Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM | Tin tức | Công tác tư vấn học tập | Chức năng, nhiệm vụ Phòng Công tác chính trị
Chức năng, nhiệm vụ Phòng Công tác chính trị
03.02.2016 08:34

Quy định số 360/QyĐ-ĐHKT-TCHT ngày 01 tháng 02 năm 2016 của Hiệu trưởng UEH.

PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ

I. Chức năng

Tham mưu và tổ chức, triển khai thực hiện các công tác chính trị, tư tưởng, văn hóa, xây dựng môi trường giáo dục, hình thành nhân cách và phẩm chất đạo đức tốt đẹp cho sinh viên.

Quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng cho công chức, viên chức thuộc Trường.

II. Nhiệm vụ

1. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng chính trị của công chức, viên chức, người lao động và người học để đề xuất các chủ trương, biện pháp và kế hoạch giáo dục chính trị tư tưởng.

2. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống. Tổ chức phổ biến nghị quyết, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, của ngành. Tổ chức báo cáo tình hình thời sự trong và ngoài nước.

3. Tổ chức và phối hợp triển khai thực hiện công tác đánh giá rèn luyện sinh viên. Quản lý dữ liệu các hoạt động rèn luyện sinh viên.

4. Phụ trách tổ chức sinh hoạt công dân cho sinh viên đại học chính quy hàng năm.

5. Tổ chức và phối hợp triển khai công tác cố vấn học tập; hướng dẫn và theo dõi sinh hoạt lớp định kỳ.

6. Đầu mối triển khai thực hiện: Văn hóa UEH; công tác xã hội, đền ơn đáp nghĩa; phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội trong trường.

7. Phối hợp các đơn vị có liên quan tổ chức và phục vụ các hội nghị, lễ hội, sự kiện của Trường.

8. Phối hợp Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên tổ chức các hội thi, hội thao, hội diễn của viên chức, người lao động và người học; giám sát hoạt động văn-thể-mỹ cấp khoa, viện và ký túc xá.

9. Quản lý phòng truyền thống và cơ sở dữ liệu hình ảnh của Trường. Biên soạn và cập nhật lịch sử Trường.

10. Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn các đội tuyển sinh viên và tham mưu tuyển chọn sinh viên tham gia các hội thi, hội thao, hội diễn cấp thành phố, khu vực và toàn quốc.

11. Phối hợp Phòng Tổ chức - Hành chính quản lý, giám sát việc thực hiện quy định về các hoạt động thông tin, tuyên truyền trong phạm vi Trường.

12. Thực hiện công tác báo cáo kịp thời theo yêu cầu của cấp trên và của Trường.

13. Phối hợp các đơn vị chức năng thực hiện các công tác phát sinh trong quá trình hoạt động của Trường.

14. Quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và các phương tiện, trang thiết bị được giao.

15. Thực hiện những công việc khác được Hiệu trưởng phân công.CTCT

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:Lên đầu trang