Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM | Tin tức | Công tác đánh giá kết quả rèn luyện | Thành lập Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên ĐHCQ UEH
Thành lập Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên ĐHCQ UEH
23.11.2016 12:37

Quyết định số 4004/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 17 tháng 11 năm 2016 của Hiệu trưởng UEH.

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Hội đồngđánh giákết quả rèn luyện sinh viên

đại học chính quy Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

__________

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học;

Căn cứ Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với cơ sở giáo dục đại học công lập giai đoạn 2014 - 2017;

Căn cứ Quyết định số 2377/QĐ-TTg ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2014 - 2017;

Căn cứ Quyết định số 3193/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 28 tháng 9 năm 2015 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh ban hành Quy định Đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên đại học chính quy;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Công tác chính trị,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên đại học chính quy Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh theo danh sách đính kèm.

Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ giúp Hiệu trưởng tổ chức thực hiện công tác đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên đại học chính quy theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của Trường.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) Trưởng phòng Công tác chính trị, các Trưởng đơn vị liên quan và các ông (bà) có tên trong danh sách đính kèm tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./-

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Portal UEH, website P.CTCT;
- Lưu: VT, CTCT.
HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

GS.TS. Nguyễn Đông Phong


DANH HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN SINH VIÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY UEH

1. TS. Trần Thế Hoàng, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch;

2. ThS. Nguyễn Thiện Duy, Trưởng phòng CTCT, Phó Chủ tịch;

3. ThS. Nguyễn Văn Đương, Phó Trưởng phòng QLĐT-CTSV, Ủy viên;

4. ThS. Nguyễn Ngọc Mỹ Trinh, Phó Trưởng phòng QLĐT-CTSV, Ủy viên;

5. PGS.TS. Trần Tiến Khai, Phó Trưởng phòng QLKH-HTQT, Ủy viên;

6. ThS. Phan Như Minh, Phó Viện trưởng ĐTQT, Ủy viên;

7. ThS. Trương Hồng Khánh, Trưởng phòng KTĐT-KT, Ủy viên;

8. TS. Ngô Thị Ánh, Phó Trưởng phòng ĐBCL-PTCT, Ủy viên;

9. Ông Trần Anh Thanh Sơn, Phó Trưởng phòng CTCT, Ủy viên;

10. ThS. Bùi Quang Hùng,Trưởng phòng TC-KT, Ủy viên;

11. TS. Phạm Thành Tâm, Trưởng phòng Thanh tra, Ủy viên;

12. ThS.Lê Thành Nhân, Phó Trưởng khoa Kinh tế, Ủy viên;

13. PGS.TS.Bùi Thị Thanh, Phó Trưởng khoa Quản trị, Ủy viên;

14. ThS.Huỳnh Phước Nghĩa, Phó Trưởng khoa KDQT-MA, Ủy viên;

15. PGS.TS.Vũ Thị Minh Hằng, Phó Trưởng khoa Tài chính công, Ủy viên;

16. TS.Đinh Thị Thu Hồng, Phó Trưởng khoa Tài chính, Ủy viên;

17. TS.Nguyễn Thanh Phong, Phó Trưởng khoa Ngân hàng, Ủy viên;

18. ThS.Đào Tất Thắng, Phó Trưởng khoa Kế toán, Ủy viên;

19. TS.Hà Văn Sơn, Phó Trưởng khoa Toán - Thống kê, Ủy viên;

20. ThS.Phan Hiền, Phó Trưởng khoa HTTTKD, Ủy viên;

21. TS.Nguyễn Văn Sáng, Phó Trưởng khoa Lý luận chính trị, Ủy viên;

22. ThS.Nguyễn Triều Hoa, Phó Trưởng khoa Luật, Ủy viên;

23. ThS.Trần Thị Phỉ, Phó Trưởng khoa Ngoại ngữ kinh tế, Ủy viên;

24. TS.Nguyễn Đức Trí, Viện trưởng Viện Du lịch, Ủy viên;

25. ThS.Bùi Quang Việt, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh viên, Ủy viên;

26. ThS.Phan Ngọc Anh, Bí thư Đoàn trường, Ủy viên;

27. ÔngTrần Nhật Hoàng, Chủ tịch Hội Sinh viên trường, Ủy viên;

28. ThS.Nguyễn Công Nam, CV phòng CTCT, Ủy viên;

29. BàThái Kim Liên, CV phòng CTCT, Ủy viên;

30. ThS.Nguyễn Đức Việt, CV phòng CTCT, Ủy viên;

31. ThS.Nguyễn Hoàng Sơn, CV phòng QLĐT-CTSV, Ủy viên;

32. ThS. Nguyễn Hà Thạch, CV phòng QLĐT-CTSV, Ủy viên./-CTCT

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:Lên đầu trang