Phong Cong tac chinh tri - UEH | Tin tức | Văn bản mới

QĐ số 2081/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 09/12/2008 về việc miễn thi, cộng điểm thưởng khuyến khích học tập cho các sinh viên đạt thành tích cao trong Hội thi OLP các môn khoa học Mác-Lênin,tt Hồ Chí Minh lần 9

[10.12.2008 14:44]

Xem tiếp...

V/v tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện công tác giáo viên chủ nhiệm

[31.10.2008 11:29]
Kính gửi: Các khoa đào tạo
Nhằm thực hiện các nội dung theo kế hoạch số: 1306/KH-ĐHKT-CTCT ngày 23 tháng 10 năm 2008 về việc tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện công tác giáo viên chủ nhiệm, Ban tổ chức Hội nghị đề nghị các khoa đào tạo phối hợp thực hiện các nội dung sau:
Xem tiếp...

Quy định v/v quản lý các hoạt động tuyên truyền, thông tin và quảng cáo trong phạm vi nhà trường

[02.04.2008 14:53]
QUY ĐỊNH
V/v quản lý các hoạt động tuyên truyền, thông tin
và quảng cáo trong phạm vi trường
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 311./QĐ-ĐHKT-TCHC ngày 01/4/2008
của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh)
Xem tiếp...

Hướng dẫn thực hiện cho vay đối với học sinh, sinh viên

[22.11.2007 11:24]
Hướng dẫn thực hiện cho vay đối với học sinh, sinh viênXem tiếp...

Chuyển đến trang [trước]  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10