Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM | Tin tức | Đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên

Khen thưởng sinh viên Khóa 38 - ĐHCQ đạt kết quả rèn luyện xuất sắc toàn khóa học

[20.06.2016 14:55]
Quyết định số 1868/QĐ-ĐHKT-TCHC ngày 08/6/2016 của Hiệu trưởng.Xem tiếp...

Công nhận kết quả rèn luyện sinh viên K38 - ĐHCQ học kỳ đầu năm 2016

[27.05.2016 15:59]
Quyết định số 1721/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 26/5/2016 của Hiệu trưởng UEH.Xem tiếp...

Cập nhật kết quả rèn luyện sinh viên Học kỳ đầu năm 2016

[24.05.2016 14:31]
Cập nhật đến ngày 24/5/2016.Xem tiếp...

Đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên ĐHCQ - học kỳ đầu năm 2016

[15.04.2016 14:41]
Công văn số 707/ĐHKT-CTCT ngày 15 tháng 4 năm 2016 của Hiệu trưởng UEH.Xem tiếp...

Công nhận kết quả rèn luyện sinh viên K38, K39, K40, K41 - ĐHCQ học kỳ cuối năm 2015

[07.03.2016 14:05]
Các Quyết định số 562, 563, 564, 565/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 04/3/2016 của Hiệu trưởng UEH.Xem tiếp...

Cập nhật điểm rèn luyện học kỳ cuối năm 2015

[05.02.2016 09:38]
Kết quả cập nhật đến ngày 05/02/2016.Xem tiếp...

Kết quả đánh giá rèn luyện sinh viên K38, 39, 40, 41 ĐHCQ học kỳ cuối năm 2015

[08.01.2016 16:24]
Kết quả cập nhật đến ngày 06/01/2016.Xem tiếp...

Công văn thực hiện đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên học kỳ cuối năm 2015

[07.12.2015 09:45]
Công văn số 2387/ĐHKT-CTCT ngày 04/7/2015 của Hiệu trưởng UEH.Xem tiếp...

Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên Đại học chính quy UEH

[07.12.2015 08:42]
Quyết định số 3775/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 04/12/2015 của Hiệu trưởng UEH.Xem tiếp...

Quy định Đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên đại học chính quy (năm 2015)

[30.09.2015 15:15]
Quyết định số 3193/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 28 tháng 9 năm 2015 của Hiệu trưởng.Xem tiếp...

Dự thảo Quy định đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên ĐHCQ UEH

[11.09.2015 09:20]
Thời gian đóng góp ý kiến đến ngày 24/9/2015.Xem tiếp...

Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy

[25.08.2015 10:59]
Quy chế ban hành kèm theo Thông tư số: 16/2015/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 8 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.Xem tiếp...

Quyết định công nhận kết quả đánh giá rèn luyện sinh viên học kỳ đầu năm 2015 các khóa 38, 39, 40 - ĐHCQ

[21.08.2015 17:10]
Các quyết định số 2768, 2769, 2770/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 27/6/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.Xem tiếp...

Kết quả đánh giá rèn luyện sinh viên K38, 39, 40 ĐHCQ học kỳ đầu năm 2015

[08.07.2015 14:59]
Kết quả cập nhật đến ngày 08/7/2015.Xem tiếp...

Khen thưởng sinh viên Khóa 37 - ĐHCQ đạt kết quả rèn luyện xuất sắc toàn khóa học

[22.06.2015 10:56]
Quyết định số 1955/QĐ-ĐHKT-TCHC ngày 18/6/2015 của Hiệu trưởng.Xem tiếp...

Chuyển đến trang [trước]  1, 2, 3, 4 ... 12, 13, 14  [sau]