Phong Cong tac chinh tri - UEH | Tin tức | Đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên

Kết quả đợt khiếu nại, bổ sung, giải trình điểm rèn luyện Học kỳ cuối năm 2018

[25.01.2019 17:10]
Kết quả tính đến ngày 25/01/2019.Xem tiếp...

Kết quả rèn luyện sinh viên K41, 42, 43, 44 ĐHCQ - Học kỳ cuối 2018

[28.12.2018 15:11]
Kết quả đã được cập nhật tính đến ngày 28/12/2018.Xem tiếp...

Công nhận kết quả rèn luyện sinh viên K41, 42, 43 ĐHCQ - Học kỳ đầu năm 2018

[01.10.2018 10:51]
Các quyết định số 2699, 2700, 2701/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 14 tháng 9 năm 2018 của UEH.Xem tiếp...

Kết quả đợt khiếu nại điểm rèn luyện học kỳ đầu năm 2018

[24.08.2018 17:13]
Kết quả đợt khiếu nại điểm rèn luyện từ ngày 03/8/2018 đến ngày 17/8/2018.Xem tiếp...

Thành lập Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên ĐHCQ UEH (7/2018)

[27.07.2018 08:31]
Quyết định số 2167/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 26 tháng 7 năm 2018 của Hiệu trưởng UEH.Xem tiếp...

Kết quả rèn luyện sinh viên K41, 42, 43 ĐHCQ - Học kỳ đầu 2018

[25.07.2018 15:00]
Kết quả đã được cập nhật tính đến ngày 24/7/2018.Xem tiếp...

Khen thưởng sinh viên đạt kết quả rèn luyện loại Xuất sắc toàn khóa học Khóa 40 - Đại học chính quy

[04.07.2018 16:34]
Quyết định số 1884/QĐ-ĐHKT-TCHC ngày 03 tháng 7 năm 2018 của Hiệu trưởng UEHXem tiếp...

Công nhận kết quả rèn luyện sinh viên K40 ĐHCQ - Học kỳ đầu năm 2018

[04.07.2018 16:27]
Quyết định số 1771/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 29 tháng 5 năm 2018 của UEHXem tiếp...

Thực hiện đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên ĐHCQ - học kỳ đầu năm 2018

[03.05.2018 11:17]
Công văn số 798/ĐHKT-CTCT ngày 03 tháng 5 năm 2018 của Phó Hiệu trưởng UEH.Xem tiếp...

Kết quả rèn luyện sinh viên K40 ĐHCQ - Học kỳ đầu 2018

[19.04.2018 15:19]
Kết quả đã được cập nhật tính đến ngày 17/4/2018.Xem tiếp...

Thành lập Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên ĐHCQ UEH (năm 2018)

[13.04.2018 07:59]
Quyết định số 891/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 16 tháng 4 năm 2018 của Hiệu trưởng UEH.Xem tiếp...

Công nhận kết quả rèn luyện sinh viên K40, 41, 42, 43 ĐHCQ - Học kỳ cuối năm 2017

[08.02.2018 14:16]
Các quyết định số 461, 462, 463, 464/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 08 tháng 02 năm 2018 của UEH.Xem tiếp...

Kết quả rèn luyện sinh viên K40, 41, 42, 43 ĐHCQ - Học kỳ cuối 2017

[04.01.2018 15:06]
Kết quả đã được cập nhật tính đến ngày 02/01/2018.Xem tiếp...

Thực hiện đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên ĐHCQ - học kỳ cuối năm 2017

[05.12.2017 07:40]
Công văn số 2015/ĐHKT-CTCT ngày 14 tháng 11 năm 2017 của UEH.Xem tiếp...

Công nhận kết quả rèn luyện sinh viên K40, 41, 42 ĐHCQ - Học kỳ đầu năm 2017

[23.08.2017 10:36]
Quyết định số 2569/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 29 tháng 8 năm 2017 của UEH (K40). Quyết định số 2568/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 29 tháng 8 năm 2017 của UEH (K41). Quyết định số 2570/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 29 tháng 8 năm 2017 của UEH (K42).Xem tiếp...

Chuyển đến trang [trước]  1, 2, 3, ... 13, 14, 15  [sau]