Phong Cong tac chinh tri - UEH | Tin tức | Văn bản mới

Đánh giá hoàn thành nhiệm vụ của Cố vấn học tập học kỳ đầu năm 2016

[06.04.2016 10:13]
Công văn số 656/ĐHKT-CTCT ngày 05/4/2016 của Hiệu trưởng UEH.Xem tiếp...

Tổ chức Sinh hoạt lớp buổi 2 Học kỳ đầu năm 2016 đối với các khóa 38, 39, 40, 41 - ĐHCQ

[06.04.2016 09:59]
Công văn số 17/CTCT ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Trưởng phòng Công tác chính trị.Xem tiếp...

Chức năng, nhiệm vụ Phòng Công tác chính trị

[03.02.2016 08:34]
Quy định số 360/QyĐ-ĐHKT-TCHT ngày 01 tháng 02 năm 2016 của Hiệu trưởng UEH.Xem tiếp...

Lịch các hoạt động sinh viên do Phòng Công tác chính trị tổ chức - Học kỳ đầu năm 2016

[25.01.2016 15:04]
Lịch các hoạt động sinh viên do Phòng Công tác chính trị tổ chức - Học kỳ đầu năm 2016Xem tiếp...

Quyết định phân công Cố vấn học tập Khóa 40 - ĐHCQ giai đoạn chuyên ngành

[25.01.2016 13:49]
Quyết định số 219/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 12 tháng 01 năm 2016 của Phó Hiệu trưởng.Xem tiếp...

Tổ chức Sinh hoạt lớp buổi 1 Học kỳ đầu năm 2016

[30.12.2015 08:50]
Công văn số 51/CTCT ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Trưởng phòng Công tác chính trị.Xem tiếp...

Công văn đánh giá hoàn thành nhiệm vụ của Cố vấn học tập học kỳ cuối năm 2015

[09.12.2015 11:06]
Công văn số 2386/ĐHKT-CTCT ngày 04/12/2015 của Hiệu trưởng UEH.Xem tiếp...

Kế hoạch Tổ chức tập huấn công tác Cố vấn học tập - năm 2015

[24.11.2015 13:40]
Kế hoạch số 2289/KH-ĐHKT-CTCT ngày 23 tháng 11 năm 2015 của Hiệu trưởng.Xem tiếp...

Quy định về chính sách học bổng cho sinh viên ĐHCQ giai đoạn 2015-2017

[18.11.2015 15:52]
Quyết định số 3562/QĐ-ĐHKT-QHDN ngày 17 tháng 11 năm 2015 của Hiệu trưởng UEH.Xem tiếp...

Tổ chức Sinh hoạt lớp buổi 2 Học kỳ cuối năm 2015

[04.11.2015 14:20]
Công văn số 45/ĐHKT-CTCT ngày 04 tháng 11 năm 2015 của Trưởng phòng Công tác chính trị.Xem tiếp...

Quyết định phân công Cố vấn học tập Khóa 41 - ĐHCQ giai đoạn đại cương

[08.10.2015 10:33]
Quyết định số 3273/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Hiệu trưởng.Xem tiếp...

Lịch các hoạt động sinh viên do Phòng Công tác chính trị tổ chức - Học kỳ cuối năm 2015

[30.07.2015 13:10]
Lịch các hoạt động sinh viên do Phòng Công tác chính trị tổ chức - Học kỳ cuối năm 2015Xem tiếp...

Công văn về việc tổ chức Sinh hoạt lớp buổi 1 Học kỳ cuối năm 2015 K38, 39, 40 - ĐHCQ

[30.07.2015 09:19]
Công văn số 36/ĐHKT-CTCT ngày 29/7/2015 của Trưởng phòng Công tác chính trị.Xem tiếp...

Công văn về việc đánh giá hoàn thành nhiệm vụ của Cố vấn học tập học kỳ đầu năm 2015

[06.05.2015 10:35]
Công văn số 1034/ĐHKT-CTCT ngày 04/5/2015 của Hiệu trưởng.Xem tiếp...

Công văn về việc tổ chức Sinh hoạt lớp buổi 2 Học kỳ đầu năm 2015 K38, 39, 40

[06.05.2015 10:02]
Công văn số 21/ĐHKT-CTCT ngày 04/5/2015 của Trưởng phòng Công tác chính trị.Xem tiếp...

Chuyển đến trang [trước]  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  [sau]