Phong Cong tac chinh tri - UEH | Tin tức | Tuần Sinh hoạt công dân

Tiếp nhận đăng ký học và làm bài thu hoạch Tuần sinh hoạt công dân năm 2019

[09.08.2019 17:06]
Thời gian đăng ký: K43, 44 từ ngày 12/8/2019 đến ngày 23/8/2019; K42 từ ngày 16/9/2019 đến ngày 04/10/2019Xem tiếp...

Tiếp nhận đăng ký học lại Tuần sinh hoạt công dân năm 2018 - Đợt học lại Học kỳ cuối năm 2019

[09.08.2019 16:56]
Thời hạn đăng ký đến hết ngày 15/8/2019.Xem tiếp...

Lịch chính thức Học lại Sinh hoạt công dân - Đợt Học kỳ đầu 2019

[28.03.2019 16:26]
Danh sách đăng ký học lại Tuần sinh hoạt công dân - Đợt Học kỳ đầu 2019Xem tiếp...

Báo cáo Tuần sinh hoạt công dân - năm 2018

[04.03.2019 14:54]
Báo cáo số 478/BC-ĐHKT-CTCT ngày 28 tháng 02 năm 2019 của Hiệu trưởng UEH.Xem tiếp...

Tiếp nhận đăng ký học lại Tuần sinh hoạt công dân năm 2018 - Đợt học lại Học kỳ đầu năm 2019

[15.01.2019 14:59]
Thời gian đăng ký từ ngày 15/01/2019 đến ngày 24/3/2019.Xem tiếp...

Kết quả học tập Tuần sinh hoạt công dân năm 2018

[12.11.2018 16:04]
Kết quả học tập Tuần sinh hoạt công dân năm 2018Xem tiếp...

Lịch học LMS và làm bài thu hoạch Tuần sinh hoạt công dân năm 2018 - Khóa 44 ĐHCQ

[09.09.2018 10:53]
Ngày thi: từ ngày 17/9/2018 đến ngày 20/9/2018. Địa điểm thi: Hội trường A116, cơ sở A.Xem tiếp...

Lịch học LMS và làm bài thu hoạch Tuần sinh hoạt công dân năm 2018 - Khóa 41 ĐHCQ

[05.09.2018 16:08]
Ngày thi: 30 tháng 9 năm 2018. Địa điểm thi: Hội trường A116, cơ sở A.Xem tiếp...

Lịch học LMS và làm bài thu hoạch Tuần sinh hoạt công dân năm 2018 - Khóa 43 ĐHCQ

[04.09.2018 14:09]
Ngày thi: 23 tháng 9 năm 2018. Địa điểm thi: Hội trường A116, cơ sở A.Xem tiếp...

Lịch học LMS và làm bài thu hoạch Tuần sinh hoạt công dân năm 2018 - Khóa 42 ĐHCQ

[04.09.2018 07:37]
Ngày thi: 09&16 tháng 9 năm 2018. Địa điểm thi: Hội trường A116, cơ sở A.Xem tiếp...

Kết quả học lại Tuần sinh hoạt công dân năm 2017 - đợt học ngày 19-8-2018

[19.08.2018 15:49]
Thời gian: 07:30 - 11:30 ngày 19/8/2018. Địa điểm: Hội trường A116.Xem tiếp...

Danh sách học lại Tuần sinh hoạt công dân năm 2017 - Đợt Học kỳ cuối 2018

[17.08.2018 10:09]
Học lại Sinh hoạt công dân 2017 - 07:30 ngày 19/8/2018 tại A116.Xem tiếp...

Tổ chức Tuần sinh hoạt công dân năm 2018

[14.08.2018 14:30]
Kế hoạch số 1615/KH-ĐHKT-CTCT ngày 14/8/2018 của Hiệu trưởng UEH.Xem tiếp...

Tiếp nhận đăng ký học lại Tuần sinh hoạt công dân năm 2017 - Đợt học lại Học kỳ cuối năm 2018

[01.08.2018 15:52]
Thời gian đăng ký từ ngày 01/8/2018 đến ngày 16/8/2018.Xem tiếp...

Kết quả học lại Tuần sinh hoạt công dân năm 2017 - đợt học ngày 01-4-2018

[16.04.2018 15:31]
Thời gian: 07:30 - 11:30 ngày 01/4/2018. Địa điểm: Hội trường A116.Xem tiếp...

Chuyển đến trang [trước]  1, 2, 3, ... 16, 17, 18  [sau]