Phong Cong tac chinh tri - UEH | Tin tức | Đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên

Kết quả đợt khiếu nại, bổ sung, giải trình điểm rèn luyện Học kỳ đầu năm 2020

Kết quả tính đến ngày 09/9/2020 Xem tiếp...

Thành lập Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên đại học chính quy (tháng 06/2020)

[02.07.2020 10:09]
Quyết định số 1337/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 09 tháng 6 năm 2020 của Hiệu trưởng UEH.Xem tiếp...

Điểm rèn luyện tích lũy - Học kỳ đầu năm 2020

[11.05.2020 16:42]
Điểm rèn luyện tích lũy - Học kỳ đầu năm 2020Xem tiếp...

Thành lập Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên đại học chính quy (2020)

[11.05.2020 14:33]
Quyết định số 922/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 29 tháng 4 năm 2020 của Hiệu trưởng UEH.Xem tiếp...

Công nhận kết quả rèn luyện sinh viên K43, 44, 45 ĐHCQ - Học kỳ cuối năm 2019

[11.05.2020 14:32]
Các Quyết định số 760, 761, 762/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 17 tháng 3 năm 2020 của UEH.Xem tiếp...

Kết quả đợt khiếu nại, bổ sung, giải trình điểm rèn luyện Học kỳ cuối năm 2019

[02.03.2020 14:09]
Kết quả tính đến ngày 17/01/2020.Xem tiếp...

Công nhận kết quả rèn luyện sinh viên K42 ĐHCQ - Học kỳ cuối năm 2019

[09.12.2019 14:32]
Quyết định số 3227/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 04 tháng 12 năm 2019 của UEH.Xem tiếp...

Điểm rèn luyện tích lũy - Học kỳ cuối năm 2019

[08.11.2019 13:51]
Điểm rèn luyện tích lũy - Học kỳ cuối năm 2019Xem tiếp...

Công nhận kết quả rèn luyện sinh viên K42, 43, 44 ĐHCQ - Học kỳ đầu năm 2019

[03.10.2019 14:39]
Các Quyết định số 2383, 2384, 2385/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 11 tháng 9 năm 2019 của UEH.Xem tiếp...

Kết quả đợt khiếu nại, bổ sung, giải trình điểm rèn luyện Học kỳ đầu năm 2019

[27.08.2019 11:44]
Kết quả tính đến ngày 18/8/2019.Xem tiếp...

Thành lập Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên ĐHCQ UEH (7/2019)

[13.08.2019 14:13]
Quyết định số 1419/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Hiệu trưởng UEH.Xem tiếp...

Khen thưởng sinh viên đạt kết quả rèn luyện loại Xuất sắc toàn khóa học Khóa 41 - Đại học chính quy

[12.07.2019 13:57]
Quyết định số 978/QĐ-ĐHKT-TCHC ngày 17 tháng 5 năm 2019 của Hiệu trưởng UEHXem tiếp...

Công nhận kết quả rèn luyện sinh viên K41 ĐHCQ - Học kỳ đầu năm 2019

[10.05.2019 18:11]
Quyết định số 914/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 10 tháng 5 năm 2019 của UEH.Xem tiếp...

Điểm rèn luyện tích lũy - Học kỳ đầu năm 2019

[22.04.2019 14:20]
Điểm rèn luyện tích lũy - Học kỳ đầu năm 2019Xem tiếp...

Thực hiện đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên Học kỳ đầu năm 2019

[18.04.2019 11:22]
Công văn số 14/CTCT ngày 04 tháng 4 năm 2019 của Phòng Công tác chính trị.Xem tiếp...

Công nhận kết quả rèn luyện sinh viên K41, 42, 43, 44 ĐHCQ - Học kỳ cuối năm 2018

[12.03.2019 09:27]
Các quyết định số 428, 429, 430, 431/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 11 tháng 3 năm 2019 của UEH.Xem tiếp...

Chuyển đến trang 1, 2, 3 ... 13, 14, 15  [sau]