Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM | Tin tức | Công tác tư vấn học tập | Tổ chức Sinh hoạt lớp buổi 2 Học kỳ cuối năm 2016 đối với các khóa 39, 40, 41, 42 - ĐHCQ
Tổ chức Sinh hoạt lớp buổi 2 Học kỳ cuối năm 2016 đối với các khóa 39, 40, 41, 42 - ĐHCQ
04.11.2016 11:11

Công văn số 45/CTCT ngày 03 tháng 11 năm 2016 của Trưởng phòng Công tác chính trị.

 Nội dung chi tiết vui lòng tải theo liên kết.


Kính gửi:

- Các khoa, viện đào tạo;

- Cố vấn học tập các lớp khoá 39, 40, 41, 42 - ĐHCQ.

Căn cứ Quy định Công tác tư vấn học tập, Quy định Công tác sinh viên, Quy định Đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hiện hành; thực hiện chương trình công tác năm 2016 và các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phòng Công tác chính trị kính đề nghị các khoa, viện đào tạo triển khai cho Cố vấn học tập các lớp khóa 39, 40, 41, 42  hệ đại học chính quy tổ chức Sinh hoạt lớp buổi 2 - Học kỳ cuối năm 2016 (theo lịch đính kèm) và thực hiện các công việc sau:

1. Phổ biến các nội dung về đào tạo, học vụ và công tác sinh viên

(Theo Phụ lục 1)

2. Nhận xét, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của ban cán sự lớp

Nội dung đánh giá thực hiện theo Khoản e, Điều 27 và Phụ lục 2 của Quy định Công tác sinh viên, gồm các bước sau:

- Lớp trưởng, lớp phó thực hiện báo cáo công tác trước tập thể lớp.

- Tập thể lớp nhận xét, đánh giá, có xác nhận của Cố vấn học tập theo các mức:

Tích cực: tích cực, năng nổ thực hiện nhiệm vụ; tập thể lớp hòa đồng, tích cực tham gia các hoạt động học tập, rèn luyện và thực hiện “Văn hóa UEH”;

Chưa tích cực;

Đề nghị bãi nhiệm.

 

3. Thực hiện đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên trong học kỳ đầu năm 2016

(Theo Phụ lục 2)

Lưu ý: Trường hợp sinh viên có điểm rèn luyện <50 trong 2 học kỳ liên tiếp sẽ bị xét ngừng học.

4. Đánh giá kết quả sinh hoạt chi đoàn của đoàn viên

Cố vấn học tập nhắc nhở Ban Chấp hành Chi đoàn triển khai thực hiện Thông báo số 218-TB/ĐHKT-ĐTN ngày 02/11/2016 của Ban Thường vụ Đoàn trường về việc thực hiện đánh giá kết quả tham gia sinh hoạt chi đoàn của đoàn viên khóa 39, 40, 41, 42 trong học kỳ cuối năm 2016 (thực hiện trong sinh hoạt lớp buổi 2).

5. Các nội dung khác

Ngoài các nội dung trên, đề nghị Cố vấn học tập cập nhật các nội dung khác của khoa, viện và các đơn vị có liên quan (nếu có) để phổ biến cho sinh viên.

Hồ sơ Sinh hoạt lớp buổi 2 (nhấn vào liên kết để tải):

STT

Biểu mẫu

Diễn giải

1

SHL2

Biên bản Sinh hoạt lớp buổi 2

2

SHL2_Mẫu 1

Báo cáo công tác của lớp trưởng, lớp phó (BCS_Mẫu 1)

3

SHL2_Mẫu 2

Bảng điểm rèn luyện

4

SHL2_Mẫu 3

Danh sách đề nghị cộng điểm rèn luyện của lớp

- Các lớp tải mẫu tại www.ctct.ueh.edu.vn(trước buổi sinh hoạt lớp 01 ngày);

- Cố vấn học tập nộp hồ sơ về Văn phòng khoa, viện, hạn cuối ngày 12/12/2016.

- Các khoa, viện nộp hồ sơ về Phòng Công tác chính trị, hạn cuối ngày 19/12/2016.

Trân trọng./-


CTCT

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:Lên đầu trang