Phong Cong tac chinh tri - UEH | Tin tức | Văn bản mới

Hướng dẫn đánh giá kết quả công việc của Cố vấn học tập Học kỳ đầu năm 2019

Công văn số 611/ĐHKT-CTCT ngày 20 tháng 3 năm 2019 của UEH. Xem tiếp...

Tổ chức Sinh hoạt lớp buổi 2 Học kỳ đầu năm 2019

[21.03.2019 07:40]
Công văn số 12/CTCT ngày 18 tháng 3 năm 2019 của Phòng Công tác chính trị.Xem tiếp...

Lịch các hoạt động sinh viên do Phòng Công tác chính trị tổ chức - Học kỳ đầu năm 2019

[02.01.2019 14:56]
Lịch các hoạt động sinh viên do Phòng Công tác chính trị tổ chức - Học kỳ đầu năm 2019Xem tiếp...

Tổ chức Sinh hoạt lớp buổi 1 Học kỳ đầu năm 2019

[28.12.2018 14:50]
Công văn số 47/CTCT ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Phòng Công tác chính trị.Xem tiếp...

Tổ chức Sinh hoạt lớp buổi 2 Học kỳ cuối năm 2018

[27.11.2018 08:06]
Công văn số 45/CTCT ngày 19 tháng 11 năm 2018 của Phòng Công tác chính trị.Xem tiếp...

Phân công Tư vấn viên cho sinh viên hệ đại học chính quy (2018)

[12.11.2018 15:35]
Quyết định số 3181/QĐ=ĐHKT-CTCT ngày 01 tháng 11 năm 2018 của Hiệu trưởng UEH.Xem tiếp...

Phân công Cố vấn học tập Khóa 44 - ĐHCQ (2018 - 2022)

[07.09.2018 11:45]
Quyết định số 2534/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Hiệu trưởng UEH.Xem tiếp...

Tổ chức Sinh hoạt lớp buổi 1 Học kỳ cuối năm 2018 - Khóa 44 ĐHCQ

[07.09.2018 11:32]
Công văn số 30/CTCT ngày 05 tháng 9 năm 2018 của Phòng Công tác chính trị.Xem tiếp...

Phân công Cố vấn học tập Khóa 43 - Đại học chính quy giai đoạn chuyên ngành

[27.07.2018 08:51]
Quyết định số 2168/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 27 tháng 7 năm 2018 của Hiệu trưởng UEH.Xem tiếp...

Tổ chức Sinh hoạt lớp buổi 1 Học kỳ cuối năm 2018

[26.07.2018 14:22]
Công văn số 27/CTCT ngày 26 tháng 7 năm 2018 của Phòng Công tác chính trị.Xem tiếp...

Lịch các hoạt động sinh viên do Phòng Công tác chính trị tổ chức - Học kỳ cuối năm 2018

[25.07.2018 15:58]
Lịch các hoạt động sinh viên do Phòng Công tác chính trị tổ chức - Học kỳ cuối năm 2018Xem tiếp...

Khung thời gian đào tạo năm 2019

[25.07.2018 11:42]
Khung thời gian đào tạo năm 2019 của UEH.Xem tiếp...

Hướng dẫn đánh giá đánh giá kết quả công việc Cố vấn học tập học kỳ đầu năm 2018

[03.05.2018 11:16]
Công văn số 797/ĐHKT-CTCT ngày 03 tháng 5 năm 2018 của Phó Hiệu trưởng UEH.Xem tiếp...

Tổ chức Sinh hoạt lớp buổi 2 Học kỳ đầu năm 2018 đối với các khóa 40, 41, 42, 43 - ĐHCQ

[22.03.2018 10:16]
Công văn số 22/CTCT ngày 22 tháng 3 năm 2018 của Trưởng phòng Công tác chính trị.Xem tiếp...

Ban hành Bộ tiêu chí đánh giá kết quả công việc của Cố vấn học tập

[24.01.2018 10:11]
Quyết định số 257/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 18 tháng 01 năm 2018 của Hiệu trưởng UEH.Xem tiếp...

Lịch các hoạt động sinh viên do Phòng Công tác chính trị tổ chức - Học kỳ đầu năm 2018

[04.01.2018 15:30]
Lịch các hoạt động sinh viên do Phòng Công tác chính trị tổ chức - Học kỳ đầu năm 2018Xem tiếp...

Chuyển đến trang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  [sau]