Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM | Tin tức | Công tác tư vấn học tập | Tổ chức Sinh hoạt lớp buổi 1 Học kỳ đầu năm 2017 đối với các khóa 40, 41, 42 - ĐHCQ
Tổ chức Sinh hoạt lớp buổi 1 Học kỳ đầu năm 2017 đối với các khóa 40, 41, 42 - ĐHCQ
28.12.2016 16:56

Công văn số 51/CTCT ngày 27 tháng 12 năm 2016 của Trưởng phòng CTCT UEH.

Kính gửi:

- Các khoa, viện đào tạo;

- Cố vấn học tập các lớp khoá 40, 41, 42 - ĐHCQ.

Căn cứ Quy định Công tác tư vấn học tập, Quy định Công tác sinh viên, Quy định Đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hiện hành; thực hiện chương trình công tác năm 2017 và các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phòng Công tác chính trị kính đề nghị các khoa, viện đào tạo triển khai cho Cố vấn học tập các lớp khóa 40, 41, 42  hệ đại học chính quy tổ chức Sinh hoạt lớp buổi 1 - Học kỳ đầu năm 2017 và thực hiện các công việc sau:

1. Nội dung phổ biến

a. Phổ biến các nội dung về đào tạo, học vụ và công tác sinh viên

(Theo Phụ lục 1).

b. Phổ biến các nội dung về sinh hoạt công dân và đánh giá rèn luyện

(Theo Phụ lục 2).

Lưu ý: Đề nghị Cố vấn học tập nhắc nhở những trường hợp sinh viên có điểm rèn luyện <50 thực hiện giải trình, bổ sung điểm rèn luyện để tránh bị xét ngừng học theo quy định.

c. Các nội dung khác

Ngoài các nội dung trên, đề nghị Cố vấn học tập cập nhật các nội dung của khoa, viện và các đơn vị khác (nếu có) để phổ biến cho sinh viên.

2. Lịch Sinh hoạt lớp buổi 1

Tra cứu tại http://khkt.ueh.edu.vn/lichhoc.aspx (Nhập mã lớp học phần Sinh hoạt lớp buổi 1 vào ô Lớp, xem mã lớp học phần tại Phụ lục 3).

Các lớp ISB tổ chức Sinh hoạt lớp theo kế hoạch đào tạo của Viện Đào tạo quốc tế.

3. Hồ sơ Sinh hoạt lớp buổi 1

STT

Biểu mẫu

Diễn giải

1

SHL1

Biên bản Sinh hoạt lớp buổi 1

2

SHL1_Mẫu 1

Danh sách sinh viên tham gia Sinh hoạt lớp buổi 1

- Các lớp tải mẫu tại www.ctct.ueh.edu.vn từ ngày 30/12/2016;

- Cố vấn học tập nộp hồ sơ về Văn phòng khoa, viện, hạn cuối ngày 13/02/2017.

- Các khoa, viện nộp hồ sơ về Phòng Công tác chính trị, hạn cuối ngày 20/02/2017.

Trân trọng./-

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng QLĐT-CTSV (để phối hợp);
- Phòng KHĐT-KT (để phối hợp);
- Phòng Thanh tra (để phối hợp);
- Website P.CTCT;
- Lưu: CTCT.
TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

Nguyễn Thiện Duy


TẢI PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM

CTCT

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:Lên đầu trang