Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM | Tin tức | Văn bản mới

Phân công Cố vấn học tập Khóa 44 - ĐHCQ (2018 - 2022)

Quyết định số 2534/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Hiệu trưởng UEH. Xem tiếp...

Tổ chức Sinh hoạt lớp buổi 1 Học kỳ cuối năm 2018 - Khóa 44 ĐHCQ

[07.09.2018 11:32]
Công văn số 30/CTCT ngày 05 tháng 9 năm 2018 của Phòng Công tác chính trị.Xem tiếp...

Phân công Cố vấn học tập Khóa 43 - Đại học chính quy giai đoạn chuyên ngành

[27.07.2018 08:51]
Quyết định số 2168/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 27 tháng 7 năm 2018 của Hiệu trưởng UEH.Xem tiếp...

Tổ chức Sinh hoạt lớp buổi 1 Học kỳ cuối năm 2018

[26.07.2018 14:22]
Công văn số 27/CTCT ngày 26 tháng 7 năm 2018 của Phòng Công tác chính trị.Xem tiếp...

Lịch các hoạt động sinh viên do Phòng Công tác chính trị tổ chức - Học kỳ cuối năm 2018

[25.07.2018 15:58]
Lịch các hoạt động sinh viên do Phòng Công tác chính trị tổ chức - Học kỳ cuối năm 2018Xem tiếp...

Khung thời gian đào tạo năm 2019

[25.07.2018 11:42]
Khung thời gian đào tạo năm 2019 của UEH.Xem tiếp...

Hướng dẫn đánh giá đánh giá kết quả công việc Cố vấn học tập học kỳ đầu năm 2018

[03.05.2018 11:16]
Công văn số 797/ĐHKT-CTCT ngày 03 tháng 5 năm 2018 của Phó Hiệu trưởng UEH.Xem tiếp...

Tổ chức Sinh hoạt lớp buổi 2 Học kỳ đầu năm 2018 đối với các khóa 40, 41, 42, 43 - ĐHCQ

[22.03.2018 10:16]
Công văn số 22/CTCT ngày 22 tháng 3 năm 2018 của Trưởng phòng Công tác chính trị.Xem tiếp...

Ban hành Bộ tiêu chí đánh giá kết quả công việc của Cố vấn học tập

[24.01.2018 10:11]
Quyết định số 257/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 18 tháng 01 năm 2018 của Hiệu trưởng UEH.Xem tiếp...

Lịch các hoạt động sinh viên do Phòng Công tác chính trị tổ chức - Học kỳ đầu năm 2018

[04.01.2018 15:30]
Lịch các hoạt động sinh viên do Phòng Công tác chính trị tổ chức - Học kỳ đầu năm 2018Xem tiếp...

Tổ chức Sinh hoạt lớp buổi 1 Học kỳ đầu năm 2018 đối với các khóa 41, 42, 43 - ĐHCQ

[28.12.2017 21:41]
Công văn số 35/CTCT ngày 27 tháng 12 năm 2017 của Trưởng phòng Công tác chính trị.Xem tiếp...

Thông báo về việc nghỉ học và làm việc trước diễn biến của Bão số 16

[25.12.2017 09:26]
Thông báo số 2256/TB-ĐHKT-TCHC ngày 25 tháng 12 năm 2017 của Hiệu trưởng UEH.Xem tiếp...

Đánh giá hoàn thành nhiệm vụ của Cố vấn học tập học kỳ cuối năm 2017

[05.12.2017 07:29]
Công văn số 2014/ĐHKT-CTCT ngày 14 tháng 11 năm 2017 của UEH.Xem tiếp...

Tổ chức Sinh hoạt lớp buổi 2 Học kỳ cuối năm 2017 đối với các khóa 40, 41, 42, 43 - ĐHCQ

[23.11.2017 16:42]
Công văn số 20/CTCT ngày 14 tháng 11 năm 2017 của Trưởng phòng Công tác chính trị UEH.Xem tiếp...

Phân công Cố vấn học tập Khóa 43 - Đại học chính quy

[21.09.2017 08:24]
Quyết định số 2746/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 20 tháng 9 năm 2017 của Hiệu trưởng UEH.Xem tiếp...

Lịch các hoạt động sinh viên do Phòng Công tác chính trị tổ chức - Học kỳ cuối năm 2017

[31.07.2017 10:31]
Lịch các hoạt động sinh viên do Phòng Công tác chính trị tổ chức - Học kỳ cuối năm 2017Xem tiếp...

Chuyển đến trang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  [sau]