Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM - Lịch các hoạt động sinh viên do Phòng Công tác chính trị tổ chức - Học kỳ cuối năm 2017
Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM http://www.ctct.ueh.edu.vn

Lịch các hoạt động sinh viên do Phòng Công tác chính trị tổ chức - Học kỳ cuối năm 2017
31.07.2017

Lịch các hoạt động sinh viên do Phòng Công tác chính trị tổ chức - Học kỳ cuối năm 2017

TT

Nội dung

Đối tượng thực hiện

Địa điểm

Thời gian

Biểu mẫu

Bắt đầu

Kết thúc

1

SINH HOẠT LỚP SINH VIÊN

1.1

Tổ chức Sinh hoạt lớp Buổi 1. Ban cán sự lớp SV (BCS lớp) tải hồ sơ họp tại www.ctct.ueh.edu.vn (trước buổi Sinh hoạt lớp 01 ngày). Đối với K43 do P.CTCT chủ trì thực hiện trong Tuần Sinh hoạt công dân đầu khóa.

Cố vấn học tập (CVHT) và sinh viên (SV) các lớp K40, 41, 42

theo thời khóa biểu

31/07/2017

05/08/2017

Công văn tổ chức sinh hoạt lớp buổi 1; Hồ sơ Sinh hoạt lớp buổi 1 HKC2017 (SHL1, SHL1_Mẫu 1)

1.2

Nộp hồ sơ Sinh hoạt lớp Buổi 1 về văn phòng khoa, viện

CVHT K40, 41, 42

Văn phòng khoa, viện

01/08/2017

07/08/2017

SHL1, SHL1_Mẫu 1

1.3

Tổ chức Sinh hoạt lớp Buổi 2. Ban cán sự lớp tải hồ sơ họp tại www.ctct.ueh.edu.vn (trước buổi Sinh hoạt lớp 01 ngày).

CVHT và SV các lớp K40, 41, 42, 43

theo thời khóa biểu

25/11/2017

08/12/2017

Công văn tổ chức sinh hoạt lớp buổi 2; Hồ sơ Sinh hoạt lớp buổi 2 HKC2017 (SHL2, SHL2_Mẫu 1, SHL2_Mẫu 2, SHL2_Mẫu 3)

1.4

Nộp hồ sơ Sinh hoạt lớp Buổi 2 về văn phòng khoa, viện (trong vòng 01 ngày sau buổi Sinh hoạt lớp Buổi 2)

CVHT K40, 41, 42, 43

Văn phòng khoa, viện

27/11/2017

11/12/2017

SHL2, SHL2_Mẫu 1, SHL2_Mẫu 2, SHL2_Mẫu 3

2

SINH HOẠT CÔNG DÂN

2.1

Đăng ký và tổ chức học lại Sinh hoạt công dân (SHCD) năm 2016

SV chưa đạt

www.ctct.ueh.edu.vn

01/08/2017

10/08/2017

Đăng ký

2.2

Phổ biến thông tin về SHCD năm 2017 (theo nội dung Sinh hoạt lớp Buổi 1, mục 1.1)

CVHT và SV K40, 41, 42

Sinh hoạt lớp Buổi 1

31/07/2017

05/08/2017

 

2.3

Đăng ký lớp học SHCD năm 2017

SV K40, 41, 42

www.ctct.ueh.edu.vn

07/08/2017

20/08/2017

Đăng ký

2.4

Phát hành tài liệu học tập SHCD năm 2017 (dự kiến)

BCS lớp K40, 41, 42; P.CTCT

Phòng CTCT (A218)

21/08/2017

25/08/2017

 

2.5

Tổ chức học tập SHCD năm 2017

SV K41, 42

Hội trường A116

28/08/2017

01/09/2017

 

SV K43

Hội trường A116

11/09/2017

23/09/2017

 

SV K40

Hội trường A116

25/09/2017

04/10/2017

 

2.6

Thông báo kết quả học tập và cập nhật vào kết quả rèn luyện sinh viên (dự kiến)

P.CTCT

www.ctct.ueh.edu.vn

06/11/2017

10/11/2017

 

3

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN SINH VIÊN

3.1

Khiếu nại, giải trình, bổ sung kết quả rèn luyện (KQRL) học kỳ đầu năm 2017

SV K40, 41, 42; P.CTCT

Phòng A218 hoặc www.ctct.ueh.edu.vn

31/07/2017

11/08/2017

Khiếu nại

3.2

Phổ biến và hướng dẫn công tác đánh giá KQRL HKC2017 (theo nội dung Sinh hoạt lớp Buổi 1, mục 1.1)

CVHT và SV

Sinh hoạt lớp Buổi 1

31/07/2017

05/08/2017

 

3.3

Thông báo KQRL HKC2017 (sau đó, điểm rèn luyện tiếp tục được cập nhật theo kết quả thực tế)

P.CTCT

www.ctct.ueh.edu.vn

01/11/2017

12/11/2017

 

3.4

Sinh viên kiểm tra, tự đánh giá KQRL HKC2017

SV K40, 41, 42, 43

www.ctct.ueh.edu.vn

01/11/2017

21/11/2017

 

3.5

CVHT chủ trì tổ chức họp lớp đánh giá KQRL HKC2017 (thực hiện và nộp hồ sơ về văn phòng khoa, viện theo nội dung Sinh hoạt lớp Buổi 2, mục 1.3)

CVHT và SV các lớp K40, 41, 42, 43

Sinh hoạt lớp Buổi 2

25/11/2017

08/12/2017

SHL2; các biểu mẫu đính kèm

3.6

Tổng hợp, xem xét, xác nhận KQRL HKC2017 thuộc khoa, viện và gửi về P.CTCT

Hội đồng đánh giá KQRL cấp khoa, viện

Văn phòng khoa, viện

11/12/2017

15/12/2017

Hồ sơ Sinh hoạt lớp buổi 2 của lớp; Biên bản họp Hội đồng cấp khoa; Danh sách trừ điểm rèn luyện

3.7

Tổng hợp kết quả đánh giá thuộc các đơn vị tham gia công tác đánh giá KQRL HKC2017 và gửi về P.CTCT

Các đơn vị liên quan

Phòng CTCT (A218)

11/12/2017

15/12/2017

Danh sách cộng điểm, trừ điểm rèn luyện

3.8

Họp hội đồng cấp trường đánh giá KQRL HKC2017 (dự kiến); sau đó thông báo kết quả tại www.ctct.ueh.edu.vn

Hội đồng đánh giá KQRL cấp trường

Phòng họp A101

26/12/2017

26/12/2017

 

3.9

Khiếu nại, giải trình, bổ sung KQRL HKC2017

SV; P.CTCT

Phòng A218 hoặc www.ctct.ueh.edu.vn

02/01/2018

22/01/2018

 

3.10

Công bố Quyết định công nhận KQRL HKC2017

P.CTCT

www.ctct.ueh.edu.vn

25/01/2018

25/01/2018

 

4

HỘI THI CÁC NHÓM NHẠC SINH VIÊN NĂM 2017 - “UEH STUDENT BANDS 2017”

 

 

 

4.1

Đăng ký tham gia hội thi

SV ĐHCQ

www.ctct.ueh.edu.vn

20/09/2017

20/10/2017

 

4.2

Vòng Sơ khảo

Thí sinh; Ban tổ chức

Phòng A103

06/11/2017

08/11/2017

 

4.3

Vòng Bán kết

Thí sinh; Ban tổ chức

Hội trường A116

14/11/2017

15/11/2017

 

4.3

Vòng Chung kết

Thí sinh; Ban tổ chức

Hội trường A116

28/11/2017

28/11/2017

 URL của bản tin này::http://www.ctct.ueh.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=2044

© Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM contact: ctct@ueh.edu.vn