Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM | Tin tức | Công tác tư vấn học tập | Danh sách Tư vấn viên cho sinh viên hệ đại học chính quy
Danh sách Tư vấn viên cho sinh viên hệ đại học chính quy
23.11.2016 11:00

Quyết định số 3985/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Hiệu trưởng UEH.

QUYẾT ĐỊNH

V/v phân công Tư vấn viên cho sinh viên hệ đại học chính quy

__________

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học;

Căn cứ Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với cơ sở giáo dục đại học công lập giai đoạn 2014 - 2017;

Căn cứ Quyết định số 2377/QĐ-TTg ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2014 - 2017;

Căn cứ Quyết định số 3745/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 24 tháng 10 năm 2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh về Quy định công tác tư vấn học tập đối với sinh viên hệ đại học chính quy;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Công tác chính trị,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân công 73 viên chức làm Tư vấn viên cho sinh viên đại học chính quy theo danh sách đính kèm.

Điều 2. Tư vấn viên có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong Quyết định số 3745/QĐ-ĐHKT-QLĐT-CTSV ngày 24 tháng 10 năm 2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) Trưởng phòng Công tác chính trị, các Trưởng đơn vị liên quan và các viên chức có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./-

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Portal UEH, website P.CTCT;
- Lưu: VT, CTCT.
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

TS. Trần Thế Hoàng


DANH SÁCH TƯ VẤN VIÊN

TT

Họ tên

Đơn vị

Nội dung tư vấn

Email

Điện Thoại

1

Nguyễn Thị Hoàng Oanh

Khoa Kinh tế

Tư vấn chọn ngành, hướng nghiệp cho sinh viên

hoangoanh@ueh.edu.vn

0937370707

2

Võ Thành Tâm

Khoa Kinh tế

Tư vấn chọn ngành, hướng nghiệp cho sinh viên

vothanhtam@ueh.edu.vn

01236134199

3

Nguyễn Kim Đức

Khoa Kinh tế

 

Tư vấn chọn ngành, hướng nghiệp cho sinh viên

ducnk.tdg@ueh.edu.vn

0933038239

4

Đặng Kim Chi

Khoa Kinh tế

 

- Phổ biến thông tin về nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo;

- Công tác đánh giá rèn luyện sinh viên.

chidang@ueh.edu.vn

0902961278

5

Nguyễn Thị Thanh Hương 

Khoa Kinh tế

 

- Phổ biến thông tin về nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo;

- Công tác đánh giá rèn luyện sinh viên.

huongntt@ueh.edu.vn

0973013668

6

Lê Thị Cẩm Thu

Khoa Lý luận chính trị

- Tư vấn chọn ngành, hướng nghiệp cho sinh viên;

- Phổ biến thông tin về nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo;

- Công tác đánh giá rèn luyện sinh viên.

camthu@ueh.edu.vn

0835268721

7

Phan Hiền

Khoa Hệ thống thông tin kinh doanh

- Tư vấn chọn ngành, hướng nghiệp cho sinh viên;

- Phổ biến thông tin về nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo

hienphan@ueh.edu.vn

0909259404

 

 

 

8

Nguyễn Thị Tuyết Hoa

Khoa Hệ thống thông tin kinh doanh

Tư vấn về thực tập tốt nghiệp, thông tin sự kiện và hoạt động của khoa có liên quan đến việc làm và nghiên cứu, cuộc thi học thuật của sinh viên

tuyethoa@ueh.edu.vn

0838575622

 

9

Hà Văn Sơn

Khoa Toán - Thống kê

Tư vấn chọn ngành, hướng nghiệp cho sinh viên

hason@ueh.edu.vn

0838325489

 

10

Trần Thị Tuấn Anh

Khoa Toán - Thống kê

 Tư vấn chọn ngành, hướng nghiệp cho sinh viên

tungtg@ueh.edu.vn

0838325489

 

11

Nguyễn Thị Ảnh

Khoa Toán - Thống kê

- Phổ biến thông tin về nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo;

- Công tác đánh giá rèn luyện sinh viên;

anh_ttk@ueh.edu.vn

0838325489

 

 

12

 Huỳnh Phước Nghĩa

Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing

- Phổ biến thông tin về nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo

huynh.hp@ueh.edu.vn

0903009879

13

  Vũ Ngọc Yến

Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing

- Tư vấn chọn ngành, hướng nghiệp cho sinh viên .

- Tổ chức các buổi hội thảo, sinh hoạt khoa học.

yenvu@ueh.edu.vn

0904747511

14

Ngô Thụy Minh Hiền

Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing

Thực hiện các hoạt động tư vấn khác theo quy định. 

minhhien@ueh.edu.vn

0907666943

15

Lê Bích Liễu

Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing

- Công tác đánh giá rèn luyện sinh viên.

lblieu@ueh.edu.vn

0909762027

16

Đinh Thị Thu Hồng

Khoa Tài chính

Tư vấn chọn ngành, hướng nghiệp cho sinh viên;

- Phổ biến thông tin về nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo;

 - Tổ chức các buổi hội thảo, sinh hoạt khoa học

hongtcdn@ueh.edu.vn

0903361870

 

 

 

 

 

17

Vũ Thị Kim Dung

Khoa Tài chính

- Phổ biến thông tin về nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo;

- Công tác đánh giá rèn luyện sinh viên.

kimdungtcdn@ueh.edu.vn

0838575623

18

Huỳnh Thị Bạch Lan

Khoa Tài chính

- Phổ biến thông tin về nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo;

- Tổ chức các buổi hội thảo, sinh hoạt khoa học

bachlan@ueh.edu.vn

0838575623

19

 Từ Vân Anh

 

Khoa Quản trị

 

-Tư vấn chọn ngành, hướng nghiệp, hoạt động học thuật và NCKH cho sinh viên tùy theo chuyên ngành đào tạo của Khoa.

-Phổ biến thông tin về nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo.

vananh@ueh.edu.vn

 

0936039600

20

Ngô Diễm Hoàng

 

 

Khoa Quản trị

 

- Tư vấn chọn ngành, hướng nghiệp, hoạt động học thuật và NCKH cho sinh viên tùy theo chuyên ngành đào tạo của Khoa.

- Phổ biến thông tin về nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo

Ngodiemhoang@gmail.com

 

 

0918473412

 

 

 

21

Trần Thị Minh Hiếu

Khoa Quản trị

 

- Tư vấn chọn ngành, hướng nghiệp cho sinh viên;

- Phổ biến thông tin về nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo;

- Công tác đánh giá rèn luyện sinh viên;

- Tổ chức các buổi hội thảo, sinh hoạt khoa học.

minhhieu@ueh.edu.vn

0838439308

 

22

Nguyễn Thanh Phong

Khoa Ngân hàng

Tư vấn chọn ngành, hướng nghiệp, hoạt động học thuật và NCKH cho sinh viên tùy theo chuyên ngành đào tạo của Khoa.

phongnt@ueh.edu.vn

0918120907

23

Nguyễn Quốc Anh

Khoa Ngân hàng

Tư vấn chọn ngành, hướng nghiệp, hoạt động học thuật và NCKH cho sinh viên tùy theo chuyên ngành đào tạo của Khoa.

quocanh@ueh.edu.vn

0944116699

24

Hoàng Hải Yến

Khoa Ngân hàng

Tư vấn chọn ngành, hướng nghiệp, hoạt động học thuật và NCKH cho sinh viên tùy theo chuyên ngành đào tạo của Khoa.

yenhh@ueh.edu.vn

0983396252

25

Nguyễn Thị Thảo Vy

Khoa Ngân hàng

Công tác đánh giá rèn luyện sinh viên.

thaovy@ueh.edu.vn

0918733647

26

Nguyễn Khánh Phương

Khoa Luật

Tư vấn chọn ngành, hướng nghiệp cho sinh viên.

 

khanhphuong@ueh.edu.vn

 

0942589555

 

27

Nguyễn Thùy Dung

Khoa Luật

Tư vấn chọn ngành, hướng nghiệp cho sinh viên.

dungnguyen@ueh.edu.vn

0976001988

28

Đặng Văn Cường

Khoa Tài chính công

Tư vấn chọn ngành, hướng nghiệp, hoạt động học thuật và NCKH cho sinh viên tùy theo chuyên ngành đào tạo của Khoa.

dangcuong@ueh.edu.vn

0909625216

29

Đặng Thị Bạch Vân

Khoa Tài chính công

- Tư vấn về các quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các quy định, nội quy của UEH về học tập, NCKH, rèn luyện và công tác sinh viên.

- Tư vấn cách thức xây dựng và điều chỉnh kế hoạch học tập phù hợp với năng lực và hoàn cảnh của sinh viên. Hướng dẫn cách thức đăng ký học phần ở từng học kỳ để hoàn thành kế hoạch học tập.

bachvan@ueh.edu.vn

0932543643

30

Trương Minh Tuấn

Khoa Tài chính công

Tư vấn chọn ngành, hướng nghiệp, hoạt động học thuật và NCKH cho sinh viên tùy theo chuyên ngành đào tạo của Khoa.

tmtuan@ueh.edu.vn

0938554270

31

Trần Trung Kiên

Khoa Tài chính công

Tư vấn tổ chức, tham gia các hoạt động ngoại khóa về học thuật, khoa học, văn hóa, văn nghệ, thể thao, công tác xã hội, hoạt động phong trào, tình nguyện…

kientt@ueh.edu.vn

0909073981

32

Nguyễn Sỹ Nhàn

Khoa Tài chính công

Tư vấn, hướng dẫn thực hiện công tác đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên và học tập “Tuần sinh hoạt công dân” 

synhan@ueh.edu.vn

0989510308

33

 Võ Thị Ngọc Hương

Khoa Tài chính công

Tư vấn, hướng dẫn thực hiện công tác đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên và học tập “Tuần sinh hoạt công dân 

ngochuong@ueh.edu.vn

0987115780

34

Nguyễn Thúy Hằng

Khoa Kế toán

- Tư vấn chọn ngành, hướng nghiệp cho sinh viên;

- Phổ biến thông tin về nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo;

thuyhang@ueh.edu.vn

0908325588

35

Nguyễn Vương Thành Long

Khoa Kế toán

Tư vấn, hướng dẫn thực hiện công tác đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên và học tập “Tuần sinh hoạt công dân” 

nguyenlongkt@ueh.edu.vn

0983007585

36

Nguyễn Phú Quỳnh Như

Khoa Ngoại ngữ kinh tế

- Tư vấn chọn ngành, hướng nghiệp cho sinh viên;

- Phổ biến thông tin về nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo;

- Tổ chức các buổi hội thảo, sinh hoạt khoa học.

nhunpq@ueh.edu.vn

0938346171

 

 

 

 

 

 

37

Nguyễn Thị Hải Yến

Khoa Ngoại ngữ kinh tế

Tư vấn về công tác đánh giá rèn luyện sinh viên.

yenbien@ueh.edu.vn

0838242158

38

Đinh Việt Phương

Viện Du lịch

 

- Tư vấn chọn ngành, hướng nghiệp cho sinh viên;

- Phổ biến thông tin về nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo;

- Tổ chức các buổi hội thảo, sinh hoạt khoa học.

phuongdv@ueh.edu.vn

01236767967

39

Phạm Tô Thục Hân

Viện Du lịch

 

- Tư vấn chọn ngành, hướng nghiệp cho sinh viên;

- Phổ biến thông tin về nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo;

- Tổ chức các buổi hội thảo, sinh hoạt khoa học.

hanptt@ueh.edu.vn

0937696912

 

40

Lê Thị Tình

Viện Du lịch

 

- Tư vấn tổ chức các buổi hội thảo, sinh hoạt khoa học.

- Công tác đánh giá rèn luyện sinh viên.

tinhle@ueh.edu.vn

0919406150

41

Đoàn Hải Hà

Viện Đào tạo quốc tế

Tư vấn về công tác sinh viên: chế độ, chính sách, khen thưởng, kỷ luật, xác nhận sinh viên (vay vốn, tín dụng…).

sarah.doan@isb.edu.vn

0939037102

42

Nguyễn Đặng Hoài Anh

Viện Đào tạo quốc tế

- Tư vấn các kỹ năng nghề nghiệp, tổ chức các hội thảo, hội nghị, thực tập, giao lưu doanh nghiệp;

- Tư vấn các chương trình tham quan doanh nghiệp;các hoạt động giao lưu văn hóa với sinh viên nước ngoài.

anh.nguyen@isb.edu.vn

0917458612

43

Nguyễn Trần Thủy Tiên

Viện Đào tạo quốc tế

- Công tác đánh giá rèn luyện đoàn viên;

- Công tác phát triển đảng trong sinh viên;

- Tổ chức sinh hoạt chi đoàn.

tessa.nguyen@isb.edu.vn

0976997708

44

Trần Thị Hương Trang

Viện Đào tạo quốc tế

- Tư vấn chọn ngành, hướng nghiệp cho sinh viên;

- Phổ biến thông tin về nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo;

- Tổ chức các buổi hội thảo, sinh hoạt khoa học.

trang.tran@isb.edu.vn

0919901203

45

Huỳnh Thị Nguyên Thảo

Viện Đào tạo quốc tế

- Tư vấn chọn ngành, hướng nghiệp cho sinh viên;

- Phổ biến thông tin về nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo;

- Tổ chức các buổi hội thảo, sinh hoạt khoa học.

thao.huynh@isb.edu.vn

0994219117

46

Nguyễn Công Nam

Phòng Công tác chính trị

- Công tác đánh giá rèn luyện sinh viên;

- Tuần sinh hoạt công dân.

congnam@ueh.edu.vn

08.38294242

47

Thái Kim Liên

Phòng Công tác chính trị

- Công tác Cố vấn học tập;

- Các buổi sinh hoạt lớp định kỳ;

- Khiếu nại, bổ sung điểm đánh giá rèn luyện.

klienkt@ueh.edu.vn

08.38294242

48

Trịnh Quốc Lâm

Phòng Công tác chính trị

- Tư vấn  tổ chức, tham gia các hoạt động ngoại khóa.

- Tư vấn hoạt động thông tin, tuyên truyền trong phạm vi UEH

lamtq@ueh.edu.vn

08.38294242

49

Ngô Đức Tiên

Phòng Công tác chính trị

- Tư vấn  tổ chức, tham gia các hoạt động ngoại khóa .

- Tuần sinh hoạt công dân.

ductien@ueh.edu.vn

08.38294242

50

Nguyễn Đức Việt

Phòng Công tác chính trị

- Tư vấn  tổ chức, tham gia các hoạt động ngoại khóa .

- Tư vấn hoạt động thông tin, tuyên truyền trong phạm vi UEH

viet@ueh.edu.vn

08.38294242

51

Huỳnh Thúc Định

Phòng Công tác chính trị

- Tư vấn  tổ chức, tham gia các hoạt động ngoại khóa .

- Tuần sinh hoạt công dân.

thucdinh@ueh.edu.vn

08.38294242

52

Nguyễn Hà Thạch

Phòng Quản lý đào tạo - Công tác sinh viên

Công tác sinh viên: chế độ, chính sách, khen thưởng, kỷ luật, xác nhận sinh viên (vay vốn, tín dụng…).

thachnh@ueh.edu.vn

0982384039

08.38230082 Ext: 151

53

Nguyễn Hoàng Sơn

Phòng Quản lý đào tạo - Công tác sinh viên

Tư vấn kết quả học tập.

nhson@ueh.edu.vn

0908231037

08.38230082 Ext. 122

54

Nguyễn Phương Thảo

Phòng Quản lý đào tạo - Công tác sinh viên

Tư vấn đăng ký tín chỉ.

thaonp@ueh.edu.vn

0919845204

08.38230082 Ext. 132

55

Quan Hán Xương

Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

Tư vấn hướng nghiệp, việc làm

hanxuong@ueh.edu.vn

0907600099

56

Nguyễn Minh Lộc

Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

Tư vấn về học bổng 

ngmloc@ueh.edu.vn

0909718671

57

Hoàng Thị Thu Hiền

Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

Tư vấn về kỹ năng mềm; về tâm lý-XH

hthien@ueh.edu.vn

0909193719

58

Nguyễn Thị Mỹ Dung

Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

Tư vấn về tín dụng học tập 

mydung@ueh.edu.vn

0933055424

59

Phan Lâm Thao

Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

Tư vấn về hoạt động nội trú

thaopl@ueh.edu.vn

0973433689

60

Đỗ Thành Đạt

Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

Tư vấn về hoạt động nội trú

dothanhdat@ueh.edu.vn

0939183767

61

Phạm Đặng Nhật Nguyên

Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

Tư vấn về các dịch vụ hỗ trợ sinh viên

nguyenpdn@ueh.edu.vn

0936991246

62

Dương Minh Mẫn

Đoàn thanh niên - Hội sinh viên

- Công tác duyệt kế hoạch truyền thông

- Các hoạt động liên quan đến Đoàn Thanh niên

- Các đơn vị ngoài liên hệ công tác

mandm@ueh.edu.vn

0836063090

63

Trần Nhật Hoàng

Đoàn thanh niên - Hội sinh viên

- Cập nhật Hoạt động mã vạch,

- Đăng tin Youth,

- Công tác tài chính của Đoàn - Hội,

- Các hoạt động liên quan đến Hội Sinh viên 

nhathoang@ueh.edu.vn

0836063090

 

 

 

 

 

64

Huỳnh Ngọc Thùy Dương

Phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế

- Tư vấn các chương trình 2+2 giữa UEH và Trường ĐH đối tác

- Tư vấn các chương trình trao đổi, giao lưu sinh viên

duonghnt@ueh.edu.vn

0933366107

65

 Nguyễn Quang Huy

Phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế

Tư vấn về nghiên cứu khoa học sinh viên 

huynq@ueh.edu.vn

0938491406

66

Nguyễn Thị Kim Chi

Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí

Tư vấn về khảo thí, phúc khảo điểm.

chituyen@ueh.edu.vn

0903784387

67

 Trần Thanh Hiếu

Phòng Kế hoạch  đào tạo - Khảo thí

Tư vấn về khảo thí

tthieu@ueh.edu.vn

0915783837

68

Phạm Quang Huy

Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí

Tư vấn về kế hoạch, thời khóa biểu 

qhuytkb@ueh.edu.vn

0937577175

69

Đinh Thị Yến Oanh

Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí

Tư vấn về lịch thi

yoanh@ueh.edu.vn

0908151630

 

 

70

Trương Thị Thu Hương

Phòng Đảm bảo chất  lượng - Phát triển chương trình

Tư vấn về chương trình đào tạo và các hoạt động tư vấn khác theo quy định  

truonghuong@ueh.edu.vn

0907903639

71

Trần Thanh Tâm

Phòng Đảm bảo chất  lượng - Phát triển chương trình

Tư vấn về chương trình đào tạo và các hoạt động tư vấn khác theo quy định  

tamvpd@ueh.edu.vn

0907369796

72

Trần Quang Khải

Phòng Tài chính - Kế toán

Tư vấn về chính sách học bổng ,học phí;

tqkhai@ueh.edu.vn

0838222357

Ext: 215

73

Nguyễn Thanh Quang

Phòng Thanh tra

Tư vần về thực hiện khiếu nại, tố cáo

quangnt@ueh.edu.vn

0982994467CTCT

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:Lên đầu trang