Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM | Tin tức | Đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên

Thực hiện đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên ĐHCQ - học kỳ đầu năm 2018

Công văn số 798/ĐHKT-CTCT ngày 03 tháng 5 năm 2018 của Phó Hiệu trưởng UEH. Xem tiếp...

Kết quả rèn luyện sinh viên K40 ĐHCQ - Học kỳ đầu 2018

[19.04.2018 15:19]
Kết quả đã được cập nhật tính đến ngày 17/4/2018.Xem tiếp...

Thành lập Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên ĐHCQ UEH (năm 2018)

[13.04.2018 07:59]
Quyết định số 891/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 16 tháng 4 năm 2018 của Hiệu trưởng UEH.Xem tiếp...

Công nhận kết quả rèn luyện sinh viên K40, 41, 42, 43 ĐHCQ - Học kỳ cuối năm 2017

[08.02.2018 14:16]
Các quyết định số 461, 462, 463, 464/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 08 tháng 02 năm 2018 của UEH.Xem tiếp...

Kết quả rèn luyện sinh viên K40, 41, 42, 43 ĐHCQ - Học kỳ đầu cuối 2017

[04.01.2018 15:06]
Kết quả đã được cập nhật tính đến ngày 02/01/2018.Xem tiếp...

Thực hiện đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên ĐHCQ - học kỳ cuối năm 2017

[05.12.2017 07:40]
Công văn số 2015/ĐHKT-CTCT ngày 14 tháng 11 năm 2017 của UEH.Xem tiếp...

Công nhận kết quả rèn luyện sinh viên K40, 41, 42 ĐHCQ - Học kỳ đầu năm 2017

[23.08.2017 10:36]
Quyết định số 2569/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 29 tháng 8 năm 2017 của UEH (K40). Quyết định số 2568/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 29 tháng 8 năm 2017 của UEH (K41). Quyết định số 2570/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 29 tháng 8 năm 2017 của UEH (K42).Xem tiếp...

Kết quả đợt khiếu nại điểm rèn luyện K40, 41, 42 ĐHCQ - học kỳ đầu năm 2017

[17.08.2017 16:58]
Kết quả đợt khiếu nại điểm rèn luyện từ ngày 31/7/2017 đến ngày 17/8/2017.Xem tiếp...

Kết quả rèn luyện sinh viên K40, 41, 42 ĐHCQ - Học kỳ đầu năm 2017

[27.06.2017 09:50]
Kết quả đã được cập nhật tính đến ngày 13/6/2017.Xem tiếp...

Khen thưởng sinh viên đạt kết quả rèn luyện loại Xuất sắc toàn khóa học Khóa 39 - Đại học chính quy

[26.06.2017 15:34]
Quyết định số 1584/QĐ-ĐHKT-TCHC ngày 16 tháng 6 năm 2017 của Hiệu trưởng UEH.Xem tiếp...

Công nhận kết quả rèn luyện sinh viên K39 ĐHCQ - Học kỳ đầu năm 2017

[06.06.2017 09:41]
Quyết định số 1215/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 12 tháng 5 năm 2017 của UEH.Xem tiếp...

Kết quả đợt khiếu nại điểm rèn luyện K39 ĐHCQ - học kỳ đầu năm 2017

[12.05.2017 16:52]
Kết quả đợt khiếu nại điểm rèn luyện K39 ĐHCQ - học kỳ đầu năm 2017Xem tiếp...

Gia hạn tiếp nhận khiếu nại kết quả rèn luyện sinh viên K39 ĐHCQ HK đầu năm 2017

[10.05.2017 16:16]
Thời gian gia hạn đến 08:00 ngày 12/5/2017.Xem tiếp...

Kết quả rèn luyện sinh viên K39 ĐHCQ - Học kỳ đầu năm 2017

[21.04.2017 16:59]
Kết quả đã được cập nhật tính đến ngày 20/4/2017.Xem tiếp...

Thành lập Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên ĐHCQ UEH (năm 2017)

[17.04.2017 13:45]
Quyết định số 822/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 17 tháng 4 năm 2017 của Hiệu trưởng UEH.Xem tiếp...

Thực hiện đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên ĐHCQ - học kỳ đầu năm 2017

[30.03.2017 13:56]
Công văn số 524/ĐHKT-CTCT ngày 22 tháng 3 năm 2017 của UEH.Xem tiếp...

Chuyển đến trang 1, 2, 3 ... 12, 13, 14  [sau]