.ctct.ueh.edu.vn để tra cứu điểm và nội dung cộng, trừ điểm rèn luyện của học kỳ đầu năm 2016;

- Thời gian bổ sung, giải trình, khiếu nại điểm rèn luyện K39, 40, 41, 42 ĐHCQ từ ngày 03/01/2017 đến ngày 20/01/2017.

Các nội dung sau chưa cộng, trừ điểm rèn luyện do chưa đủ dữ liệu và sẽ được cập nhật sau:

- Các hoạt động ngoại khóa khác chưa gửi dữ liệu;

- Kết quả học tập (tạm sử dụng kết quả HK đầu năm 2016, sau khi có kết quả HK cuối năm 2016 sẽ điều chỉnh thay thế);

- Bị xử lý kỷ luật trong kỳ thi kết thúc học phần;

- Tham gia Sinh hoạt lớp (trừ điểm vắng không lý do);

- Tham gia câu lạc bộ, đội, nhóm (thành viên và thành viên tích cực);

- Bị xử lý kỷ luật theo quy định công tác sinh viên;

- Tham gia công tác cán bộ lớp, đoàn thể, tổ chức (Mặt 5);

- Các đề nghị cộng điểm của lớp, khoa và bổ sung hoạt động tại địa phương của sinh viên.CTCT

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:Lên đầu trang