Phong Cong tac chinh tri - UEH | Tin tức | Đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên

Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên ĐHCQ cấp khoa/viện thuộc UEH

[02.12.2016 15:47]
Quyết định số 4231/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 30 tháng 11 năm 2016 của Hiệu trưởng UEH.Xem tiếp...

Thành lập Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên ĐHCQ UEH

[23.11.2016 12:37]
Quyết định số 4004/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 17 tháng 11 năm 2016 của Hiệu trưởng UEH.Xem tiếp...

Công nhận kết quả rèn luyện sinh viên K39, K40, K41 - ĐHCQ học kỳ đầu năm 2016

[05.09.2016 11:14]
Các Quyết định số 3061, 3062, 3063/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 23/8/2016 của Hiệu trưởng UEH.Xem tiếp...

Cập nhật kết quả rèn luyện sinh viên K39, 40, 41 ĐHCQ - Học kỳ đầu năm 2016

[28.07.2016 12:18]
Kết quả được cập nhật đến ngày 28/7/2016.Xem tiếp...

Khen thưởng sinh viên Khóa 38 - ĐHCQ đạt kết quả rèn luyện xuất sắc toàn khóa học

[20.06.2016 14:55]
Quyết định số 1868/QĐ-ĐHKT-TCHC ngày 08/6/2016 của Hiệu trưởng.Xem tiếp...

Công nhận kết quả rèn luyện sinh viên K38 - ĐHCQ học kỳ đầu năm 2016

[27.05.2016 15:59]
Quyết định số 1721/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 26/5/2016 của Hiệu trưởng UEH.Xem tiếp...

Cập nhật kết quả rèn luyện sinh viên Học kỳ đầu năm 2016

[24.05.2016 14:31]
Cập nhật đến ngày 24/5/2016.Xem tiếp...

Đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên ĐHCQ - học kỳ đầu năm 2016

[15.04.2016 14:41]
Công văn số 707/ĐHKT-CTCT ngày 15 tháng 4 năm 2016 của Hiệu trưởng UEH.Xem tiếp...

Công nhận kết quả rèn luyện sinh viên K38, K39, K40, K41 - ĐHCQ học kỳ cuối năm 2015

[07.03.2016 14:05]
Các Quyết định số 562, 563, 564, 565/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 04/3/2016 của Hiệu trưởng UEH.Xem tiếp...

Cập nhật điểm rèn luyện học kỳ cuối năm 2015

[05.02.2016 09:38]
Kết quả cập nhật đến ngày 05/02/2016.Xem tiếp...

Kết quả đánh giá rèn luyện sinh viên K38, 39, 40, 41 ĐHCQ học kỳ cuối năm 2015

[08.01.2016 16:24]
Kết quả cập nhật đến ngày 06/01/2016.Xem tiếp...

Công văn thực hiện đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên học kỳ cuối năm 2015

[07.12.2015 09:45]
Công văn số 2387/ĐHKT-CTCT ngày 04/7/2015 của Hiệu trưởng UEH.Xem tiếp...

Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên Đại học chính quy UEH

[07.12.2015 08:42]
Quyết định số 3775/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 04/12/2015 của Hiệu trưởng UEH.Xem tiếp...

Quy định Đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên đại học chính quy (năm 2015)

[30.09.2015 15:15]
Quyết định số 3193/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 28 tháng 9 năm 2015 của Hiệu trưởng.Xem tiếp...

Dự thảo Quy định đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên ĐHCQ UEH

[11.09.2015 09:20]
Thời gian đóng góp ý kiến đến ngày 24/9/2015.Xem tiếp...

Chuyển đến trang [trước]  1, 2, 3, 4 ... 13, 14, 15  [sau]