Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM | Tin tức | Đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên

Công nhận kết quả rèn luyện sinh viên K39, K40, K41, K42 - ĐHCQ học kỳ cuối năm 2016

[06.03.2017 12:12]
Các Quyết định số 287, 290, 291, 292/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 27/02/2017 của Hiệu trưởng UEH.Xem tiếp...

Kết quả rèn luyện sinh viên K39, 40, 41, 42 ĐHCQ - Học kỳ cuối năm 2016

[20.01.2017 16:22]
Kết quả đã được cập nhật tính đến ngày 20/01/2017.Xem tiếp...

Cập nhật kết quả rèn luyện sinh viên K39, 40, 41, 42 ĐHCQ - Học kỳ cuối năm 2016

[29.12.2016 15:00]
Kết quả được cập nhật đến ngày 29/12/2016.Xem tiếp...

Thực hiện đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên ĐHCQ - HK cuối năm 2016

[02.12.2016 16:03]
Công văn số 2004/ĐHKT-CTCT ngày 30 tháng 11 năm 2016 của Hiệu trưởng UEHXem tiếp...

Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên ĐHCQ cấp khoa/viện thuộc UEH

[02.12.2016 15:47]
Quyết định số 4231/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 30 tháng 11 năm 2016 của Hiệu trưởng UEH.Xem tiếp...

Thành lập Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên ĐHCQ UEH

[23.11.2016 12:37]
Quyết định số 4004/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 17 tháng 11 năm 2016 của Hiệu trưởng UEH.Xem tiếp...

Công nhận kết quả rèn luyện sinh viên K39, K40, K41 - ĐHCQ học kỳ đầu năm 2016

[05.09.2016 11:14]
Các Quyết định số 3061, 3062, 3063/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 23/8/2016 của Hiệu trưởng UEH.Xem tiếp...

Cập nhật kết quả rèn luyện sinh viên K39, 40, 41 ĐHCQ - Học kỳ đầu năm 2016

[28.07.2016 12:18]
Kết quả được cập nhật đến ngày 28/7/2016.Xem tiếp...

Khen thưởng sinh viên Khóa 38 - ĐHCQ đạt kết quả rèn luyện xuất sắc toàn khóa học

[20.06.2016 14:55]
Quyết định số 1868/QĐ-ĐHKT-TCHC ngày 08/6/2016 của Hiệu trưởng.Xem tiếp...

Công nhận kết quả rèn luyện sinh viên K38 - ĐHCQ học kỳ đầu năm 2016

[27.05.2016 15:59]
Quyết định số 1721/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 26/5/2016 của Hiệu trưởng UEH.Xem tiếp...

Cập nhật kết quả rèn luyện sinh viên Học kỳ đầu năm 2016

[24.05.2016 14:31]
Cập nhật đến ngày 24/5/2016.Xem tiếp...

Đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên ĐHCQ - học kỳ đầu năm 2016

[15.04.2016 14:41]
Công văn số 707/ĐHKT-CTCT ngày 15 tháng 4 năm 2016 của Hiệu trưởng UEH.Xem tiếp...

Công nhận kết quả rèn luyện sinh viên K38, K39, K40, K41 - ĐHCQ học kỳ cuối năm 2015

[07.03.2016 14:05]
Các Quyết định số 562, 563, 564, 565/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 04/3/2016 của Hiệu trưởng UEH.Xem tiếp...

Cập nhật điểm rèn luyện học kỳ cuối năm 2015

[05.02.2016 09:38]
Kết quả cập nhật đến ngày 05/02/2016.Xem tiếp...

Kết quả đánh giá rèn luyện sinh viên K38, 39, 40, 41 ĐHCQ học kỳ cuối năm 2015

[08.01.2016 16:24]
Kết quả cập nhật đến ngày 06/01/2016.Xem tiếp...

Chuyển đến trang [trước]  1, 2, 3, ... 12, 13, 14  [sau]