Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM | Tin tức | Đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên

Kết quả đánh giá rèn luyện sinh viên K38, 39, 40 ĐHCQ học kỳ đầu năm 2015

[08.07.2015 14:59]
Kết quả cập nhật đến ngày 08/7/2015.Xem tiếp...

Khen thưởng sinh viên Khóa 37 - ĐHCQ đạt kết quả rèn luyện xuất sắc toàn khóa học

[22.06.2015 10:56]
Quyết định số 1955/QĐ-ĐHKT-TCHC ngày 18/6/2015 của Hiệu trưởng.Xem tiếp...

Quyết định công nhận kết quả đánh giá rèn luyện sinh viên học kỳ 8, năm học thứ 4 và toàn khóa học - Khóa 37 ĐHCQ

[28.05.2015 08:46]
Quyết định số 1684/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 27/6/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.Xem tiếp...

Cập nhật kết quả rèn luyện Học kỳ đầu năm 2015

[19.05.2015 17:23]
Điểm rèn luyện được cập nhật tính đến ngày 19/5/2015.Xem tiếp...

Công văn về việc thực hiện đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên ĐHCQ - học kỳ đầu năm 2015

[12.05.2015 09:39]
Công văn số 1084/ĐHKT-CTCT ngày 12/5/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.Xem tiếp...

Kết quả đánh giá rèn luyện sinh viên K37 ĐHCQ - học kỳ đầu năm 2015

[08.05.2015 14:22]
Kết quả cập nhật đến ngày 08/5/2015. Thời gian bổ sung, khiếu nại, giải trình điểm rèn luyện từ ngày 08/5/2015 đến ngày 15/5/2015.Xem tiếp...

Các quyết định công nhận kết quả đánh giá điểm rèn luyện sinh viên học kỳ cuối năm 2014

[23.01.2015 09:43]
Các Quyết định số 301, 302, 303, 304/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 21/01/2015 của Phó Hiệu trưởng.Xem tiếp...

Kết quả khiếu nại, bổ sung điểm rèn luyện học kỳ cuối năm 2014

[20.01.2015 15:04]
Kết quả rèn luyện sinh viên ĐHCQ học kỳ cuối năm 2014Xem tiếp...

Kết quả đánh giá rèn luyện sinh viên học kỳ cuối năm 2014

[09.01.2015 08:55]
Kết quả cập nhật đến ngày 09/01/2015.Xem tiếp...

Cập nhật điểm rèn luyện học kỳ cuối năm 2014

[19.12.2014 17:18]
Thời gian cập nhật tính đến ngày 19/12/2014.Xem tiếp...

Công văn về việc thực hiện đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên K37, 38, 39, 40 ĐHCQ - học kỳ cuối năm học 2014

[10.12.2014 07:44]
Công văn số 1714/ĐHKT-CTCT ngày 09/12/2014 của Hiệu trưởng.Xem tiếp...

Tiến độ và hướng dẫn đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên - học kỳ cuối năm 2014

[18.11.2014 07:31]
Sinh hoạt lớp đánh giá kết quả rèn luyện: K39 từ ngày 10/11/2014 đến ngày 04/12/2014; K37, K38, K40 từ ngày 26/11/2014 đến ngày 13/12/2014.Xem tiếp...

Quyết định công nhận kết quả đánh giá rèn luyện sinh viên K37, 38, 39 ĐHCQ học kỳ đầu năm 2014

[26.08.2014 11:38]
Quyết định số 2720/QĐ-ĐHKT-CTCT, 2721/QĐ-ĐHKT-CTCT, 2722/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 22/8/2014.Xem tiếp...

Kết quả đánh giá rèn luyện sinh viên K37, 38, 39 ĐHCQ - học kỳ đầu năm 2014

[27.06.2014 17:33]
Kết quả đã được Hội đồng đồng ý thông qua sau phiên họp lúc 14g00 ngày 27/6/2014.Xem tiếp...

Thông báo v/v kết quả xếp loại rèn luyện toàn khóa học Khóa 36 – ĐHCQ

[16.06.2014 13:19]
Thông báo số 816/TB-ĐHKT-CTCT ngày 16/6/2014 của Trưởng phòng Công tác chính trị.Xem tiếp...

Chuyển đến trang [trước]  1, 2, 3, 4 ... 11, 12, 13  [sau]