Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM | Tin tức | Văn bản mới

Kế hoạch Tổ chức phổ biến các nội dung công tác tư vấn cho sinh viên hệ đại học chính quy

[08.11.2016 17:35]
Kế hoạch số 1803/KH-ĐHKT-CTCT ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Hiệu trưởng UEH.Xem tiếp...

Tổ chức Sinh hoạt lớp buổi 2 Học kỳ cuối năm 2016 đối với các khóa 39, 40, 41, 42 - ĐHCQ

[04.11.2016 11:11]
Công văn số 45/CTCT ngày 03 tháng 11 năm 2016 của Trưởng phòng Công tác chính trị.Xem tiếp...

Quy định công tác tư vấn học tập đối với sinh viên hệ đại học chính quy (năm 2016)

[26.10.2016 10:39]
Ban hành kèm theo Quyết định số 3745/QĐ-DDHKT-CTCT ngày 24 tháng 10 năm 2016 của Hiệu trưởng UEH.Xem tiếp...

Quy định công tác sinh viên hệ đại học chính quy (năm 2016)

[26.10.2016 10:36]
Ban hành kèm theo Quyết định số 3744/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 24 tháng 10 năm 2016 của Hiệu trưởng UEH.Xem tiếp...

Phân công Cố vấn học tập Khóa 42 - Đại học chính quy

[04.10.2016 12:31]
Quyết định số 3491/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 03 tháng 10 năm 2016 của Phó Hiệu trưởng UEH.Xem tiếp...

Công văn về việc phân công viên chức thực hiện công tác Cố vấn học tập các lớp sinh viên Khóa 42-ĐHCQ

[26.09.2016 11:21]
Công văn số 1595/ĐHKT-CTCT ngày 20 tháng 9 năm 2016 của Phó Hiệu trưởng UEH.Xem tiếp...

Thông báo về việc nghỉ học các học phần vào Thứ Bảy 24/9/2016 đối với các lớp học buổi sáng và chiều

[22.09.2016 16:55]
Các lớp K42 ĐHCQ vẫn học Tuần sinh hoạt công dân vào ngày Thứ Bảy 24/9/2016 theo Thời khóa biểu.Xem tiếp...

Tổ chức Sinh hoạt lớp buổi 1 Học kỳ cuối năm 2016 đối với các khóa 39, 40, 41 - ĐHCQ

[22.07.2016 10:02]
Công văn số 36/CTCT ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Trưởng phòng Công tác chính trị.Xem tiếp...

Lịch các hoạt động sinh viên do Phòng Công tác chính trị tổ chức - Học kỳ cuối năm 2016

[22.07.2016 09:55]
Lịch các hoạt động sinh viên do Phòng Công tác chính trị tổ chức - Học kỳ cuối năm 2016Xem tiếp...

Quy chế Công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo hệ đại học chính quy (năm 2016)

[12.04.2016 08:07]
Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hiệu lực thi hành kể từ ngày 23 tháng 5 năm 2016.Xem tiếp...

Đánh giá hoàn thành nhiệm vụ của Cố vấn học tập học kỳ đầu năm 2016

[06.04.2016 10:13]
Công văn số 656/ĐHKT-CTCT ngày 05/4/2016 của Hiệu trưởng UEH.Xem tiếp...

Tổ chức Sinh hoạt lớp buổi 2 Học kỳ đầu năm 2016 đối với các khóa 38, 39, 40, 41 - ĐHCQ

[06.04.2016 09:59]
Công văn số 17/CTCT ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Trưởng phòng Công tác chính trị.Xem tiếp...

Lịch các hoạt động sinh viên do Phòng Công tác chính trị tổ chức - Học kỳ đầu năm 2016

[25.01.2016 15:04]
Lịch các hoạt động sinh viên do Phòng Công tác chính trị tổ chức - Học kỳ đầu năm 2016Xem tiếp...

Quyết định phân công Cố vấn học tập Khóa 40 - ĐHCQ giai đoạn chuyên ngành

[25.01.2016 13:49]
Quyết định số 219/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 12 tháng 01 năm 2016 của Phó Hiệu trưởng.Xem tiếp...

Tổ chức Sinh hoạt lớp buổi 1 Học kỳ đầu năm 2016

[30.12.2015 08:50]
Công văn số 51/CTCT ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Trưởng phòng Công tác chính trị.Xem tiếp...

Chuyển đến trang [trước]  1, 2, 3, 4, 5, 6  [sau]