Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM | Tin tức | Đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên

Công văn thực hiện đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên học kỳ cuối năm 2015

[07.12.2015 09:45]
Công văn số 2387/ĐHKT-CTCT ngày 04/7/2015 của Hiệu trưởng UEH.Xem tiếp...

Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên Đại học chính quy UEH

[07.12.2015 08:42]
Quyết định số 3775/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 04/12/2015 của Hiệu trưởng UEH.Xem tiếp...

Quy định Đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên đại học chính quy (năm 2015)

[30.09.2015 15:15]
Quyết định số 3193/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 28 tháng 9 năm 2015 của Hiệu trưởng.Xem tiếp...

Dự thảo Quy định đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên ĐHCQ UEH

[11.09.2015 09:20]
Thời gian đóng góp ý kiến đến ngày 24/9/2015.Xem tiếp...

Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy

[25.08.2015 10:59]
Quy chế ban hành kèm theo Thông tư số: 16/2015/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 8 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.Xem tiếp...

Quyết định công nhận kết quả đánh giá rèn luyện sinh viên học kỳ đầu năm 2015 các khóa 38, 39, 40 - ĐHCQ

[21.08.2015 17:10]
Các quyết định số 2768, 2769, 2770/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 27/6/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.Xem tiếp...

Kết quả đánh giá rèn luyện sinh viên K38, 39, 40 ĐHCQ học kỳ đầu năm 2015

[08.07.2015 14:59]
Kết quả cập nhật đến ngày 08/7/2015.Xem tiếp...

Khen thưởng sinh viên Khóa 37 - ĐHCQ đạt kết quả rèn luyện xuất sắc toàn khóa học

[22.06.2015 10:56]
Quyết định số 1955/QĐ-ĐHKT-TCHC ngày 18/6/2015 của Hiệu trưởng.Xem tiếp...

Quyết định công nhận kết quả đánh giá rèn luyện sinh viên học kỳ 8, năm học thứ 4 và toàn khóa học - Khóa 37 ĐHCQ

[28.05.2015 08:46]
Quyết định số 1684/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 27/6/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.Xem tiếp...

Cập nhật kết quả rèn luyện Học kỳ đầu năm 2015

[19.05.2015 17:23]
Điểm rèn luyện được cập nhật tính đến ngày 19/5/2015.Xem tiếp...

Công văn về việc thực hiện đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên ĐHCQ - học kỳ đầu năm 2015

[12.05.2015 09:39]
Công văn số 1084/ĐHKT-CTCT ngày 12/5/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.Xem tiếp...

Kết quả đánh giá rèn luyện sinh viên K37 ĐHCQ - học kỳ đầu năm 2015

[08.05.2015 14:22]
Kết quả cập nhật đến ngày 08/5/2015. Thời gian bổ sung, khiếu nại, giải trình điểm rèn luyện từ ngày 08/5/2015 đến ngày 15/5/2015.Xem tiếp...

Các quyết định công nhận kết quả đánh giá điểm rèn luyện sinh viên học kỳ cuối năm 2014

[23.01.2015 09:43]
Các Quyết định số 301, 302, 303, 304/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 21/01/2015 của Phó Hiệu trưởng.Xem tiếp...

Kết quả khiếu nại, bổ sung điểm rèn luyện học kỳ cuối năm 2014

[20.01.2015 15:04]
Kết quả rèn luyện sinh viên ĐHCQ học kỳ cuối năm 2014Xem tiếp...

Kết quả đánh giá rèn luyện sinh viên học kỳ cuối năm 2014

[09.01.2015 08:55]
Kết quả cập nhật đến ngày 09/01/2015.Xem tiếp...

Chuyển đến trang [trước]  1, 2, 3, 4 ... 12, 13, 14  [sau]