Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM | Tin tức | Công tác tư vấn học tập | Phân công Cố vấn học tập Khóa 42 - Đại học chính quy
Phân công Cố vấn học tập Khóa 42 - Đại học chính quy
04.10.2016 12:31

Quyết định số 3491/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 03 tháng 10 năm 2016 của Phó Hiệu trưởng UEH.

QUYẾT ĐỊNH

V/v phân công Cố vấn học tập Khóa 42 - Đại học chính quy
_____________

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học;

Căn cứ Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với cơ sở giáo dục đại học công lập giai đoạn 2014 - 2017;

Căn cứ Quyết định số 2377/QĐ-TTg ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2014 - 2017;

Căn cứ Quyết định số 320/QĐ-ĐHKT-QLĐT ngày 20 tháng 01 năm 2014 cùa Hiệu trưởng vể việc Quy định công tác Cố vấn học tập trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 3399/QĐ-ĐHKT-QLĐT ngày 16 tháng 9 năm 2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh về việc thành lập Khóa 42 - Đại học chính quy (2016 - 2020);

Theo đề nghị của Trưởng phòng Công tác chính trị,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân công 83 viên chức làm Cố vấn học tập cho 104 lớp Khóa 42 - Đại học chính quy theo danh sách đính kèm.

Điều 2. Cố vấn học tập có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong Quyết định số 320/QĐ-ĐHKT-QLĐT ngày 20 tháng 01 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) Trưởng phòng Công tác chính trị, Trưởng phòng Quản lý đào tạo - Công tác sinh viên, các Trưởng đơn vị liên quan và các viên chức có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./-

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Portal UEH, website P.CTCT;

- Lưu: VT, CTCT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 (đã ký)

TS. Trần Thế Hoàng


DANH SÁCH CỐ VẤN HỌC TẬP K42 ĐHCQ

Sinh viên có thể đăng nhập tài khoản rèn luyện để xem thông tin thầy/cô Cố vấn học tập của mình.
 


CTCT

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:Lên đầu trang