Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM | Tin tức | Hoạt động văn hóa & văn nghệ | Tổ chức Cuộc thi Tìm hiểu hệ thống e-learning (LMS) của UEH
Tổ chức Cuộc thi Tìm hiểu hệ thống e-learning (LMS) của UEH
30.09.2016 11:26

Kế hoạch số 1645/KH-ĐHKT-CTCT ngày 30 tháng 9 năm 2016 của Phó hiệu trưởng UEH.

KẾ HOẠCH

Tổ chức Cuộc thi Tìm hiểu hệ thống e-learning (LMS) của UEH

_____________

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Phổ biến rộng rãi hệ thống LMS đến toàn thể sinh viên

- Tăng khả năng trải nghiệm cho sinh viên khi tham gia LMS, từ đó giúp sinh viên học tập tốt hơn trên hệ thống.

2. Yêu cầu:

- Hình thức, nội dung cuộc thi phải bám sát thực tiễn, yêu cầu về chủ trương tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, học tập và quản lý của UEH.

- Công tác tuyên truyền, triển khai phải thiết thực và hiệu quả; tạo phong trào tích cực hưởng ứng cuộc thi từ các khoa, lớp để thu hút sự tham gia đông đảo của sinh viên.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ HÌNH THỨC ĐĂNG KÝ DỰ THI

1. Đối tượng:

Sinh viên khóa 39, 40, 41, 42 hệ đại học chính quy đang học tại trường.

2. Hình thức đăng ký:

- Sinh viên đăng nhập bằng tài khoản online vào hệ thống LSM tại liên kết: http://lms.ueh.edu.vn/.

- Tiến hành đăng ký dự thi theo đường dẫn:

+ Phòng Công nghệ thông tin Nhập môn Internet và e-Learning Phương pháp học tập e-Learning;

+ Hoặc liên kết: http://lms.ueh.edu.vn/course/view.php?id=14.

III. QUY TRÌNH THI VÀ CÁCH THỨC CHẤM ĐIỂM

1. Quy trình thi:

- Sinh viên tựđăng ký vào khóa học đã nêu ở trên;

- Đọc các liên kết, tài liệu của khóa học;

- Làm bài tập (1 bài tự luận, 1 bài trắc nghiệm theo yêu cầu).

2. Cách thức chấm điểm:

- 20 thí sinh có điểm trắc nghiệm cao nhất được chọn để chấm bài thi tự luận. Nếu trùng điểm mà số lượng vượt 20, thì lấy tiếp cho đến hết số người trùng điểm.

- Giám khảo cuộc thi sẽ chấm các bài thi tự luận và chọn ra 5 bài xuất sắc nhất để trao giải.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thành lập Ban Tổ chức:

1. ThS. Nguyễn Thiện Duy, Trưởng phòng CTCT, Trưởng ban;

2. ThS. Đặng Thái Thịnh, Phó trưởng phòng CNTT, Phó trưởng ban, Giám khảo;

3. ThS. Nguyễn Đức Việt, Chuyên viên phòng CTCT, Ủy viên;

4. ThS. Nguyễn Công Nam, Chuyên viên phòng CTCT, Ủy viên;

5. ThS. Lương Ngọc Tú, Chuyên viên phòng CNTT, Ủy viên;

2. Tiến độ thực hiện:

30/9/2016 – 07/10/2016: Sinh viên truy cập hệ thống LSM và dự thi.

08/10/2016 – 13/10/2016: Chấm điểm bài thi.

14/10/2016: Công bố kết quả cuộc thi.

3. Thông tin liên hệ:

- Thông tin chi tiết về cuộc thi được đăng tải trên website www.ctct.ueh.edu.vnhttp://lms.ueh.edu.vn/.

- Liên hệ Ban tổ chức cuộc thi tại Phòng Công tác chính trị (phòng A218) - cơ sở A, số 59C Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3 hoặc qua email ctct@ueh.edu.vn.

V. GIẢI THƯỞNG

- 5 bài luận xuất sắc nhất sẽ được trao giải thưởng 1.000.000đ/giải.

- Sinh viên tham gia cuộc thi được cộng điểm rèn luyện theo quy định./-

Nơi nhận:

- Các thành viên Ban Tổ chức;

- Đoàn TN - Hội SV;

- Website P.CTCT;

- Lưu: VT, CTCT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 (đã ký)

TS. Trần Thế HoàngCTCT

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:Lên đầu trang