Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM http://www.ctct.ueh.edu.vn

Quy định Về hoạt động tuyên truyền, quảng cáo của các tổ chức, cá nhân bên ngoài có liên kết đào tạo với các đơn vị thuộc Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
08.06.2016

Quyết định số 1795/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 06/6/2016 của Hiệu trưởng.URL của bản tin này::http://www.ctct.ueh.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=1918

© Phong Cong Tac Chinh Tri - Dai Hoc Kinh Te TP.HCM contact: ctct@ueh.edu.vn