Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM http://www.ctct.ueh.edu.vn

Kết quả đợt khiếu nại điểm rèn luyện K39 ĐHCQ - học kỳ đầu năm 2017
12.05.2017

Kết quả đợt khiếu nại điểm rèn luyện K39 ĐHCQ - học kỳ đầu năm 2017

1. Kết quả rèn luyện học kỳ 8

Phòng Công tác chính trị đã cập nhật đầy đủ nội dung bổ sung, khiếu nại về điểm rèn luyện sinh viên K39 - ĐHCQ tính đến ngày 12/5/2017.

Để kiểm tra kết quả rèn luyện, sinh viên có thể tra cứu điểm và các nội dung được cộng, trừ điểm rèn luyện tại www.ctct.ueh.edu.vn.

Đối với kết quả học tập và đánh giá hoàn thành khóa luận tốt nghiệp, trường đã cập nhật theo kết quả thực tế. Do đó, sẽ có trường hợp sinh viên bị điều chỉnh điểm tăng hoặc giảm so với kết quả tạm tính đã công bố trước đây.

2. Kết quả rèn luyện toàn khóa học

Do không có khiếu nại nào về kết quả rèn luyện của các học kỳ trước, trường sẽ tính điểm rèn luyện toàn khóa học dựa trên kết quả đã được công nhận trước đây.URL của bản tin này::http://www.ctct.ueh.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=2034

© Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM contact: ctct@ueh.edu.vn