Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM | Tin tức | Công tác đánh giá kết quả rèn luyện | Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên ĐHCQ cấp khoa/viện thuộc UEH
Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên ĐHCQ cấp khoa/viện thuộc UEH
02.12.2016 15:47

Quyết định số 4231/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 30 tháng 11 năm 2016 của Hiệu trưởng UEH.

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện

sinh viên đại học chính quy cấp khoa/viện

thuộc Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

______________

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học;

Căn cứ Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với cơ sở giáo dục đại học công lập giai đoạn 2014 - 2017;

Căn cứ Quyết định số 2377/QĐ-TTg ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2014 - 2017;

Căn cứ Quyết định số 3193/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 28 tháng 09 năm 2015 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh ban hành Quy định Đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên đại học chính quy;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Công tác chính trị,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên đại học chính quy cấp khoa/viện thuộc Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh theo danh sách đính kèm.

Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ giúp Hiệu trưởng tổ chức thực hiện công tác đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên đại học chính quy cấp khoa/viện theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của Trường.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) Trưởng phòng Công tác chính trị, các Trưởng đơn vị liên quan và các ông (bà) có tên trong danh sách đính kèm tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./-

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Portal UEH, website P.CTCT;
- Lưu: VT, CTCT.
HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

GS.TS. Nguyễn Đông Phong

 


 

KHOA KINH TẾ

1.

Ông Lê Thành Nhân

Phó Trưởng khoa

Chủ tịch

2.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương

Thư ký khoa

Ủy viên TT

3.

Bà Đặng Kim Chi

Thư ký khoa

Ủy viên TT

4.

Ông Võ Thành Tâm

Bí thư Đoàn khoa

Ủy viên

5.

Các Cố vấn học tập

 

Ủy viên

KHOA QUẢN TRỊ

1.

Bà Bùi Thị Thanh

Phó Trưởng khoa

Chủ tịch

2.

Bà Trần Thị Minh Hiếu

Thư ký khoa

Ủy viên TT

3.

Ông Cao Quốc Việt

Bí thư Đoàn khoa

Ủy viên

4.

Các Cố vấn học tập

 

Ủy viên

KHOA KINH DOANH QUỐC TẾ - MARKETING

1.

Ông Huỳnh Phước Nghĩa

Phó Trưởng khoa

Chủ tịch

2.

Bà Lê Bích Liễu

Thư ký khoa

Ủy viên TT

3.

Bà Phạm Thanh Thúy Vy

UV BCH Đoàn khoa

Ủy viên

4.

Các Cố vấn học tập

 

Ủy viên

KHOA TÀI CHÍNH CÔNG

1.

Bà Bùi Thị Mai Hoài

Trưởng khoa

Chủ tịch

2.

Bà Vũ Thị Minh Hằng

Phó Trưởng khoa

Phó Chủ tịch

3.

Bà Nguyễn Sỹ Nhàn

Thư ký khoa

Ủy viên TT

4.

Bà Võ Thị Ngọc Hương

Thư ký khoa

Ủy viên TT

5

Ông Phan Văn Khánh

LCH sinh viên

Ùy viên

6.

Các Cố vấn học tập

 

Ủy viên

 

KHOA TÀI CHÍNH

 

1.

Bà Đinh Thị Thu Hồng

Phó Trưởng khoa

Chủ tịch

2.

Bà Vũ Thị Kim Dung

Thư ký khoa

Ủy viên TT

3.

Ông Nguyễn Triều Đông

Bí thư Đoàn khoa

Ủy viên

4.

Các Cố vấn học tập

 

Ủy viên

KHOA NGÂN HÀNG

1.

Ông Nguyễn Thanh Phong

Phó Trưởng khoa

Chủ tịch

2.

Bà Nguyễn Thị Thảo Vy

Thư ký khoa

Ủy viên TT

3.

Bà Nguyễn Thị Ngân

Phó Bí thư Đoàn khoa

Ủy viên

4.

Các Cố vấn học tập

 

Ủy viên

KHOA KẾ TOÁN

1.

Ông Đào Tất Thắng

Phó Trưởng khoa

Chủ tịch

2.

Ông Nguyễn Vương Thành Long

Thư ký khoa

Ủy viên TT

3.

Ông Lê Việt

Bí thư Đoàn khoa

Ủy viên

4.

Các Cố vấn học tập

 

Ủy viên

KHOA TOÁN - THỐNG KÊ

1.

Ông Hà Văn Sơn

Phó Trưởng khoa

Chủ tịch

2.

Bà Nguyễn Thị Ảnh

Thư ký khoa

Ủy viên TT

3.

Bà Nguyễn Thảo Nguyên

Bí thư Đoàn khoa

Ủy viên

4.

Bà Nguyễn Thị Như Hoa

LCH sinh viên

Ủy viên

5.

Các Cố vấn học tập

 

Ủy viên

KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH DOANH

1.

Ông Phan Hiền

Phó Trưởng khoa

Chủ tịch

2.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Hoa

Thư ký khoa

Ủy viên TT

3.

Ông Thái Kim Phụng

Bí thư Đoàn khoa

Ủy viên

4.

Ông Hồ Công Nhật

LCH sinh viên

Ủy viên

5.

Các Cố vấn học tập

 

Ủy viên

KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

1.

Ông Nguyễn Văn Sáng

Phó Trưởng khoa

Chủ tịch

2.

Bà Lê Thị Cẩm Thu

Thư ký khoa

Ủy viên TT

3.

Ông Hoàng Xuân Sơn

Bí thư Đoàn khoa

Ủy viên

4.

Các Cố vấn học tập

 

Ủy viên  

KHOA LUẬT

1.

Ông Nguyễn Triều Hoa

Phó Trưởng khoa

Chủ tịch

2.

Bà Nguyễn Thị Hương Giang

Thư ký khoa

Ủy viên TT

3.

Bà Nguyễn Thùy Dung

Bí thư Đoàn khoa

Ủy viên

4.

Bà Trần Nữ Thy Luân

LCH sinh viên

Ủy viên

5.

Các Cố vấn học tập

 

Ủy viên

KHOA NGOẠI NGỮ KINH TẾ

1.

Bà Trần Thị Phỉ

Phó Trưởng khoa

Chủ tịch

2.

Bà Nguyễn Thị Hải Yến

Thư ký khoa

Ủy viên TT

3.

Ông Hồ Minh Thắng

Bí thư Đoàn khoa

Ủy viên

4.

Các Cố vấn học tập

 

Ủy viên

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

 

1.

Ông Phan Như Minh

Phó Viện trưởng

Chủ tịch

2.

Ông Nguyễn Thanh Trung

Giám đốc điều hành

Ủy viên TT

3.

Bà Trần Thị Vân Nhi

Thư ký viện

Ủy viên

4.

Bà Nguyễn Trần Thủy Tiên

Bí thư Đoàn viện

Ủy viên

5.

Các Cố vấn học tập

 

Ủy viên

VIỆN DU LỊCH

1.

Ông Nguyễn Đức Trí

Viện trưởng

Chủ tịch

2.

Bà Lê Thị Tình

Thư ký viện

Ủy viên TT

3.

Bà Phạm Tô Thục Hân

Bí thư Đoàn viện

Ủy viên

4.

Các Cố vấn học tập

 

Ủy viên

 

 CTCT

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:Lên đầu trang