Phong Cong tac chinh tri - UEH | Tin tức | Đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên

Điểm rèn luyện tích lũy - Học kỳ đầu năm 2020

Điểm rèn luyện tích lũy - Học kỳ đầu năm 2020 Xem tiếp...

Kết quả đợt khiếu nại, bổ sung, giải trình điểm rèn luyện Học kỳ cuối năm 2019

[02.03.2020 14:09]
Kết quả tính đến ngày 17/01/2020.Xem tiếp...

Công nhận kết quả rèn luyện sinh viên K42 ĐHCQ - Học kỳ cuối năm 2019

[09.12.2019 14:32]
Quyết định số 3227/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 04 tháng 12 năm 2019 của UEH.Xem tiếp...

Điểm rèn luyện tích lũy - Học kỳ cuối năm 2019

[08.11.2019 13:51]
Điểm rèn luyện tích lũy - Học kỳ cuối năm 2019Xem tiếp...

Công nhận kết quả rèn luyện sinh viên K42, 43, 44 ĐHCQ - Học kỳ đầu năm 2019

[03.10.2019 14:39]
Các Quyết định số 2383, 2384, 2385/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 11 tháng 9 năm 2019 của UEH.Xem tiếp...

Kết quả đợt khiếu nại, bổ sung, giải trình điểm rèn luyện Học kỳ đầu năm 2019

[27.08.2019 11:44]
Kết quả tính đến ngày 18/8/2019.Xem tiếp...

Thành lập Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên ĐHCQ UEH (7/2019)

[13.08.2019 14:13]
Quyết định số 1419/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Hiệu trưởng UEH.Xem tiếp...

Khen thưởng sinh viên đạt kết quả rèn luyện loại Xuất sắc toàn khóa học Khóa 41 - Đại học chính quy

[12.07.2019 13:57]
Quyết định số 978/QĐ-ĐHKT-TCHC ngày 17 tháng 5 năm 2019 của Hiệu trưởng UEHXem tiếp...

Công nhận kết quả rèn luyện sinh viên K41 ĐHCQ - Học kỳ đầu năm 2019

[10.05.2019 18:11]
Quyết định số 914/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 10 tháng 5 năm 2019 của UEH.Xem tiếp...

Điểm rèn luyện tích lũy - Học kỳ đầu năm 2019

[22.04.2019 14:20]
Điểm rèn luyện tích lũy - Học kỳ đầu năm 2019Xem tiếp...

Thực hiện đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên Học kỳ đầu năm 2019

[18.04.2019 11:22]
Công văn số 14/CTCT ngày 04 tháng 4 năm 2019 của Phòng Công tác chính trị.Xem tiếp...

Công nhận kết quả rèn luyện sinh viên K41, 42, 43, 44 ĐHCQ - Học kỳ cuối năm 2018

[12.03.2019 09:27]
Các quyết định số 428, 429, 430, 431/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 11 tháng 3 năm 2019 của UEH.Xem tiếp...

Kết quả đợt khiếu nại, bổ sung, giải trình điểm rèn luyện Học kỳ cuối năm 2018

[25.01.2019 17:10]
Kết quả tính đến ngày 25/01/2019.Xem tiếp...

Kết quả rèn luyện sinh viên K41, 42, 43, 44 ĐHCQ - Học kỳ cuối 2018

[28.12.2018 15:11]
Kết quả đã được cập nhật tính đến ngày 28/12/2018.Xem tiếp...

Công nhận kết quả rèn luyện sinh viên K41, 42, 43 ĐHCQ - Học kỳ đầu năm 2018

[01.10.2018 10:51]
Các quyết định số 2699, 2700, 2701/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 14 tháng 9 năm 2018 của UEH.Xem tiếp...

Kết quả đợt khiếu nại điểm rèn luyện học kỳ đầu năm 2018

[24.08.2018 17:13]
Kết quả đợt khiếu nại điểm rèn luyện từ ngày 03/8/2018 đến ngày 17/8/2018.Xem tiếp...

Chuyển đến trang 1, 2, 3 ... 13, 14, 15  [sau]