Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM | Tin tức | Đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên

Danh sách sinh viên K31, 32 xếp loại rèn luyện kém năm học 2007 - 2008

[26.02.2009 10:07]
Xếp loại rèn luyện kém sẽ bị ngừng học 1 năm học.
Xếp loại rèn luyện kém trong 2 năm học sẽ bị buộc thôi học.
Xem tiếp...

Danh sách sinh viên xếp loại rèn luyện kém học kỳ 1 năm học 2008 - 2009

[25.02.2009 03:20]
* Lưu ý: Xếp loại rèn luyện kém cả năm học sẽ bị ngừng học 1 năm. Xếp loại rèn luyện kém trong 2 năm học sẽ bị buộc thôi học.

Xem tiếp...

Tiến độ đánh giá rèn luyện sinh viên học kỳ 2 năm học 2008 - 2009

[24.02.2009 08:41]
Đề nghị sinh viên và các đơn vị liên quan thực hiện đúng tiến độ sau:Xem tiếp...

Kết quả rèn luyện sinh viên học kỳ 1 năm học 2008 - 2009

[24.02.2009 08:26]

Xem tiếp...

Quyết định cho sinh viên K33 ĐHCQ ngừng học theo quy chế đánh giá KQRL sinh viên

[05.02.2009 04:29]

Xem tiếp...

Danh sách các hoạt động của khoa Tin học quản lý tổ chức trong học kỳ 1 năm học 2008-2009

[26.12.2008 08:55]

Xem tiếp...

Danh sách các hoạt động của khoa Tài chính doanh nghiệp tổ chức trong học kỳ 1 năm học 2008-2009

[24.12.2008 11:30]

Xem tiếp...

Thực hiện thống kê sinh viên tham gia các hoạt động

[18.12.2008 07:42]
Công văn số 06/ĐHKT-CTCT ngày 05/11/2008 về việc thực hiện thống kê sinh viên tham gia các hoạt động:Xem tiếp...

V/v đề nghị nhắc nhở và đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Ban cán sự lớp

[17.12.2008 14:31]
Công văn số 09/ĐHKT-CTCT ngày 17/12/2008 về việc đề nghị nhắc nhở và đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Ban cán sự lớp:Xem tiếp...

Danh sách các hoạt động của CLB Nghiên cứu kinh tế trẻ - YoRE trong học kỳ 1 năm học 2008-2009

[12.12.2008 07:33]

Xem tiếp...

Quyết định số 2080/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 09/12/2008 về việc điều chỉnh kết quả rèn luyện sinh viên học kỳ 2 năm học 2008-2009

[10.12.2008 08:53]

Xem tiếp...

Danh sách Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên các khoa năm học 2008-2009

[09.12.2008 15:37]

Xem tiếp...

Quyết định số 2031/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 03/12/2008 V/v Thành lập Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên trường ĐH Kinh tế TP.HCM năm học 2008-2009

[09.12.2008 10:42]

Xem tiếp...

Danh sách các hoạt động của Khoa Ngân hàng tổ chức trong học kỳ 1 năm học 2008-2009

[05.12.2008 14:28]

Xem tiếp...

Danh sách các hoạt động của Khoa Kế toán - Kiểm toán tổ chức trong học kỳ 1 năm học 2008-2009

[05.12.2008 09:25]

Xem tiếp...

Chuyển đến trang [trước]  1, 2, 3 ... 10, 11, 12, 13, 14  [sau]