Phong Cong tac chinh tri - UEH | Tin tức | Tuần Sinh hoạt công dân

Lịch chính thức Học lại Sinh hoạt công dân - Đợt Học kỳ đầu 2019

Danh sách đăng ký học lại Tuần sinh hoạt công dân - Đợt Học kỳ đầu 2019 Xem tiếp...

Tiếp nhận đăng ký học lại Tuần sinh hoạt công dân năm 2018 - Đợt học lại Học kỳ đầu năm 2019

[15.01.2019 14:59]
Thời gian đăng ký từ ngày 15/01/2019 đến ngày 24/3/2019.Xem tiếp...

Kết quả học tập Tuần sinh hoạt công dân năm 2018

[12.11.2018 16:04]
Kết quả học tập Tuần sinh hoạt công dân năm 2018Xem tiếp...

Lịch học LMS và làm bài thu hoạch Tuần sinh hoạt công dân năm 2018 - Khóa 44 ĐHCQ

[09.09.2018 10:53]
Ngày thi: từ ngày 17/9/2018 đến ngày 20/9/2018. Địa điểm thi: Hội trường A116, cơ sở A.Xem tiếp...

Lịch học LMS và làm bài thu hoạch Tuần sinh hoạt công dân năm 2018 - Khóa 41 ĐHCQ

[05.09.2018 16:08]
Ngày thi: 30 tháng 9 năm 2018. Địa điểm thi: Hội trường A116, cơ sở A.Xem tiếp...

Lịch học LMS và làm bài thu hoạch Tuần sinh hoạt công dân năm 2018 - Khóa 43 ĐHCQ

[04.09.2018 14:09]
Ngày thi: 23 tháng 9 năm 2018. Địa điểm thi: Hội trường A116, cơ sở A.Xem tiếp...

Lịch học LMS và làm bài thu hoạch Tuần sinh hoạt công dân năm 2018 - Khóa 42 ĐHCQ

[04.09.2018 07:37]
Ngày thi: 09&16 tháng 9 năm 2018. Địa điểm thi: Hội trường A116, cơ sở A.Xem tiếp...

Kết quả học lại Tuần sinh hoạt công dân năm 2017 - đợt học ngày 19-8-2018

[19.08.2018 15:49]
Thời gian: 07:30 - 11:30 ngày 19/8/2018. Địa điểm: Hội trường A116.Xem tiếp...

Danh sách học lại Tuần sinh hoạt công dân năm 2017 - Đợt Học kỳ cuối 2018

[17.08.2018 10:09]
Học lại Sinh hoạt công dân 2017 - 07:30 ngày 19/8/2018 tại A116.Xem tiếp...

Tổ chức Tuần sinh hoạt công dân năm 2018

[14.08.2018 14:30]
Kế hoạch số 1615/KH-ĐHKT-CTCT ngày 14/8/2018 của Hiệu trưởng UEH.Xem tiếp...

Tiếp nhận đăng ký học lại Tuần sinh hoạt công dân năm 2017 - Đợt học lại Học kỳ cuối năm 2018

[01.08.2018 15:52]
Thời gian đăng ký từ ngày 01/8/2018 đến ngày 16/8/2018.Xem tiếp...

Kết quả học lại Tuần sinh hoạt công dân năm 2017 - đợt học ngày 01-4-2018

[16.04.2018 15:31]
Thời gian: 07:30 - 11:30 ngày 01/4/2018. Địa điểm: Hội trường A116.Xem tiếp...

Danh sách học lại Tuần sinh hoạt công dân năm 2017 - Đợt Học kỳ đầu 2018

[30.03.2018 09:01]
Danh sách học lại Tuần sinh hoạt công dân năm 2017 - Đợt Học kỳ đầu 2018Xem tiếp...

Tiếp nhận đăng ký học lại Tuần sinh hoạt công dân năm 2017 - Đợt học lại Học kỳ đầu năm 2018

[01.03.2018 09:56]
Thời gian đăng ký từ ngày 01/3/2018 đến ngày 29/3/2018.Xem tiếp...

Báo cáo Tuần sinh hoạt công dân - năm 2017

[13.02.2018 09:22]
Báo cáo số 339/BC-ĐHKT-CTCT ngày 12 tháng 02 năm 2018 của Hiệu trưởng UEH.Xem tiếp...

Kết quả học tập Tuần sinh hoạt công dân năm 2017

[05.12.2017 11:47]
Kết quả học tập Tuần sinh hoạt công dân năm 2017Xem tiếp...

Chuyển đến trang 1, 2, 3 ... 15, 16, 17  [sau]