Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM | Tin tức | | Biểu mẫu P.CTCT - cấp khoa, viện và các đơn vị
Biểu mẫu P.CTCT - cấp khoa, viện và các đơn vị
05.11.2014 13:28

Biểu mẫu P.CTCT - cấp khoa, viện và các đơn vị

HỒ SƠ, BIỂU MẪU CẤP KHOA, VIỆN VÀ CÁC ĐƠN VỊ

1. HỒ SƠ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN SINH VIÊN CỦA KHOA, VIỆN

» RLSV_Mẫu 4 - Biên bản họp khoa, viện

» RLSV_Mẫu 5 - Danh sách đề nghị trừ điểm rèn luyện

» RLSV_Mẫu 6 - Danh sách đề nghị cộng điểm rèn luyện

2. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN SINH VIÊN CỦA CÁC ĐƠN VỊ

» RLSV_Mẫu 5 - Danh sách đề nghị trừ điểm rèn luyện

» RLSV_Mẫu 6 - Danh sách đề nghị cộng điểm rèn luyện

3. ĐÁNH GIÁ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ CỦA CỐ VẤN HỌC TẬP

» Bộ tiêu chí đánh giá kết quả công việc của Cố vấn học tập

» Lấy ý kiến của sinh viên

» Cố vấn học tập tự đánh giá

» Khoa, viện, Phòng QLĐT-CTSV, Phòng CTCT đánh giá

4. ĐÁNH GIÁ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ CỦA BAN CÁN SỰ LỚP SINH VIÊN

» Quy trình đánh giá hoàn thành nhiệm vụ của ban cán sự lớp sinh viên

» BCS_Mẫu 2 - Bảng đánh giá ban cán sự lớp của khoa/ viện 

» BCS_Mẫu 3, 4 - Bảng đánh giá ban cán sự lớp của Phòng Công tác chính trị và Phòng Quản lý đào tạo - Công tác sinh viên

» BCS_Mẫu 5 - Bảng tổng hợp mức độ đánh giá ban cán sự lớpCTCT

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Lên đầu trang